Choroby genetyczne - jakie występują? Jak je zbadać? Sprawdź Przeskocz do treści
coloalert

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.

 
najnowsze metody leczenia niepłodności przegląd badań

Najnowsze metody leczenia niepłodności — przegląd badań

Niepłod­ność to prob­lem, z którym zma­ga się nawet 2,5 mil­iona Polaków. Bezskuteczne stara­nia o dziecko mogą być naprawdę frus­tru­jące. Nie jest to jed­nak sytu­ac­ja bez wyjś­cia. Ist­nieje wiele różnych tech­nik, dzię­ki którym takie pary mogą spełnić marze­nie o rodzi­cielst­wie. Sprawdź, jakie są najnowsze metody leczenia niepłod­noś­ci! Spis treś­ci: Przed leczeniem…

najlepsze rodzaje sportu dla aktywnych dzieci

Najlepsze rodzaje sportu dla aktywnych dzieci

Sport w życiu dzieci powinien odgry­wać kluc­zową rolę. Nie tylko rozwi­ja on ich kondy­cję i wzmac­nia orga­nizm, ale także ksz­tał­tu­je umiejęt­noś­ci społeczne i emocjon­alne. Uczy ich także dobrych nawyków doty­czą­cych akty­wnoś­ci fizy­cznej. Ale jaki sport będzie najlep­szy dla mojego dziec­ka, jeśli jest ono bard­zo ruch­li­we? Sprawdź najlep­sze rodza­je sportu dla…

jak przygotować dziecko na wizytę u dentysty

Jak przygotować dziecko na wizytę u dentysty?

Den­tys­ta częs­to nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Pier­wsza wiz­y­ta z dzieck­iem u den­tysty może być więc nieco stre­su­ją­ca. Nasz maluch jed­nak nie musi wcale się jej obaw­iać. Wystar­czy, że odpowied­nio go do tego przy­go­tu­je­my. Ale jak to zro­bić właś­ci­wie? Przeczy­taj, jak przy­go­tować dziecko na wiz­ytę u den­tysty! Spis treści:…

jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa

Jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa?

Pojaw­ie­nie się w domu drugiego lub kole­jnego dziec­ka to bard­zo wyjątkowe wydarze­nie. Jed­nak dla Twoich pociech może być to spore wyzwanie. Z jed­nej strony pojawi się u nich radość z posi­ada­nia rodzeńst­wa, ale z drugiej lęk przed odrzuce­niem. Powin­niśmy o tym pomyśleć zaw­cza­su. Sprawdź, jak przy­go­tować dziecko na przyjś­cie rodzeństwa!…

badania przy antykoncepcjo hormonalnej

Badania przy antykoncepcji hormonalnej — jakie warto wykonać?

Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na to bard­zo skutecz­na meto­da zapo­b­ie­ga­nia ciąży. Musi ona jed­nak zostać odpowied­nio dobrana, aby nie powodowała żad­nych skutków ubocznych. Przed rozpoczę­ciem jej stosowa­nia każ­da kobi­eta powin­na więc sprawdz­ić, jaka for­ma antykon­cepcji będzie dla niej najlep­sza. Jak to zro­bić? Wykonu­jąc odpowied­nie bada­nia przy antykon­cepcji hor­mon­al­nej. Sprawdź, które z nich warto…

znaczenie regularnych badań w trakcie ciąży

Znaczenie regularnych badań w trakcie ciąży

Ciąża to stan, w którym reg­u­larnie należy się badać. Kobi­eta ciężar­na nie powin­na pomi­jać w ciąży żad­nego tes­tu. Znacze­nie reg­u­larnych badań w trak­cie ciąży jest ogromne. To dzię­ki nim może­my sprawdzać, czy dziecko praw­idłowo się rozwi­ja. Pozwala­ją one także na wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych u pło­du. Sprawdź, jakie dokład­nie badania…

bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci

Infekc­je czeka­ją na nasze dzieci w każdej szkole, przed­szkolu czy żłobku. Nasze maluchy są na nie szczegól­nie narażone w okre­sie jesi­en­no-zimowym. Rodz­ice powin­ni się więc przy­go­tować na walkę z infekc­ja­mi. Ale jak to zro­bić? Sprawdź bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci! Spis treś­ci: Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci —…

sposoby na budowanie odporności u dzieci w wieku przedszkolnym

Sposoby na budowanie odporności u dzieci w wieku przedszkolnym

Rodz­ice częs­to szuka­ją porad doty­czą­cych wzmoc­nienia odpornoś­ci ich dziec­ka. Maluchy częs­to cho­ru­ją, a okres jesi­en­no-zimowy jeszcze bardziej temu sprzy­ja. Co więc zro­bić? Sprawdź nasze sposo­by na budowanie odpornoś­ci u dzieci w wieku przed­szkol­nym! Spis treś­ci: Jak budować odporność u dzieci w wieku przed­szkol­nym? Dziecko częs­to cho­ru­je — co robić? Jak budować…

znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka

Jakie jest znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka?

Każdy rodz­ic chce chronić zdrowie swo­jego dziec­ka. W tym celu warto wykony­wać pro­fi­lak­ty­czne bada­nia kon­trolne. Powin­niśmy robić to reg­u­larnie. Sprawdź, jakie dokład­nie jest znacze­nie reg­u­larnych badań kon­trol­nych w roz­wo­ju dziec­ka i jakie dokład­nie bada­nia warto wykony­wać pro­fi­lak­ty­cznie! Spis treś­ci: Znacze­nie reg­u­larnych badań kon­trol­nych w roz­wo­ju dziec­ka Jakie pro­fi­lak­ty­czne bada­nia kontrolne…

test na raka

Jaki test na raka jelita grubego warto wykonać?

Test na raka jeli­ta grubego powinien zostać wyko­nany jak najszy­b­ciej. Ma to ogromne znacze­nie dla rokowań pac­jen­ta. Im później choro­ba zostanie wykry­ta, tym mniejsze są szanse na jej wylecze­nie. Nie warto więc zwlekać z rozpoczę­ciem odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Ale jak to zro­bić? Sprawdź, jaki test na raka jeli­ta grubego wykon­ać! Spis…

strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem

Najlepsze strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem

Poród to bard­zo ważne wydarze­nie w życiu każdej kobi­ety. Budzi ono nieste­ty nie tylko ekscy­tację, ale także lęk. Ciężarne obaw­ia­ją się bólu, poczu­cia bezrad­noś­ci oraz możli­wych kom­p­likacji. Lęk ten jest całkowicie nat­u­ral­ny, ale warto spróbować go okiełz­nać. Sprawdź, jakie są najlep­sze strate­gie radzenia sobie z lękiem przed poro­dem! Spis treści:…

jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka

Jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka?

Rozwój emocjon­al­ny dziec­ka ma fun­da­men­talne znacze­nie dla jego funkcjonowa­nia społecznego w przyszłoś­ci. To właśnie od niego zależy, czy dziecko będzie umieć rozpoz­nawać emoc­je u innych i radz­ić sobie z włas­ny­mi. Warto więc się o niego nieco zatroszczyć. Dowiedz się, jak możesz wspier­ać emocjon­al­ny rozwój dziec­ka! Spis treś­ci: Czym właś­ci­wie jest…

mail