antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

Modelka Amanda Booth urodziła synka z Zespołem Downa!

Niespeł­na rok temu znana amerykańs­ka mod­el­ka Aman­da Booth została szczęśli­wą mamą. Jej synek – 11 miesięczny dziś Mic­ah Quinones –  ma zespół Dow­na. O choro­bie dziec­ka gwiaz­da dowiedzi­ała się 3 miesiące po jego nar­o­dz­i­nach. I choć lekarze sug­erowali przeprowadze­nie badań pre­na­tal­nych, ona jed­nak zde­cy­dowała, że nie będzie ich robić. Chci­ała oszczędz­ić sobie i mężowi niepotrzeb­ne­go stre­su, poza była pew­na, że to niczego nie zmieni.zespół downa

Zespół Downa — choroba genetyczna, która daje charakterystyczne objawy

Kar­i­o­typ każdego zdrowego człowieka skła­da się z 23 par pon­u­merowanych kole­jno chro­mo­somów. Zespół Dow­na jest wynikiem obec­noś­ci trze­ciego chro­mo­so­mu 21. W prze­biegu zespołu moż­na zaob­ser­wować wiele objawów. Doty­czą one przede wszys­tkim wyglą­du zewnętrznego. Do tych najbardziej charak­terysty­cznych należą na pewno:  skośne szpary powiekowe, płas­ki pro­fil twarzy, krótkie kończyny i krę­pa syl­wet­ka. Bard­zo częs­to diag­nozu­je się  opóźnie­nie roz­wo­ju intelek­tu­al­nego, od lekkiego po umi­arkowany. U chorych dochodzi też do upośledzenia funkcji wielu ważnych narządów wewnętrznych, w tym przede wszys­tkim ser­ca.

badanie kariotypu baner

Zrobiono badania genetyczne — wyniki były jednoznaczne…

Mic­ah urodz­ił się ze zdrowym sercem, przez co lekar­zom trud­niej było postaw­ić ostate­czną diag­nozę. Przy­puszczenia potwierdz­iły się jed­nak w 3 miesiącu życia dziec­ka, kiedy to wyko­nano u niego bada­nia gene­ty­czne. Wyni­ki tes­tu DNA nie pozostaw­iały cienia wąt­pli­woś­ci – chło­piec cier­pi­ał na tri­somię chro­mo­so­mu 21.

Dumna mama nie zamierza ukrywać synka!

Aman­da jest dum­na, że może być mamą tak pięknego dziec­ka. Zabiera nawet Mic­ah na ses­je zdję­ciowe i razem z nim pozu­je. Wszyscy są zgod­ni – to urod­zony mod­el! Zdję­cia zamieszcza potem na Insta­gramie, stwor­zonym spec­jal­nie dla niego.

Gwiaz­da pod­kreśla, że nie zamierza ukry­wać syn­ka, wręcz prze­ci­wnie! Chce, aby Mic­ah był w przyszłoś­ci pewnym siebie chłopcem i nigdy nie wsty­dz­ił się swo­jej choro­by.

źródło infor­ma­cji: fakt.pl

Autor: Redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl
Zdję­cie: Pexels.com

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zmi­any osobowoś­ci i zachowa­niazespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży, 1 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciążybada­nia w ciążypołóg, ćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­ność, lecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

Mod­el­ka Aman­da Booth urodz­iła syn­ka z Zespołem Dow­na!

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
zwyrodnienia stawów
Zwyrodnienia czy choroba genetyczna — co jest przyczyną bólu kolan?

Zauważyłaś, że prace domowe, które kiedyś nie stanowiły dla Ciebie najmniejszego problemu teraz sprawiają Ci...

Zamknij
,,,