Co to jest badanie kariotypu i kto powinien je wykonywać? Przeskocz do treści
coloalert

Co to jest badanie kariotypu i kto powinien je wykonywać?

Bada­nia kar­i­o­ty­pu są rodza­jem badań real­i­zowanych między inny­mi w celu zdi­ag­no­zowa­nia przy­czyny poronienia. Badanie to jest niezwyk­le ważne dla par stara­ją­cych się o dziecko, ponieważ pozwala ono na wcześniejsze wykrycie pewnych niepraw­idłowoś­ci, które odpowiada­ją za pow­stawanie wad wrod­zonych u dziec­ka, jak również za częste poronienia oraz prob­le­my z płodnością.

Kto najczęściej wykonuje badanie kariotypu,Czy badanie kariotypu można zrobić u dziecka, Jakie są wskazania do badania kariotypu, Czy badanie kariotypu jest drogie

Kto najczęś­ciej wykonu­je badanie kariotypu?
Czy badanie kar­i­o­ty­pu moż­na zro­bić u dziecka?
Jakie są wskaza­nia do bada­nia kariotypu?
Czy badanie kar­i­o­ty­pu jest drogie?

Kto najczęściej wykonuje badanie kariotypu?

Wobec tego kto najczęś­ciej wykonu­je badanie kar­i­o­ty­pu? Otóż najczęś­ciej takie badanie jest real­i­zowane przez kobi­ety w ciąży, kobi­ety po kilku poronieni­ach oraz przez kobi­ety mające prob­lem z zajś­ciem w ciążę. Dzię­ki takiemu bada­niu możli­wa jest oce­na mor­fologii, a także licz­by chro­mo­somów, jak również wykrycie praw­dopodob­nych obec­nych w nich ułomności.

Czy badanie kariotypu można zrobić u dziecka?

Tak, jak najbardziej badanie kar­i­o­ty­pu moż­na zro­bić u dziec­ka. A wykonu­je się je u dzieci, których zachowanie oraz wygląd zewnętrzny mogą wskazy­wać na bliżej niezi­den­ty­fikowaną chorobę gene­ty­czną. Dzię­ki takiemu bada­niu moż­na wykryć niepraw­idłowoś­ci, takie jak zaburzenia licz­by oraz struk­tu­ry chro­mo­somów, które między inny­mi odpowiada­ją za zespół Dow­na.

Jakie są wskazania do badania kariotypu?

Zatem jakie są wskaza­nia do bada­nia kar­i­o­ty­pu? Otóż, na pewno są to nawraca­jące poronienia, prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka, azoosper­mia, zaburzenia cielesno — płciowe, zaawan­sowany wiek mat­ki, przy­pad­ki gene­ty­cznych schorzeń w rodzinie, jak również feno­typ dziec­ka wskazu­ją­cy na bliżej niewiadomą aber­rację chromosomową.

Czy badanie kariotypu jest drogie?

To, czy badanie kar­i­o­ty­pu jest dro­gie uza­leżnione jest od kilku czyn­ników, między inny­mi od zas­tosowanej tech­nologii, sposobu wyko­na­nia, jak również od zakre­su wykry­wanych niepraw­idłowoś­ci w zestaw­ie chro­mo­somów. Moż­na wyróżnić badanie klasy­czne, którego koszt waha się pomiędzy 300 — 500 zł, a także moleku­larne, które jest droższe z uwa­gi na wyko­rzys­taną metodę i jego koszt wynosi pon­ad 1000 zł. W niek­tórych przy­pad­kach możli­wa jest refun­dac­ja bada­nia kariotypu.

mail