Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Dieta w chorobie Hashimoto [INFOGRAFIKA]

Czy znasz pod­sta­wowe zasady diety w choro­bie Hashimo­to? Czy wiesz,  jakie pro­duk­ty zaw­ier­a­ją ważne dla Two­jej diety pier­wiast­ki? Zobacz, czego należy unikać, co warto ograniczyć, a czego jeść więcej.

Czy wiesz, że… Zgod­nie z bada­ni­a­mi naukowy­mi, na rozwój choro­by Hashimo­to wpły­wa­ją istot­nie m. in. czyn­ni­ki żywieniowe. Odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta jest więc jed­ną z ważniejszych dróg wspiera­nia pra­cy tar­czy­cy. [1]

Przeczy­taj więcej: Aktu­alne zalece­nia żywieniowe w chorobach tar­czy­cy (2019 r.)

Wybierz wer­sję: Info­grafi­ka | Info­grafi­ka w wer­sji na urządzenia mobilne

Info­grafi­ka

choroba Hashimoto dieta, dieta choroba Hashimoto
Info­grafi­ka na urządzenia mobilne

Źródła:

[1] K. Pas­tu­si­ak, J. Michałows­ka, P. Bog­dańs­ki. Postępowanie diete­ty­czne w chorobach tar­czy­cy. Forum Zaburzeń Meta­bol­icznych 2017;8(4):155.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.