Daltonizm – niezdolność do rozróżniania barw

O tym jak wielu panów ma olbrzymie prob­le­my z praw­idłowym rozpoz­nawaniem kolorów wiado­mo nie od dziś. To co tak bard­zo den­er­wu­je nas w mężczyz­nach, a cza­sem bywa nawet przed­miotem żartów i docinek, może być w rzeczy­wis­toś­ci wynikiem poważnego uszkodzenia mózgu lub oczu. Najczęś­ciej jest jed­nak rezul­tatem zmi­an w mate­ri­ale gene­ty­cznym. Co trze­ba wiedzieć o dal­tonizmie?

Daltonizm — choroba genetyczna, która dotyka prawie wyłącznie mężczyzn

Daltonizm choroba genetyczna mężczyzn Śle­pota barw, zwana również dal­tonizmem, pole­ga na całkow­itym lub częś­ciowym nierozróż­ni­a­n­iu kolorów. Wys­tępu­je głównie u mężczyzn i może doty­czyć nawet 6% pop­u­lacji. Dla porów­na­nia, odsetek kobi­et z tym zaburze­niem wynosi jedynie 0,003%. W więk­szoś­ci przy­pad­ków dal­tonizm ma charak­ter wrod­zony i wyni­ka z mutacji gene­ty­cznej. Gen, którego uszkodze­nie prowadzi do jego pow­sta­nia jest recesy­wny oraz sprzężony z płcią (chro­mo­somem X). To właśnie z tego powodu kobi­ety są tylko nosi­cielka­mi wadli­wego genu, a mężczyźni cho­ru­ją.

Daltonizm i jego różne oblicza

Śle­pota na czer­wień i zieleń jest najpowszech­niejszą for­mą dal­toniz­mu. Niek­tórzy pac­jen­ci widzą czer­wień jako czerń, inni mylą obie te bar­wy z żół­cią. Kole­jną odmi­aną dal­toniz­mu jest tzw. dichro­matyzm, który objaw­ia się zaburze­niem postrze­ga­nia koloru niebieskiego oraz żółtego. Trze­cią for­mą śle­po­ty barw będzie z kolei mono­chro­matyzmem. Cier­piące na nią oso­by widzą jedynie czerń, biel i odcie­nie szaroś­ci. Najczęst­szą przy­czyną mono­chro­matyz­mu jest uszkodze­nie mózgu lub oka.

Jak rozpoznać chorobę — badanie na daltonizm

Jak wygląda diagnostyka daltonizmuDal­tonizm moż­na rozpoz­nać pod­czas prostego bada­nia okulisty­cznego. Chy­ba każdy z nas miał przy­na­jm­niej raz w życiu test z uży­ciem tzw. tablic Ishi­hary. Całe badanie pole­ga na tym, że pac­jen­towi pokazy­wane są kolorowe tablice z liczba­mi utwor­zony­mi przez różnej wielkoś­ci okrągłe plamy. Zadaniem pac­jen­ta jest odczy­tanie liczb na każdej z prezen­towanych tablic – najpierw jed­nym, potem drugim okiem. Każ­da tabli­ca zaw­iera inny zestaw kolorów, co umożli­wia zdi­ag­no­zowanie różnych rodza­jów zaburzeń.

 

 

Cieka­wost­ka! Ist­nieje teo­ria, że na dal­tonizm mógł cier­pieć sławny, holen­der­s­ki malarz Vin­cent Van Gogh. Taką właśnie zaskaku­jącą hipotezę naukow­cy wys­nuli na pod­staw­ie anal­izy obrazów oraz barw, które domi­nowały w jego twór­c­zoś­ci – głównie żół­cie i granaty. Teo­ria ta nigdy nie została jed­nak potwierd­zona.

 .

.

Daltonizm a prawo jazdy

Mimo iż dal­tonizm ogranicza zdol­ność do rozróż­ni­a­nia niek­tórych barw, to nie jest jed­nak prze­ci­wskazaniem do prowadzenia samo­chodu, a tym samym do posi­ada­nia prawa jazdy kat­e­gorii B. Prob­lem może pojaw­ić się w sytu­acji, gdy dal­ton­ista chce zdobyć uprawnienia do kierowa­nia inny­mi pojaz­da­mi, np. auto­busem lub samo­cho­dem ciężarowym (kat­e­go­ria C, D). Z tego też wzglę­du wśród dal­ton­istów rzad­ko spo­ty­ka się zawodowych kierow­ców.

 

 

 1 tydzień ciąży, 2 tydzień ciąży, 3 tydzień ciąży, 4 tydzień ciąży5 tydzień ciąży, 6 tydzień ciąży, 7 tydzień ciąży, 8 tydzień ciąży9 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciąży, 13 tydzień ciąży, 14 tydzień ciąży15 tydzień ciąży, 16 tydzień ciąży, 17 tydzień ciąży, 18 tydzień ciąży, 19 tydzień ciąży, 20 tydzień ciąży, 21 tydzień ciąży, 22 tydzień ciąży, 23 tydzień ciąży, 24 tydzień ciąży, 25 tydzień ciąży, 26 tydzień ciąży, 27 tydzień ciąży28 tydzień ciąży, 29 tydzień ciąży, 30 tydzień ciąży, 31 tydzień ciąży, 32 tydzień ciąży, 33 tydzień ciąży, 34 tydzień ciąży, 35 tydzień ciąży, 36 tydzień ciąży, 37 tydzień ciąży, 38 tydzień ciąży, 39 tydzień ciąży, 40 tydzień ciąży

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
dystrofia mięśniowa duchenne'a
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – czyli postępujący zanik mięśni

Pierwsze objawy choroby są dość niewinne. Maluch jest słabszy od swoich rówieśników, nie biega, nie...

Zamknij
,,,