Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.

 
Diagnoza wrodzonej choroby metabolicznej

Diagnoza wrodzonej choroby metabolicznej – chorobę można szybko zidentyfikować dzięki badaniom genetycznym

Diag­noza choro­by meta­bol­icznej oznacza konkretne określe­nie, jakie zaburzenia meta­bol­iczne wys­tąpiły u pac­jen­ta. Same objawy nie wystar­czą, by ziden­ty­fikować typ choro­by meta­bol­icznej. Dopiero na pod­staw­ie diag­nozy lekarz może wdrożyć praw­idłowe lecze­nie. Kluc­zową rolę w tym pro­ce­sie odgry­wa­ją bada­nia gene­ty­czne. Diag­noza choro­by meta­bol­icznej – co warto wiedzieć na ten tem­at: Diag­noza choro­by…

autyzm leczenie farmakologiczne

Autyzm – leczenie farmakologiczne autyzmu może wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka autystycznego

Lecze­nie far­mako­log­iczne autyz­mu może wpłynąć na siłę oraz zakres wys­tępu­ją­cych symp­tomów ASD i popraw­ić funkcjonowanie dziec­ka autysty­cznego. Ponieważ jed­nak przy­czyny autyz­mu są bard­zo różnorodne, zan­im rodz­ice przys­tąpią do leczenia, konieczne są odpowied­nie bada­nia. Dzię­ki testom DNA możli­we jest odkrycie przy­czyny zaburzeń i pod­ję­cie z nimi wal­ki. Autyzm – lecze­nie far­mako­log­iczne…

epilepsja leczenie

Leczenie epilepsji – sprawdź, co można zrobić, by pomóc choremu!

Lecze­nie epilep­sji zawsze usta­lane jest indy­wid­u­al­nie. Pod­jęte dzi­ała­nia mają na celu popraw­ić funkcjonowanie pac­jen­ta i wye­lim­i­nować ata­ki padacz­ki. Bard­zo ważną rolę w diag­nos­tyce epilep­sji odgry­wa­ją bada­nia gene­ty­czne. U nawet 40–60% przy­pad­ków to właśnie zaburzenia w genach sto­ją za ataka­mi epilep­sji! Epilep­s­ja – lecze­nie – spis treś­ci: Epilep­s­ja – lecze­nie wyma­ga…

test nifty pro wyniki, test nifty wyniki

Wyniki testu NIFTY pro. Jak wyglądają i o czym informują?

Wyni­ki tes­tu NIFTY pro wskazu­ją, czy jest pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii 21., 13. i 18. oraz wielu innych chorób, już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci mogą poz­wolić zyskać spokój o zdrowie i zde­cy­dować, czy wykony­wać inwazyjną amniop­unkcję. Na życze­nie rodz­iców na wyniku jest podawana również płeć dziec­ka. Wyni­ki tes­tu…

testy nipt porównanie, testy nipt czym się różnią

Testy NIPT – porównanie testów NIPT. Czym się różnią badania dostępne na rynku?

Testy NIPT, czyli niein­wazyjne pre­na­talne bada­nia gene­ty­czne oparte na anal­izie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA) moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Łączy je bez­pieczeńst­wo i wyso­ka czułość. Czym się różnią dostęp­ne na rynku testy NIPT? Oto porów­nanie! Spis treś­ci: Testy NIPT – porów­nanie dostęp­nych na rynku pre­na­tal­nych niein­wazyjnych badań gene­ty­cznych…

obniżona odporność

Obniżona odporność – z czego może wynikać? Jak ją wzmocnić?

Obniżona odporność może się objaw­iać poprzez liczne objawy aler­giczne oraz więk­szą podat­ność na infekcję. Nie zawsze jed­nak niska odporność wyni­ka z zanied­bań czy też złej higieny. Przy­czyny prob­lemów z odpornoś­cią warto poszukać w genach, nowoczesne testy DNA pomogą prze­badać zdrowie malucha pod kątem pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci. Obniżona odporność, niska odporność…

cffdna, wolne płodowe DNA, badania wolnego płodowego dna

cffDNA (wolne płodowe DNA) – co to takiego? Na czym polegają badania wolnego płodowego DNA?

Bada­nia wol­nego płodowego DNA (cffD­NA) wykonu­je się już od 10 tygod­nia ciąży. Gene­ty­czne testy pre­na­talne mają wysoką czułość, pozwala­ją one ocenić ryzyko wys­tępowa­nia u dziec­ka najczęst­szych chorób i wad gene­ty­cznych. Co to takiego cffD­NA? Kiedy warto prze­badać wolne płodowe DNA? Zaprasza­my do lek­tu­ry! Spis treś­ci: Wolne płodowe DNA, cffD­NA –…

jak szczepić dziecko

Jak szczepić dziecko? Sprawdź rzetelne informacje na temat bezpieczeństwa szczepień profilaktycznych!

Jak szczepić dziecko? To pytanie zada­je sobie wielu rodz­iców. Czy szczepi­on­ki są bez­pieczne dla zdrowia? W jakich sytu­ac­jach szczepi­e­nie może pogorszyć stan zdrowia dziec­ka? Czy to praw­da, że szczepi­onka MMR wywołu­je autyzm? Zachę­camy do sprawdzenia rzetel­nych infor­ma­cji na ten tem­at! Jak szczepić dziecko – sprawdź odpowiedzi na najważniejsze pyta­nia: Jak…

Test NIFTY gdzie zrobić

Test NIFTY — gdzie zrobić test NIFTY pro z ubezpieczeniem i szerokim zakresem?

Test NIFTY pro moż­na zro­bić w całej Polsce w placówkach medy­cznych. Dostęp­ne są również wiz­y­ty domowe. Sprawdź adresy auto­ry­zowanych punk­tów pobrań i dowiedz się, gdzie zro­bić test NIFTY pro. Uwa­ga. Wybier­a­jąc badanie w auto­ry­zowanym punkcie masz pewność, że wykonasz wiary­god­ny i ory­gi­nal­ny test NIFTY pro z pełnym ubez­piecze­niem wyniku i…

test nifty pro, test nifty pro cena, test nifty cena, nifty cena, badanie nifty pro, badanie nifty

Test NIFTY pro – nowa, rozszerzona wersja NIFTY już w Polsce!

Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest już nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja prze­siewowego tes­tu pre­na­tal­nego NIFTY – test NIFTY pro. Badanie to, oprócz stan­dar­d­owych wad wrod­zonych uwzględ­ni­anych w tego rodza­ju tes­tach, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau, wykry­wa również 84 mikrodelecje/ mikrodu­p­likac­je. Tym sposobem sta­je się najsz­er­szym testem NIFTY i…

najnowsze metody leczenia autyzmu

Nowoczesne metody leczenia autyzmu – sprawdź, jak pomóc dziecku autystycznemu

Nowoczesne metody leczenia autyz­mu opier­a­ją się na bard­zo sze­rokim spek­trum dzi­ałań. Mają one na celu poprawę funkcjonowa­nia dziec­ka i przy­go­towanie go do jak najwięk­szej samodziel­noś­ci w przyszłoś­ci. Lecze­nie jest zawsze dobier­ane indy­wid­u­al­nie, w zależnoś­ci od stanu zdrowia malucha oraz przy­czyny zaburzeń. Jak pomóc dziecku? Oto najnowsze metody leczenia autyz­mu. Nowoczesne…

padaczka leczenie

Leczenie padaczki – co robić, jakie są możliwości?

Padacz­ka to choro­ba neu­ro­log­icz­na, która wys­tępu­je u nawet 1% naszej pop­u­lacji [1]. A mimo to wciąż nie znamy dokład­nych przy­czyn tego zaburzenia. Lecze­nie padacz­ki może wyglą­dać u każdego pac­jen­ta inaczej, w zależnoś­ci od tego, co przy­czyniło się do wys­tąpi­enia ataków padacz­ki. Jak leczyć padaczkę? Czy da się sprawdz­ić, czy źródło…