Przeskocz do treści
coloalert

Dziedziczenie grupy krwi — jak przebiega? Po kim dziecko dziedziczy grupę krwi?

Dziedz­icze­nie to niezwykły mech­a­nizm. Każdy z nas swo­je cechy dziedz­iczy po rodz­i­cach. Przekazu­ją nam oni nie tylko kolor oczu czy włosów, ale także grupę krwi. Mech­a­nizm dziedz­iczenia krwi nie jest jed­nak taki prosty. Gru­pa krwi dziec­ka może być całkowicie róż­na od grupy krwi rodz­iców. Jak więc prze­b­ie­ga dziedz­icze­nie grup krwi? Odpowiedź zna­jdziesz w poniższym artykule!dziedziczenie grupy krwi

Spis treś­ci:

1. Czym są grupy krwi?
2. Dziedz­icze­nie grup krwi
3. Grupy krwi — dziedz­icze­nie klasy­fikacji AB0
4. Dziedz­icze­nie czyn­ni­ka Rh

Czym są grupy krwi?

W naszej krwi zna­j­du­ją się ery­tro­cy­ty, czyli czer­wone krwin­ki. Na ich powierzch­ni umiejs­cowione są antyge­ny. Ich rodzaj to właśnie gru­pa krwi. W sum­ie wyróż­nia się aż 43 rodza­je anty­genów, które mogą znaleźć się na ery­tro­cy­tach. Dla zdrowia człowieka najważniejsze są ich dwa podziały:

● Klasy­fikac­ja AB0 — wyróż­nia się w niej grupę krwi A, B, 0 oraz AB
● Klasy­fikac­ja Rh — wyróż­nia się w niej krew Rh+, która zaw­iera czyn­nik Rh oraz krew Rh‑, która jest go pozbawiona.

Dziedziczenie grup krwi

Grupy krwi dziedz­iczy się zgod­nie z prawa­mi Mend­la, ojca gene­ty­ki. Każdy z nas posi­a­da dwa wari­anty genu, który warunk­u­je naszą grupę krwi. Taki wari­ant nazy­wany jest allelem. Jeden losowy allel otrzy­mu­je­my od mamy, a dru­gi od taty. Dwa otrzy­mane allele łączą się ze sobą i na skutek tego połączenia ksz­tał­tu­je się nasza gru­pa krwi.

Grupy krwi — dziedziczenie klasyfikacji AB0

Dziedz­icze­nie grup krwi to dość niezwykły mech­a­nizm. Prze­b­ie­ga ono w następu­ją­cy sposób:

● Otrzy­manie allelu grupy krwi A od mamy i A od taty oznacza, że dziecko może mieć grupę krwi A lub 0.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi B od jed­nego rodz­i­ca i A od drugiego rodz­i­ca oznacza, że dziecko może urodz­ić się z dowol­ną grupą krwi.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi A od jed­nego rodz­i­ca i 0 od drugiego, że dziecko może mieć grupę krwi A lub 0.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi AB od jed­nego rodz­i­ca i A od drugiego rodz­i­ca oznacza, że dziecko może urodz­ić się z dowol­ną grupą krwi.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi B od mamy i B od taty oznacza, że dziecko może mieć grupę krwi B lub 0.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi B od jed­nego rodz­i­ca i 0 od drugiego, że dziecko może mieć grupę krwi B lub 0.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi AB od jed­nego rodz­i­ca i B od drugiego rodz­i­ca oznacza, że dziecko może urodz­ić się z dowol­ną grupą krwi.
● Otrzy­manie od obu rodz­iców allelu warunk­u­jącego grupę krwi zero, oznacza, że dziecko urodzi się z grupą krwi 0. Jest to jedyny pewny przypadek.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi AB od jed­nego rodz­i­ca i 0 od drugiego, że dziecko może mieć grupę krwi A lub B.
● Otrzy­manie allelu grupy krwi AB od jed­nego rodz­i­ca i AB od drugiego, że dziecko może mieć grupę krwi A, B lub AB

Dziedziczenie czynnika Rh

Dziedz­icze­nie czyn­ni­ka Rh prze­b­ie­ga bard­zo podob­nie do dziedz­iczenia grup krwi z klasy­fikacji ABO. Jed­nak to, z jakim czyn­nikiem Rh urodzi się dziecko, ma ogromne znacze­nie dla jego zdrowia. Jeśli dziecko odziedz­iczy po ojcu czyn­nik Rh+, gdy mat­ka dziec­ka posi­a­da czyn­nik Rh‑, to może dojść do kon­flik­tu sero­log­icznego. W takiej sytu­acji orga­nizm mat­ki może zacząć atakować płód. Może on prowadz­ić m.in. do niedotle­nienia czy niedokrwistości.

Wcześnie wykry­ty kon­flikt sero­log­iczny może nie być aż tak groźny. Może­my się przed nim uchronić, wykonu­jąc badanie krwi z oznacze­niem czyn­ni­ka Rh. Jeśli u mat­ki wykry­ty zostanie czyn­nik Rh‑, to wdrożone zostanie odpowied­nie postępowanie.

Oceń
mail