Genetyczne.pl potran medialny konferencji nutrigenomicznej Przeskocz do treści
coloalert

Genetyczne.pl patronem medialnym konferencji nutrigenomicznej

Por­tal Genetyczne.pl jest patronem medi­al­nym konfer­encji naukowej “Przez żołądek do…DNA”, orga­ni­zowanej przez Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu. Tem­aty­ka kon­fer­encji będzie sku­pi­ała się wokół zagad­nień związanych z nutri­gene­tyką i nutrigenomiką. Co kry­je za tymi dwoma terminami?

Genetyczne.pl patronem medialnym konferencji nutrigenomicznej

Nutrigenomika bada zależności pomiędzy dietą, a predyspozycjami do chorób

Nutrigenomi­ka to dyscy­plina naukowa, która bada wpływ diety (sposób odży­wia­nia się) na reg­u­lację ekspresji genów, czyli to, w jaki sposób infor­ma­c­ja gene­ty­cz­na zawarta w genie zosta­je odczy­tana i przepisana na final­ny pro­dukt — białko. Reg­u­lac­ja ekspresji genów jest pro­ce­sem bard­zo ważnym, ponieważ ma bezpośred­ni wpływ na zdrowie człowieka — to czy pojawi się u niego choro­ba czy nie. Proś­ciej rzecz ujmu­jąc nutrigenomi­ka to dyscy­plina naukowa bada­ją­ca zależnoś­ci między tym, co jemy, a naszy­mi predys­pozy­c­ja­mi do roz­wo­ju różnych chorób (np. nowot­worowych, chorób ser­ca itp.). Głównym zadaniem nutrigenomi­ki jest stworze­nie indy­wid­u­al­nego planu żywieniowego, odpowiada­jącego pro­filowi DNA danego pac­jen­ta. Taka dieta “szy­ta na miarę” ma zapewnić mu zdrowie i zapo­biec rozwinię­ciu się u niego poważnych chorób.

Nutrigenomi­ka jest dyscy­pliną, która czer­pie w wielu innych dziedzin nau­ki: gene­ty­ki, biologii moleku­larnej, bioin­for­maty­ki i farmakogenomiki.

Nutrigenetyka bada różnice genetyczne występujący u poszczególnych osób…

…i ich reakcję na wys­tępowanie różnych skład­ników odży­w­czych w diecie. Pod wzglę­dem gene­ty­cznym każdy z nas jest bowiem inny. Inne mamy też zapotrze­bowanie na skład­ni­ki odży­w­cze zawarte w poży­wie­niu. I właśnie na anal­i­zowa­niu tych różnic nutri­gene­ty­ka sku­pia swo­ją uwagę.

Nutrigenomi­ka i nutri­gene­ty­ka nie są syn­on­i­ma­mi tego poję­cia, choć bard­zo częs­to uży­wa się ich zami­en­nie (co jest oczy­wiś­cie błędem).

Nutrigenomika i nutrigenetyka — dyscypliny przyszłości?

O wpły­wie diety na zdrowie człowieka mówi się w ostat­nich lat­ach bard­zo dużo. Mimo, że mamy coraz więk­szą wiedzę na ten tem­at, prob­lem otyłoś­ci nie zni­ka, a zapadal­ność na choro­by nowot­worowe i choro­by ser­ca wzras­ta. Spec­jal­iś­ci wciąż zada­ją sobie więc pytanie, dlaczego tak się dzieje. Nieustan­nie pow­sta­ją nowe teorię, które mają wytłu­maczyć to zjawisko. Okazu­je się, że odpowiedzi na wszys­tkie te pyta­nia należy szukać w gene­tyce, dokład­nie we wspom­ni­anej nutrige­nomice i nutrigenetyce.

Dowiedz się więcej na temat konferencji “Przez żołądek do…DNA” »

Zdję­cie: Designed by Freepik

 

 


Patronat medialny

Orga­ni­za­torom kon­fer­encji naukowych i innych ciekawych inic­jatyw pro­ponu­je­my pro­mocję wydarzenia w formie patronatu medialnego.

W ramach współpra­cy oferujemy:

  • zamieszcze­nie infor­ma­cji o wydarze­niu na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl
  • zamieszcze­nie banera infor­mu­jącego o wydarze­niu w bocznej stre­fie banerowej
  • możli­wość opub­likowa­nia relacji z wydarzenia na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl

Oceń
mail