Przeskocz do treści
coloalert

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.

 
zrozumieć autyzm czy testy genetyczne mogą pomóc Twojemu dziecku

Zrozumieć autyzm: czy testy genetyczne mogą pomóc Twojemu dziecku?

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu nas­tręcza­ją wielu trud­noś­ci diag­nos­ty­cznych. W kon­sek­wencji wielu pac­jen­tów nie może sko­rzys­tać z odpowied­niej ter­apii, ponieważ nie posi­a­da jeszcze diag­nozy. Pomóc może w tym diag­nos­ty­ka gene­ty­cz­na. Czy testy gene­ty­czne mogą wykryć autyzm? Przeczy­taj poniżej! Spis treś­ci: Autyzm a testy gene­ty­czne Zrozu­mieć autyzm: jakie testy gene­ty­czne warto wykonać?…

ryzyko związane z późnym macierzyństwem

Ryzyko związane z późnym macierzyństwem — co warto wiedzieć?

Współczesne kobi­ety coraz częś­ciej decy­du­ją się na macierzyńst­wo w późniejszym wieku. Mają one różne powody tej decyzji – od roz­wo­ju kari­ery zawodowej, przez późne znalezie­nie odpowied­niego part­nera, po chęć osiąg­nię­cia sta­bil­noś­ci finan­sowej przed założe­niem rodziny. Jed­nak późne macierzyńst­wo wiąże się również z pewnym ryzykiem. Sprawdź, jakie jest ryzyko związane z…

jak zapewnić dziecku odpowiednią ochronę zdrowotną

Jak zapewnić dziecku odpowiednią ochronę zdrowotną?

Każdy rodz­ic musi troszczyć się o zdrowie swo­jego dziec­ka. Należy robić to, nawet gdy nie pojaw­ia­ją się żadne niepoko­jące dolegli­woś­ci. Odpowied­nia pro­fi­lak­ty­ka może nas uchronić przed wielo­ma przykry­mi kon­sek­wenc­ja­mi. Sprawdź, jak zapewnić dziecku odpowied­nią ochronę zdrowot­ną! Spis treś­ci: Szczepi­enia Bilanse zdrowia Bada­nia gene­ty­czne Szczepi­enia Szczepi­enia to najważniejszy ele­ment ochrony zdrowotnej…

jak nauczyć dziecko asertywności

Jak nauczyć dziecko asertywności?

Aser­ty­wność to jed­na z naj­cen­niejszych umiejęt­noś­ci, w które może­my wyposażyć nasze dziecko. Dzię­ki temu będzie ono potrafiło wyrażać swo­je potrze­by i uczu­cia z sza­cunkiem do innych osób. Jest to bard­zo przy­datne w wielu sytu­ac­jach życiowych. Przeczy­taj, jak nauczyć dziecko aser­ty­wnoś­ci! Spis treś­ci: Dużo roz­maw­ia­j­cie Dawaj przykład Odgry­wa­j­cie scen­ki Chw­al asertywne…

rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Rola badań prenatalnych w monitorowaniu rozwoju płodu

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych w ciąży przynieść może nam wiele korzyś­ci. Dzię­ki nim może­my dowiedzieć się, czy nasze dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. Pozwala­ją one także wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych. Przeczy­taj, jaka dokład­nie jest rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju pło­du! Spis treś­ci: Jaka jest rola badań pre­na­tal­nych w mon­i­torowa­niu roz­wo­ju pło­du? Poszczególne testy…

różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży

Jakie są różne rodzaje badań prenatalnych dostępnych w ciąży?

Każ­da przyszła mama powin­na w trak­cie ciąży wykon­ać bada­nia pre­na­talne. Dzię­ki nim dowie się, czy jej dziecko rozwi­ja się praw­idłowo i czy nie grozi mu żad­na wada wrod­zona. Sprawdź, jakie są różne rodza­je badań pre­na­tal­nych dostęp­nych w ciąży i wybierz odpowied­nie testy dla siebie! Spis treś­ci: Różne rodza­je badań prenatalnych…

przyczyny bezsenności w ciąży

Możliwe przyczyny bezsenności w ciąży

W orga­nizmie kobi­ety oczeku­jącej dziec­ka dochodzi do wielu zmi­an. Mogą one powodować wiele dolegli­woś­ci. Jed­ną z nich jest bezsen­ność. Sprawdź, jakie mogą być przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży i w jaki sposób moż­na sobie z nią poradz­ić! Spis treś­ci: Bezsen­ność w ciąży — z czym się wiąże? Przy­czyny bezsen­noś­ci w ciąży Bezsen­ność w…

rzadkie trisomie

Rzadkie trisomie — ich objawy oraz dokładne przyczyny

Tri­so­mia to wada gene­ty­cz­na, która pole­ga na obec­noś­ci dodatkowego chro­mo­so­mu w jed­nej z par. Tego typu wady to m.in. zespół Dow­na. Ist­nieją jed­nak także rzad­kie tri­somie. Są to wady gene­ty­czne wys­tępu­jące u zaled­wie kilkudziesię­ciu osób. Zal­icza się do nich tri­so­mia chro­mo­so­mu 9, 16 i 22. Sprawdź, co dokład­nie jest ich…

jak odzwyczaić dziecko od smoczka

Jak odzwyczaić dziecko od smoczka? 7 skutecznych sposobów

Smoczek to mała rzecz, bez której wiele niemowląt i ich rodz­iców nie wyobraża sobie życia. W końcu jed­nak przy­chodzi moment, gdy zaczy­na przynosić on więcej szkody niż korzyś­ci. Pora więc się z nim pożeg­nać. Ale jak odzwycza­ić dziecko od smocz­ka? Sprawdź 7 sposobów, które Ci w tym pomogą! Spis treści:…

rola witaminy D w rozwoju dziecka

Rola witaminy D w rozwoju dziecka

Do praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka niezbędne są różne wit­a­miny. Jed­ną z najbardziej kluc­zowych jest wit­a­m­i­na D. To właśnie ona odd­zi­ału­je na rozwój koś­ci, a także pracę układu odpornoś­ciowego. Jaka jest dokład­nie rola wit­a­miny D w roz­wo­ju dziec­ka? Sprawdź poniżej! Spis treś­ci: Wit­a­m­i­na D — skąd się bierze? Jaka jest rola witaminy…

jakie badania na wykrycie raka w organizmie

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie najlepiej wykonać?

Każdy rodzaj choro­by nowot­worowej powinien zostać wykry­ty jak najszy­b­ciej. Dzię­ki temu szanse na jej poko­nanie będą znacznie więk­sze. Im później zostanie postaw­iona diag­noza, tym rokowa­nia pac­jen­ta będą gorsze. Odpowied­nie testy należy więc przeprowadz­ić jak najszy­b­ciej. Przeczy­taj, jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie najlepiej wykon­ać! Spis treś­ci: Jakie bada­nia na…

badania profilaktyczne na raka jelita grubego

Jakie badania profilaktyczne na raka jelita grubego warto wykonać?

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego to szansa na ura­towanie życia. Dzię­ki nim może­my wykryć chorobę we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju, kiedy lecze­nie może przynieść oczeki­wane skut­ki. Sprawdź, jakie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego najlepiej wykon­ać! Spis treś­ci: Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego — dlaczego warto je wykon­ać? Kolonoskopia…

mail