Co należy wiedzieć o badaniach na odporność? Przeskocz do treści
coloalert

Co należy wiedzieć o badaniach na odporność?

Badania na odporność - jak wygląda? Na czym polegają badania na odporność? Jak się zleca badania na odporność? Kiedy najlepiej wykonać badania na odporność?

Każdy człowiek może pochwal­ić się ukła­dem odpornoś­ciowym. Ale jak ocenić czy taki układ dzi­ała sprawnie? Czy bada­nia na odporność są tak skuteczne, jak to wszyscy mówią?

Bada­nia na odporność — jak wygląda?
Na czym pole­ga­ją bada­nia na odporność?
Jak się zle­ca bada­nia na odporność?
Kiedy najlepiej wykon­ać bada­nia na odporność?

Badania na odporność — jak wygląda?

Nie trze­ba się obaw­iać badań na odporność, ponieważ od pac­jen­ta pobier­ana jest jedynie odpowied­nia prób­ka krwi. Na tym kończy się udzi­ał w bada­niu, a sam pac­jent musi czekać jedynie na wyni­ki. To w lab­o­ra­to­ri­um pod­czas bada­nia do prób­ki wprowadzane są wirusy, bak­terie, grzy­by, tkan­ki obce oraz własne, dzię­ki czemu moż­na zaob­ser­wować reakcję krwi na nie. Otrzy­mane wyni­ki pokazu­ją, czy człowiek ma prob­lem z jakim­iś choroba­mi, czy też nie.

Na czym polegają badania na odporność?

Jak już było wspom­ni­ane — od pac­jen­ta wyma­ga jest tylko krew do bada­nia na odporność, a dokład­nie jej prób­ka. Warto przy­go­tować się do pobiera­nia krwi w odpowied­ni sposób, dzię­ki czemu wynik będzie bardziej wiary­god­ny. Antyge­ny, które wprowadzane są do krwi pod­czas bada­nia, trak­towane są przez nasze ciało jako coś obcego. To badanie ma na celu ukazanie, czy orga­nizm człowieka jest zdol­ny do tego, aby sobie z tym poradzić.

Jak się zleca badania na odporność?

Zle­ca je na ogół lekarz rodzin­ny lub lekarz innej spec­jal­noś­ci, który może pode­jrze­wać, że pac­jent na coś aktu­al­nie cho­ru­je lub miał do czynienia z jakimikol­wiek choroba­mi. Moż­na je wykon­ać pry­wat­nie. Przy czym w takim wypad­ku należy liczyć się z odpowied­ni­mi kosztami.

Kiedy najlepiej wykonać badania na odporność?

Kiedy zle­ca je lekarz lub kiedy sugeru­je on, że coś może dzi­ać się niedo­brego. Nigdy nie należy lekce­ważyć słów lekarza, aczkol­wiek nie każdy z nas jest wielkim fanem prze­si­ady­wa­nia w przy­chod­ni­ach. Bada­nia należy wykon­ać wtedy, kiedy prowad­zona jest diag­nos­ty­ka różnych chorób. Takie bada­nia zle­cane są również takim osobom, które pode­jrze­wa się o zaniżoną odporność. Lekarz może zle­cić takie bada­nia również wtedy, jeżeli w najbliższej rodzinie wys­tępu­ją przy­pad­ki niedoborów odpornoś­ci. U dzieci takie bada­nia wykony­wane są wtedy, kiedy dziecko częs­to cho­ru­je.

mail