Przeskocz do treści
coloalert

Wodorowy test oddechowy a badanie genetyczne na nietolerancję laktozy

Wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) pozwala sprawdz­ić reakcję orga­niz­mu na cukry, w tym lak­tozę. Przed przys­tąpi­e­niem do takiego tes­tu należy zad­bać o właś­ci­we przy­go­towanie. W prze­ci­wnym razie może­my uzyskać wynik fałszy­wie negaty­wny lub fałszy­wie pozy­ty­wny. Z tego powodu do diag­nos­ty­ki nietol­er­ancji lak­tozy lep­szy jest test DNA, dzię­ki które­mu (w prze­ci­wieńst­wie do tes­tu wodor­owego) moż­na również zróżni­cow­ać typ nietol­er­ancji lak­tozy, z jaką mamy do czynienia.

wodorowy test oddechowy a badanie DNA

Wodorowy test oddechowy – na czym polega?

Badanie pole­ga na trzykrot­nym pobra­niu próbek wydy­chanego przez pac­jen­ta powi­etrza. Pier­wszą pobiera się przed podaniem rozt­woru lak­tozy, kole­jną – 60 min­ut po jego spoży­ciu, a ostat­nią po następ­nej godzinie. Przy nietol­er­ancji lak­tozy cuki­er mleczny nie jest praw­idłowo traw­iony, czego skutkiem jest wys­tąpi­e­nie pro­ce­su fer­men­tacji i wydzielanie wodoru.

Mimo tego, że test jest więc niein­wazyjny, wyma­ga spędzenia min­i­mum dwóch godzin w przy­chod­ni. Dla pac­jen­tów z nietol­er­ancją lak­tozy może to być czas wyjątkowo niekom­for­towy – szczegól­nie, że po spoży­ciu rozt­woru zaw­ier­a­jącego dużą ilość lak­tozy mogą wys­tąpić bolesne dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego m.in. bóle brzucha, biegun­ka czy wzdę­cia. Co więcej, tak dłu­gi czas bada­nia może być niewygod­ny dla małych dzieci.

Wodorowy test oddechowy (WTO) – przygotowanie do badania

Wiele ele­men­tów może złożyć się na fałszy­wy wynik bada­nia, dlat­ego dla jego wiary­god­noś­ci konieczne jest spec­jalne przy­go­towanie. Cztery tygod­nie przed wodor­owym testem odd­e­chowym nie moż­na przyj­mować anty­bio­tyków ani przeprowadzać kolonoskopii, radi­ografii i ileostomii. Tydzień przed badaniem pac­jent nie powinien korzys­tać z leków prze­ci­w­bólowych i przeciwzapalnych.

Co więcej, dzień przed real­iza­cją tes­tu nie należy spoży­wać ciężkos­trawnych pro­duk­tów (np. kalafio­ra, roślin strączkowych, brokułów) ani żuć gumy do żucia. Badanie wykonu­je się na czc­zo – od ostat­niego posiłku powin­no minąć 12 godzin. Niespełnie­nie tych warunk­ów może zafałs­zować wynik.

Wodorowy test oddechowy (WTO) – alternatywą jest badanie DNA

Jeśli po spoży­ciu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych lak­tozę (przede wszys­tkim mleko i jego przetwory) obec­ne są nieprzy­jemne objawy (głównie ze strony układu pokar­mowego), to może to świad­czyć o nietol­er­ancji lak­tozy. Schorze­nie to doty­czy aż 37% Polaków, jest więc niezwyk­le powszechne. Żeby sprawdz­ić, czy to rzeczy­wiś­cie nietol­er­anc­ja lak­tozy i co jest jej przy­czyną, najlepiej wykon­ać proste badanie DNA.

nietolerancja laktozy-baner
 

W odróżnie­niu od tes­tu wodor­owego, dzię­ki testowi gene­ty­czne­mu możli­we jest zróżni­cow­anie typu choro­by. Takie badanie sprawdzi więc, czy elim­i­nac­ja lak­tozy musi trwać całe życie (jak ma to miejsce przy nietol­er­ancji spowodowanej mutacją w genie LCT), czy jedynie jak­iś czas (przy nietol­er­ancji spowodowanej inny­mi choroba­mi, np. celi­ak­ią lub infekcją). Test DNA jest szy­b­ki, a prób­ki do niego moż­na pobrać w domu. Nie ma również możli­woś­ci uzyska­nia fałszy­wego wyniku.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na nietol­er­ancję lak­tozy? Napisz do nas na adres: redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail