Najpopularniejsze pakiety badań dla kobiet w ciąży Przeskocz do treści
coloalert

Pakiet badań dla kobiet w ciąży

Kobi­eta w ciąży musi wykon­ać wiele badań. Niek­tóre z nich trze­ba pow­tarzać nawet kilkukrot­nie. Sumu­jąc ich kosz­ty, wyjdzie nam dość spo­ra kwo­ta. Każ­da ciężar­na chci­ała­by wydać na nie jak najm­niej, ponieważ przed pojaw­ie­niem się na świecie dziec­ka ma wiele innych wydatków. W tym celu pow­sta­ją różnorodne paki­ety badań dla kobi­et w ciąży. Pomogą one zaoszczędz­ić przyszłym mamom. Zobacz, jakie bada­nia możesz wykon­ać w pakiecie!pakiet badań dla kobiet w ciąży

Spis treś­ci:

  1. Pod­sta­wowe paki­ety badań dla kobi­et w ciąży
  2. Bada­nia pre­na­talne — czy moż­na wykon­ać je w pakiecie?

Podstawowe pakiety badań dla kobiet w ciąży

Kluc­zowe bada­nia, które musi wykon­ać ciężar­na pac­jen­t­ka to:

• Mor­folo­gia krwi
• Ogólne badanie moczu
• Badanie grupy krwi i czyn­ni­ka Rh
• Badanie glukozy
• Posiew z pochwy
• Cytologia
• Badanie czys­toś­ci pochwy
• Badanie na prze­ci­w­ci­ała odpornościowe
• Badanie pod kątem wirusa HIV
• Badanie pod kątem HCV
• Badanie na toksoplazmozę
• Badanie na różyczkę
• Badanie na kiłę

W różnych lab­o­ra­to­ri­ach są one zebrane w różne paki­ety. Mogą one być podzielone m.in. według wieku ciąży. Tego typu paki­ety badań ofer­u­je nam wiele placówek. Prezen­tu­ją się one zwyk­le w mniej więcej następu­ją­cy sposób:
• Pier­wszy trymestr – ten paki­et zaw­ier­ać może mor­fologię z oznacze­niem grupy krwi, badanie moczu, glukozy czy hor­monu beta HCG. Częs­to obe­j­mu­je on także bada­nia w kierunku chorób zakaźnych, takich jak tok­so­plaz­moza, cytome­galia czy zakaże­nie wirusem HIV.
• Dru­gi trymestr – ten paki­et zwyk­le nie obe­j­mu­je zbyt wiele testów. Powinien zaw­ier­ać mor­fologię krwi, badanie moczu oraz test obciąże­nia glukozą.
• Trze­ci trymestr – w tym pakiecie na pewno zna­jdziemy mor­fologię krwi oraz anal­izę moczu. Częs­to znaleźć w nich moż­na także ponowne oznacze­nie grupy krwi oraz badanie pod kątem obec­noś­ci bak­terii GBS.

Wymienione wyżej kon­fig­u­rac­je są jedynie przykład­owe. W różnych lab­o­ra­to­ri­ach zna­jdziemy różne paki­ety badań dla kobi­et w ciąży. Pac­jen­t­ki mają różne pref­er­enc­je. Wybierzmy więc taki, który najbardziej nam odpowiada.

Badania prenatalne — czy można wykonać je w pakiecie?

Bada­nia pre­na­talne zwyk­le nie są wykony­wane w formie paki­etów. Więk­szość pac­jen­tek pod­da­je się jedynie bada­niu USG oraz pre­na­tal­ne­mu bada­niu krwi np. testowi PAPP‑A czy testowi typu NIPT. Pole­canym badaniem NIPT jest test NIFTY pro. Dal­sza diag­nos­ty­ka wdrażana jest dopiero po wykryciu pewnych niepraw­idłowoś­ci. Nie zawsze jest ona koniecz­na, dlat­ego nie ma koniecznoś­ci wykony­wa­nia badań pre­na­tal­nych w pakiecie.

Oceń
mail