banner kariotyp
badanie kariotypu baner

Masz wysoki poziom żelaza? Dowiedz się, co może być tego przyczyną

Wyso­ki poziom żelaza może być równie niebez­pieczny jak ane­mia. Nad­mi­ar żelaza we krwi objaw­ia się najczęś­ciej przemęcze­niem, ogól­nym osła­bi­e­niem, bóla­mi stawów czy złym samopoczu­ciem. Tego typu objawy bard­zo częs­to są bagatelizowane przez lekarzy, a mogą być pier­wszym bard­zo ważnym syg­nałem, że w orga­nizmie dzieje się coś złego.

Jeśli w tym momen­cie nie zareagu­je­my, nie sprawdz­imy przy­czyny nad­mi­aru żelaza, wów­czas pier­wiastek ten będzie gro­madz­ił się w tkankach i narzą­dach prowadząc do ich uszkodzenia. Do czego to prowadzi?

Hemochromatoza

Wysoki poziom żelaza we krwi — objawy

Objawy wysok­iego poziomu żelaza we krwi są niecharak­terysty­czne, dlat­ego łat­wo moż­na pomylić je z innym schorze­niem. Należą do nich głównie uczu­cie zmęczenia i sen­ność (a nawet wycz­er­panie), złe samopoczu­cie, nieuza­sad­niona redukc­ja masy ciała czy bóle stawów.

W późniejszym okre­sie nad­mi­ar żelaza niszczy wątrobę, prowadząc do marskoś­ci i raka wątrobowokomórkowego oraz uszkadza trzustkę, co z kolei wiąże się z wys­tąpi­e­niem cukrzy­cy. Kole­jnym niszc­zonym narzą­dem jest serce. Choro­ba powodu­je jego zaburzenia i nad­ciśnie­nie. Pon­ad­to hemochro­ma­toza uszkadza przysad­kę móz­gową, prowadząc do impo­tencji, zaniku libido i bezpłod­noś­ci lub wczes­nej menopauzy. Chorzy zauważa­ją u siebie również, zanik owłosienia pod pacha­mi i w okoli­cach łonowych oraz zmi­anę bar­wy skóry – na brą­zową. U kobi­et może dodatkowo pojaw­ić się niereg­u­larność miesiączek.

Wyso­ki poziom żelaza częś­ciej doty­czy mężczyzn niż kobi­et (kobi­ety co miesiąc tracą żela­zo pod­czas men­stru­acji). Nie oznacza to, że kobi­ety nie mają prob­le­mu z za wysokim żelazem. Po pros­tu u nich prob­lem ten wys­tępu­je nieco później – zwyk­le po 50. roku życia, choć pier­wsze objawy w postaci zmęczenia i wycz­er­pa­nia mogą pojaw­ić się dużo wcześniej.

Zobacz też: Przy­czyny ciągłego zmęczenia

Wysoki poziom żelaza we krwi może być niebezpieczny

Nie należy bagatelizować wysok­iego poziomu żelaza, ponieważ skut­ki jego odkłada­nia się w orga­nizmie mogą skazać nas na nieuleczalne choro­by. Oczy­wiś­cie moż­na by się ich ustrzec, gdy­by diag­noza została postaw­iona na wczes­nym etapie choro­by. Od daw­ien daw­na wiado­mo, że wczes­na pro­fi­lak­ty­ka w dłuższej per­spek­ty­wie bard­zo się opła­ca. Inwest­y­cją jest nasze zdrowie! Jeśli nad­mi­ar żelaza został stwierd­zony oraz została określona jego przy­czy­na, wów­czas wprowad­zone wcześniej lecze­nie daje możli­wość na całkowite nor­malne życie.

Przyczyną wysokiego poziomu żelaza we krwi mogą być także geny

Przy­czyn wysok­iego żelaza we krwi może być wiele, począwszy od stosowa­nia leków antykon­cep­cyjnych, spoży­wa­nia posiłków bogatych w żela­zo, suple­men­towa­nia się preparata­mi żelaza, lub przeprowadzaniem licznych trans­fuzji krwi. Niem­niej są także pewne choro­by gene­ty­czne, które powodu­ją, że zbyt wiele żelaza gro­madzi się w naszym orga­nizmie. Choć niewiele osób wie, czym jest hemochro­ma­toza, to w prak­tyce choro­ba ta wys­tępu­je bard­zo częs­to i jest pier­wszą chorobą, którą pode­jrze­wa się u osób z wysokim poziomem żelaza. Pomi­mo, że braku­je jed­noz­nacznych wyty­cznych co do sposobu diag­no­zowa­nia osób z pod­wyżs­zonym żelazem, to wielu lekarzy jako pier­wsze badanie zale­ca właśnie wyko­nanie bada­nia DNA w genie HFE. Ponieważ dzię­ki temu skra­ca się znacznie czas diag­nozy. Poza tym badanie DNA jest jedynym badaniem, które jed­noz­nacznie potwierdzi tę chorobę.

Nawet 1 na 10 osób ma przy­na­jm­niej jed­ną kopię wadli­wego genu HFE. Mutac­je (zmi­any) w tym genie powodu­ją, że żela­zo odkła­da się w nad­mi­arze w naszym orga­nizmie i powoli niszczy go.

Choro­ba ta jest bard­zo niebez­piecz­na, a nieste­ty rzad­ko wykry­wana. Śred­ni czas od wys­tąpi­enia pier­wszych objawów do postaw­ienia diag­nozy to 10 lat! 10 lat pod­czas, których nasz orga­nizm jest codzi­en­nie bom­bar­dowany toksy­czną iloś­cią żelaza. Co więcej pac­jen­ci częs­to nie mając świado­moś­ci swo­jej choro­by, przyj­mu­ją dla popraw­ienia odpornoś­ci zwięk­szone daw­ki wit­a­miny C. Ta z kolei powodu­je jeszcze więk­sze wchła­ni­an­ie żelaza. Pog­a­rsza­ją­cy się stan zdrowia pac­jen­ta skład­nia lekarzy do posz­erzenia diag­nos­ty­ki.

Nieste­ty hemochro­ma­toza bard­zo częs­to jest diag­no­zowana przy okazji innych chorób, takich jak cukrzy­ca, kar­diomiopa­tia czy impo­tenc­ja — czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia już z bard­zo poważny­mi kon­sek­wenc­ja­mi nielec­zonej choro­by. Nielec­zona hemochro­ma­toza prowadzi w prze­ciągu 5 lat do śmier­ci u ok. 60% chorych. Moż­na temu zapo­biec? Tak!

Szy­bko postaw­iona diag­noza pozwala pac­jen­towi na nor­malne funkcjonowanie i nie wpły­wa na skróce­nie cza­su życia. Jeśli masz pod­wyżs­zony poziom żelaza i chcesz sprawdz­ić, czy to hemochro­ma­toza – wystar­czy, rozważyć wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego. Na pod­staw­ie jego wyniku lekarz jest w stanie ustal­ić dla Ciebie plan mon­i­torowa­nia Two­jego stanu zdrowia lub zapro­ponować odpowied­nie lecze­nie.

Hemochromatoza — objawy

Objawy hemochro­ma­tozy są właś­ci­wie równoz­naczne z objawa­mi nad­mi­aru żelaza we krwi. Pojaw­ia­ją się więc zmęcze­nie, brą­zowie­nie skóry, złe samopoczu­cie czy bóle stawów oraz dolegli­woś­ci związane z ukła­dem pokar­mowym. W późniejszym okre­sie choro­by dochodzi do uszkodzenia narządów, stąd pojaw­ia się cukrzy­ca, prob­le­my z pracą ser­ca, impo­tenc­ja, marskość wątro­by, a nawet rak wątrobowokomórkowy. Objawy najczęś­ciej pojaw­ia­ją się po 40. roku życia, niem­niej coraz częś­ciej choro­ba ta diag­no­zowana jest u ludzi 30- let­nich i u dzieci.

Hemochromatoza — wykrycie choroby

Jed­noz­nacznym i jedynym badaniem diag­nozu­ją­cym hemochro­ma­tozę jest badanie gene­ty­czne wykry­wa­jące określone mutac­je w genie HFE. Przy pojaw­ie­niu się wysok­iego poziomu żelaza takie badanie jest potwierdze­niem wykrycia przy­czyny choro­by. Zgod­nie z wyty­czny­mi Europe­jskiego Towarzyst­wa Badań Wątro­by testy gene­ty­czne na hemochro­ma­tozę powin­ny być wyko­nane u najbliższych członków rodziny oso­by chorej na tę chorobę [1].  Bada­nia te są wtedy najbardziej eko­nom­iczne z medy­cznego punk­tu widzenia. Peł­na diag­nos­ty­ka hemochro­ma­tozy opiera się zarówno na bada­ni­ach gene­ty­cznych oraz bada­ni­ach bio­chemicznym dodatkowych para­metrów z krwi, niem­niej bada­nia gene­ty­czne jako jedyne są w stanie wskazać, że dana oso­ba cho­ru­je na hemochro­ma­tozę.

Hemochromatoza — leczenie

Kiedy hemochro­ma­toza jest zaawan­sowana (nasz orga­nizm zmagazynował znaczne iloś­ci żelaza), wyma­gane jest wtedy upuszczanie krwi, po to, aby pozbyć się nad­mi­aru żelaza z orga­niz­mu. Dzię­ki temu pac­jent może nor­mal­nie żyć, a choro­ba nie prowadzi do wyniszczenia jego orga­niz­mu, pod warunk­iem, że hemochro­ma­toza została wcześniej zdi­ag­no­zowana.

Pamię­taj, że im szy­b­ciej postaw­iona zostanie diag­noza tym Twój orga­nizm będzie w lep­szej kondy­cji. Dowiedz się więcej o bada­niu DNA w kierunku hemochro­ma­tozy »

[1] Hepa­tol­ogy. 2011 Jul;54(1):328–43. doi: 10.1002/hep.24330. Diag­no­sis and man­age­ment of hemochro­mato­sis: 2011 prac­tice guide­line by the Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Study of Liv­er Dis­eases. Bacon BR(1), Adams PC, Kowd­ley KV, Pow­ell LW, Tavill AS; Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Study of Liv­er Dis­eases.

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży ‚ poródktóry tydzień ciążybada­nia w ciążypołógćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­nośćlecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo  bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

3 odpowiedzi na “Masz wysoki poziom żelaza? Dowiedz się, co może być tego przyczyną”

 1. Gosia napisał(a):

  Ja od jakiegoś cza­su mam żela­zo pon­ad 210 mg/dl (nor­ma do 145) a lekarze każą tylko to obser­wować i nie zle­cili mi dodatkowych badań. Trochę zaczy­nam się tym martwić. Czy ktoś mógł­by napisać czy przy takim poziomie żelaza rzeczy­wiś­cie powin­nam się martwić? Może jestem trochę osłabiona i cią­gle zmęc­zona ale kto ter­az tak nie ma… nie wiem czy niepotrzeb­nie paniku­je?

  • gosc napisał(a):

   Ja też mam wyso­ki poziom żelaza (pon­ad 250mg/dl) i mnie lekarz od razu zale­cił wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego na hemochro­ma­tozę. Trochę się prz­er­az­iłam, że mogę mieć tę chorobę choć lekarz powiedzi­ał, żeby pro­fi­lak­ty­cznie wykon­ać to badanie.

 2. Olga napisał(a):

  Dłu­go szukam przy­czyn wysok­iego żelaza, jestem też osłabiona. Byłam u kilku lekarzy, ale nic nie stwierdzili. Zde­cy­dowałam się na bada­nia gene­ty­czne w kierunku hemochro­ma­tozy i czekam ter­az na wyni­ki. Ktoś już robił badanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

,,,