Nowotwór jako choroba genetyczna - czy możemy go odziedziczyć? Przeskocz do treści
coloalert

Nowotwór jako choroba genetyczna

Nowotwór jest schorze­niem, które rocznie diag­nozu­je się u 170 tysię­cy Polaków, z czego aż 100 tysię­cy prze­gry­wa walkę z chorobą. Przy­czyny zachorowa­nia na nowotwór mogą być różne. Jed­ną z nich są czyn­ni­ki gene­ty­czne. Oznacza to, że predys­pozy­cję do zachorowa­nia na nowotwór odziedz­iczyć może­my po naszych rodz­i­cach czy dziadkach.Nowotwór jako choroba genetyczna

Spis treś­ci:

1. Nowotwór a geny
2. Czy nowot­wory są zaraźliwe?
3. Nowotwór a rak

Nowotwór a geny

Każdy nowotwór jest chorobą gene­ty­czną. Dochodzi do niego na skutek pojaw­ienia się kilku mutacji w genach chorego, na skutek których komór­ki praw­idłowe przek­sz­tał­ca­ją się w nowot­worowe. Następ­nie w kon­sek­wencji ich nam­naża­nia niepraw­idłowoś­ci pojaw­ia­ją się w obrę­bie całej tkanki.

Mutac­je wywołu­jące nowotwór mogą pojaw­ić się na skutek czyn­ników środowiskowych, czyli kar­cyno­genów. Mogą być to m.in. zanieczyszczenia środowiska, bar­wni­ki w pro­duk­tach spoży­w­czych, zła dieta, czy pro­duk­ty spala­nia tyto­niu. Do roz­wo­ju raka przy­czy­ni­ać mogą się również predys­pozy­c­je gene­ty­czne. Najczęś­ciej po rodz­i­cach czy dzi­ad­kach dziedz­iczymy praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia na nowotwór jeli­ta grubego oraz nowotwór pier­si. Nie dziedz­iczymy jed­nak samej choro­by, a jedynie skłon­ność do jej roz­wo­ju. To, że nasz blis­ki krewny cier­pi­ał na nowotwór, nie oznacza więc, że my także na niego zacho­ru­je­my. Jest to jed­nak praw­dopodob­ne, dlat­ego powin­niśmy pamię­tać o reg­u­larnych bada­ni­ach pro­fi­lak­ty­cznych.

Czy nowotwory są zaraźliwe?

Zaraźli­wość nowot­worów to dość nie­jasne poję­cie. Choroba­mi tego typu nie da się zaraz­ić tak jak przez­ię­bi­e­niem czy grypą. Może­my jed­nak zaraz­ić się wirusem lub bak­ter­ią, które mogą przy­czynić się do roz­wo­ju nowot­woru. Pamię­ta­jmy jed­nak, że zakaże­nie nimi nie zawsze prz­er­adza się w nowotwór.

W więk­szoś­ci przy­pad­ków ma ono mniej poważne skutki.

Przykła­dem takiego wirusa jest HPV, czyli bro­daw­czak ludz­ki. Zaraz­ić może­my się nim pod­czas sto­sunku sek­su­al­nego. Wirus HPV prowadz­ić może do roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy, odby­tu oraz prącia.

Zaraże­nie się bak­ter­ią Heli­cobac­ter Pylori również może przy­czynić się do roz­wo­ju nowot­woru. Do zaraże­nia zwyk­le dochodzi drogą pokar­mową np. poprzez zjedze­nie zakażonego pro­duk­tu. Obec­ność Heli­cobac­ter Pylori w orga­nizmie prowadz­ić może do roz­wo­ju raka żołądka.

Nowotwór a rak

Wielu pac­jen­tów zami­en­nie uży­wa słów rak i nowotwór. Nie jest to do koń­ca poprawne, ponieważ nie każdy nowotwór to rak. Nazw tych nie powin­no się ze sobą mylić. Poję­cie nowot­woru jest znacznie szer­sze od poję­cia raka.

Nowot­worem nazy­wa się tkankę, która pow­stała na skutek nam­naża­nia się komórek nowot­worowych. Do nowot­worzenia tego typu może dojść w każdej tkance w orga­nizmie człowieka. Rakiem nazy­wa się jedynie te nowot­wory, które pojaw­iły się w obrę­bie tkan­ki nabłonkowej. W przy­pad­ku tkan­ki gle­jowej określa się je gle­jaka­mi, a tkan­ki chłon­nej chłoniakami.

Oceń
mail