Choroby genetyczne - jakie występują? Jak je zbadać? Sprawdź Przeskocz do treści
badanie wes complex

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.

 
objawy raka jelita grubego

Pierwsze objawy raka jelita grubego — jak je rozpoznać?

Rocznie aż 12 000 osób prze­gry­wa z rakiem jeli­ta grubego[1] . Powo­dem tak wysok­iej śmiertel­noś­ci jest zbyt późno rozpoczę­ta diag­nos­ty­ka. Rak jeli­ta grubego nie musi jed­nak być wyrok­iem. Jest on w 100% wyleczal­ny, jeśli zostanie wykry­ty we wczes­nym sta­di­um. Nieste­ty jego pier­wsze symp­to­my są mało charak­terysty­czne, dlat­ego pac­jen­ci zwyk­le je…

kiedy przeprowadzić badanie genetyczne u dziecka przewodnik dla rodziców

Kiedy przeprowadzić badanie genetyczne u dziecka? Przewodnik dla rodziców

Bada­nia gene­ty­czne mogą dać nam wiele cen­nych infor­ma­cji o zdrow­iu dziec­ka. Dzię­ki nim może­my wykryć przy­czynę wielu prob­lemów zdrowot­nych. Rozpoz­nać może­my w nich nawet takie choro­by, które jeszcze nie zaczęły się objaw­iać. Czy warto rozważyć wyko­nanie takiego bada­nia? Kiedy przeprowadz­ić badanie gene­ty­czne u dziec­ka? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz w…

sposoby na poprawę koncentracji u dzieci w domu

Kreatywne sposoby na poprawę koncentracji u dziecka w domu

Nieste­ty prob­le­my z kon­cen­tracją uwa­gi są aktu­al­nie bard­zo powszechne. Doty­czą one nawet najmłod­szych dzieci. Dla nich mogą one być szczegól­nie uciążli­we, ponieważ ich układ ner­wowy wciąż się rozwi­ja. Warto więc nieco popra­cow­ać z dzieck­iem, aby zmniejszyć tego typu kłopo­ty. Poz­naj nasze kreaty­wne sposo­by na poprawę kon­cen­tracji u dziec­ka w domu! Spis…

planowanie rodziny w erze genetyki WES Prekoncepcja pod lupą

Planowanie rodziny w erze genetyki — WES Prekoncepcja pod lupą

Gene­ty­ka coraz bardziej się rozwi­ja. Umożli­wia ona wyko­nanie coraz dokład­niejsze wykony­wanie testów gene­ty­cznych. Są one bard­zo pomoc­ne na etapie planowa­nia rodziny. Jed­nym z takich badań jest WES Prekon­cepc­ja. Dziś bierzmy je pod lupę i sprawdza­my, jak może ułatwić Ci planowanie rodziny! Spis treś­ci: Gene­ty­ka a odpowiedzialne przy­go­towanie się do ciąży Test…

jak badanie WES Prekoncepcja może wspomóc planowanie rodziny

Jak badanie WES Prekoncepcja może wspomóc planowanie rodziny?

Nasze dziecko w momen­cie zapłod­nienia otrzy­mu­je od nas zestaw genów. Deter­min­u­je on wiele różnych cech. Może zaw­ier­ać także mutac­je gene­ty­czne, które prowadz­ić mogą do roz­wo­ju chorób. To, czy może­my przekazać nasze­mu dziecku wadli­we geny, sprawdz­ić może­my w bada­niu WES Prekon­cepc­ja. Dowiedz się, na czym ono pole­ga! Spis treś­ci: Wpływ genów…

odporność u dziecka

Co może znaczyć słaba odporność u dziecka?

Dzieci są narażone na choro­by. Wystar­czy chwilowy kon­takt z wirusem czy bak­ter­ią i już pojaw­ia się infekc­ja. W wielu przy­pad­kach jest to zupełnie nor­malne. Jed­nak niekiedy sła­ba odporność ma poważniejsze podłoże. Sprawdź, co może oznaczać sła­ba odporność u dziec­ka! Spis treś­ci: Sła­ba odporność u dziec­ka — co może być jej…

lek na ataksję

Lek na ataksję — czy można wyleczyć niezborność ruchową?

Atak­s­ja to zespół objawów powodu­ją­cych prob­le­my z koor­dy­nacją ruchów i utrzy­maniem równowa­gi. Sprawność ruchową oso­by z atak­sją może­my usprawnić poprzez odpowied­nią ter­apię. Jaką? Czy konieczne jest stosowanie leku na atak­sję? Dowiesz się z naszego artykułu! Spis treś­ci: Atak­s­ja — co to jest? Atak­s­ja — co ją wywołu­je? Lek na ataksję —…

zdolności wysepkowe autyzm

Zdolności wysepkowe a autyzm

Dzieci z zespołem autyz­mu częs­to mają niesamowite, niespo­tykane umiejęt­noś­ci. Są one zwane zdol­noś­ci­a­mi wysep­kowy­mi. Mogą one doty­czyć m.in. umiejęt­noś­ci muzy­cznych, artysty­cznych czy obliczeniowych. Sprawdź, jakie dokład­nie zdol­noś­ci wysep­kowe mogą się pojaw­ić u dzieci z autyzmem! Spis treś­ci: Czym są zdol­noś­ci wysep­kowe? Jakie zdol­noś­ci wysep­kowe mogą pojaw­ić się u autystyków? Autystycy…

padaczka senna

Padaczka senna — co to za choroba?

Niek­tóre rodza­je epilep­sji wywołu­ją ata­ki w nocy, kiedy dziecko śpi. Nazy­wa się je padaczka­mi sen­ny­mi. Zal­icza się do nich padaczkę Rolan­da oraz noc­ną padaczkę czołową. Sprawdź, jak mogą objaw­iać się te choro­by i co jest ich przy­czyną! Spis treś­ci: Padacz­ka sen­na — objawy Padacz­ka sen­na — przy­czyny Diag­nos­ty­ka padacz­ki sennej…

test na raka jelita grubego

Przełom w diagnostyce: nieinwazyjny test na raka jelita grubego ColoAlert®

Rak jeli­ta grubego to choro­ba, która częs­to jest diag­no­zowana dopiero w zaawan­sowanym sta­di­um. Znacznie mniejsza to szanse pac­jen­ta na poko­nanie choro­by. Rozwiązaniem tego prob­le­mu jest innowa­cyjny test na raka jeli­ta grubego — ColoAlert®. Dowiedz się, jak dzi­ała ten skuteczny i wygod­ny test! Spis treś­ci: Test na raka jeli­ta grubego — dlaczego…

obniżone napięcie mięśniowe przyczyny

Wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe — przyczyny

Niemowlę­ta częs­to miewa­ją prob­le­my z praw­idłowym napię­ciem mięśniowym. U niek­tórych jest ono wzmożone, a u innych obniżone. Taki stan może być wywołany przez różne czyn­ni­ki. Sprawdź, jakie są najczęst­sze przy­czyny obniżonego i wzmożonego napię­cia mięśniowego u niemowla­ka! Spis treś­ci: Niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe u niemowla­ka — przy­czyny Przy­czyny wzmożonego napię­cia mięśniowego…

zespół sotosa

Czym jest zespół Sotosa?

Zespół Soto­sa jest dość rzad­ką chorobą gene­ty­czną. Może ona powodować zmi­any w wyglądzie twarzy oraz niepełnosprawność intelek­tu­al­ną u dziec­ka. Sprawdź, jakie dokład­nie objawy mogą wskazy­wać na zespół Soto­sa! Spis treś­ci: Skąd się bierze zespół Soto­sa? Zespół Soto­sa — objawy Choro­ba Soto­sa a nowot­wory Zespół Soto­sa — diag­nos­ty­ka i lecze­nie Skąd…

mail