Przeskocz do treści
coloalert

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko?

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko? To pytanie częs­to zada­ją sobie przys­zli rodz­ice. Odpowiedzialne za to są geny, więc maluch może mieć bar­wę włosów zbliżoną do mamy lub taty, a nawet dzi­ad­ków i dal­szych przod­ków. Na czym pole­ga dziedz­icze­nie koloru włosów? Pod­powiadamy poniżej.Dziedziczenie koloru włosów - jak dziedziczymy geny?

Spis treś­ci:

Dziedz­icze­nie koloru włosów — jak dziedz­iczymy geny?
Jaki kolor włosów będzie miało dziecko?
Dziedz­icze­nie koloru włosów u dziecka
Dziedz­icze­nie koloru włosów — rudy kolor włosów

Dziedziczenie koloru włosów — jak dziedziczymy geny?

Dziedz­icze­nie koloru włosów odby­wa się według ogól­nych zasad przekazy­wa­nia genów z pokole­nia na pokole­nie, podob­nie jak np. dziedz­icze­nie bar­wy oczu.

Każdy człowiek ma 46 chro­mo­somów, które łączą się w 23 pary genów. To właśnie w nich zawarte są wszys­tkie infor­ma­c­je, które wpły­wa­ją na nasz wygląd, ten­denc­je do chorób czy cech charak­teru. W momen­cie poczę­cia dziecko otrzy­mu­je połowę genów od mat­ki (i jej przod­ków) i połowę od ojca (i jego przod­ków). Nie oznacza to jed­nak, że maluch będzie po równo podob­ny do każdego z rodz­iców. Wyni­ka to z tego, że geny dzielą się na domin­u­jące (sil­niejsze) i recesywne.

Geny domin­u­jące są odpowiedzial­na za ciemne i krę­cone włosy, ciem­ny kolor oczu oraz ciem­ną karnację.

Do genów recesy­wnych zal­icza­my jasne i proste włosy, jas­ny kolor oczu oraz jas­ną karnację.

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko?

To jaki kolor włosów będzie miało dziecko, zależy od połączenia i kom­bi­nacji genów.

Każ­da para genów posi­a­da jeden chro­mo­som od mat­ki, a jeden od ojca. Każdy z nich może okazać się albo domin­u­ją­cym, albo recesy­wnym. To jakiego są rodza­ju, wpły­wa na to, jakie cechy wyk­sz­tałcą się u dziec­ka, a jakie nie.

Zakłada­jąc, że w parze chro­mo­somów mamy gen domin­u­ją­cy (odpowia­da za ciemne włosy), i gen recesy­wny (odpowia­da za jasne włosy) moż­na przy­puszczać, że dziecko będzie miało włosy ciemne. Jed­nak należy pamię­tać, że dziedz­icze­nie koloru włosów nie jest uza­leżnione tylko od rodz­iców, ale i od dal­szych przod­ków. Ist­nieje praw­dopodobieńst­wo, że niek­tóre geny recesy­wne były dziedz­ic­zone od kilku pokoleń, lecz z uwa­gi na geny domin­u­jące „ukry­wały się”. W przy­pad­ku, kiedy np. mama dziec­ka będzie posi­adała dany gen, przyjdzie na świat z cechą, którą otrzy­mał od dziadka.

Dziedziczenie koloru włosów u dziecka

Jak dziedz­icze­nie koloru włosów u dziec­ka wyglą­da w prak­tyce? Gdy połączą się dwa domin­u­jące geny, dziecko będzie miało ciemne włosy. Z kolei, gdy połączą się dwa recesy­wne, maluch będzie miał jasne włosy.

Dziecko o ciem­nej bar­wie włosów przyjdzie na świat również z połączenia genów domin­u­jącego i recesywnego.

Rodz­i­com o ciem­nych włosach może urodz­ić się również maluch o jas­nej czuprynce. Praw­dopodob­nie to właśnie przod­kowie mieli geny recesy­wne i to po nich dziecko odziedz­iczyło kolor włosów.

Jeśli rodz­ice są blon­dy­na­mi, to ich dziecko nie będzie miało ciem­nych włosów. Jas­ny kolor pow­sta­je na skutek połączenia dwóch genów recesywnych.

Dziedziczenie koloru włosów — rudy kolor włosów

Jaki kolor włosów będzie miało dziecko? Może rudy? Na tem­at dziedz­iczenia rudego koloru włosów ist­nieje wiele teorii. Jed­na z nich mówi, że dziecko o rudych włosach może urodz­ić się wtedy, gdy obo­je rodz­ice posi­ada­ją gen warunk­u­ją­cy rudy kolor włosów. Jeden gen (przekazany albo przez mamę, albo tatę) nie wystar­czy. Wyni­ka to z tego, że gen rudych włosów jest cichy i delikat­ny, a te, które odpowiada­ją za inne kolory, są sil­niejsze. Nie oznacza to jed­nak, że rodz­ice muszą być rudzi. Gen mógł być uśpi­ony, więc dziecko o rudej czuprynce może mieć mamę blon­dynkę, a tatę brune­ta (lub odwrotnie).

To również może Cię zain­tere­sować: Źródło wiedzy o zdrow­iu, lekach i suple­men­tach diety

3.6/5 — (5 głosów / głosy) 
mail