Badanie genetyczne u noworodków - jak wygląda? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie genetyczne u noworodków — jak wygląda?

Badanie genetyczne u noworodków

Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka są częs­to bard­zo pomoc­ne w wykry­wa­niu chorób, które niekiedy moż­na skutecznie leczyć. Wiele z nich wykry­tych odpowied­nio wcześnie, spoko­jnie moż­na łagodz­ić ter­api­a­mi lub odpowied­ni­mi meto­da­mi leczenia. To dlat­ego tak ważne jest to, aby wykon­ać takie bada­nia odpowied­nio wcześnie. Oczy­wiś­cie tylko, wtedy gdy pode­jrze­wa się jakąś konkret­ną chorobę lub ist­nieją obciąże­nia genetyczne.

Badanie gene­ty­czne u noworod­ków — jak wygląda?
Na czym pole­ga badanie gene­ty­czne u noworodków?
Jak się zle­ca badanie gene­ty­czne u noworodków?
Kiedy najlepiej wykon­ać badanie gene­ty­czne u noworodków?

Badanie genetyczne u noworodków — jak wygląda?

Badanie gene­ty­czne wykonu­je się z krwi. Właśnie dlat­ego jest ono całkowicie bezbolesne i bez­in­wazyjne i tym bardziej nie ma żad­nego powodu ku temu, aby się go obaw­iać. Pobranie prób­ki trwa dosłown­ie sekundę. Później mate­ri­ał gene­ty­czny zosta­je wysłany do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie pod­dany zosta­je odpowied­nim analizom.

Na czym polega badanie genetyczne u noworodków?

Zde­cy­dować się moż­na na kil­ka opcji, takich jak badanie WES czy badanie WES Pre­mi­um. Pobrana prób­ka krwi zosta­je pod­dana anal­izie, dzię­ki czemu stwierdz­ić moż­na czy zna­j­du­ją się tam wadli­we geny. Taka anal­iza w szy­bkim cza­sie umożli­wia prze­badanie gene­ty­czne i wykrycie chorób, które mogą rzu­tować na dal­szy rozwój dziec­ka. Wyko­nane w okre­sie niemowlę­cym pozwala na szyb­sze postaw­ie­nie diag­nozy i skuteczniejsze leczenie.

Jak się zleca badanie genetyczne u noworodków?

Badanie gene­ty­czne u noworod­ków przeprowadzane jest, wtedy gdy ist­nieją ku temu jasne przesłan­ki, takie jak na przykład obciąże­nie gene­ty­czne w najbliższej rodzinie. W takim przy­pad­ku warto zgłosić się od razu do lab­o­ra­to­ri­um, które wykonu­je takie badana.

Kiedy najlepiej wykonać badanie genetyczne u noworodków?

Gen­er­al­nie im szy­b­ciej, tym lep­iej. Ważne jest to zwłaszcza w przy­pad­ku autyz­mu, który moż­na pod­dać ter­apii, jeśli wie się o nim w odpowied­nim cza­sie. Wielu zas­tanaw­ia także badanie gene­ty­czne dziec­ka cena. W zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um, cena ta może się różnić. To właśnie dlat­ego dobrym pomysłem jest porów­nanie ofert między sobą.

mail