Bóle brzucha, wzdęcia, biegunki – co to może być? Przeskocz do treści
coloalert

Bóle brzucha, wzdęcia, biegunki – co to może być?

Silne bóle brzucha, zmęcze­nie i osła­bi­e­nie, wzdę­cia, biegun­ki — to objawy, które nie tylko budzą nasz ogrom­ny niepokój, ale bywa­ją też wyjątkowo uciążli­we. Kiedy z dolegli­woś­ci­a­mi tego typu poradz­imy sobie sami, przy pomo­cy domowych sposobów, a kiedy potrzeb­na będzie inter­wenc­ja specjalisty?

Ból brzucha

Ból brzucha może mieć różne przyczyny

Ból brzucha nie zawsze musi oznaczać ciężką chorobę. Cza­sem przy­czyną dyskom­for­tu może być zwycza­jne prze­jedze­nie lub nies­trawność. Któż z nas po obfi­tym, świątecznym obiedzie nie czuł się cza­sem jak balon? Chy­ba każdy doświad­czył czegoś podob­ne­go przy­na­jm­niej raz w życiu. Jak sobie z tym radzić?

Przede wszys­tkim należy w takiej sytu­acji zas­tosować odpowied­nią, lekkos­trawną dietę — opartą na sucharkach, kleikach i lek­kich gotowanych potrawach. Moż­na wspo­ma­gać się również ziołowy­mi herbatka­mi. Taki chwilowy odpoczynek dla naszego układu pokar­mowego powinien w zupełnoś­ci wystarczyć.

Prob­lem pojaw­ia się wtedy, gdy dolegli­woś­ci trwa­ją już dłuższy czas, a bóle, biegun­ki i wzdę­cia zami­ast ustępować, nasi­la­ją się. Może to być syg­nał, że dole­ga nam coś poważniejszego niż zwycza­j­na niestrawność.

baner-celiakia

Bóle brzucha wywoła zatrucie pokarmowe, zapalenie wyrostka, a nawet stres!

Bóle brzucha mogą mieć bard­zo różne pochodze­nie. Takie objawy daje np. gry­pa żołąd­kowa lub zatru­cie pokar­mowe. Jeśli ból jest sil­ny, promie­ni­u­ją­cy do pleców i klat­ki pier­siowej, a dodatkowo towarzyszy mu gorącz­ka i wymio­ty, może to np. świad­czyć o zapale­niu pęcherzy­ka żół­ciowego lub trzust­ki. Jeśli ból doty­czy lewej strony brzucha i nasi­la się przy ucisku może to z kolei oznaczać, że u chorego doszło do zapale­nia wyrost­ka robaczkowego – stan ten wyma­ga prze­ważnie naty­ch­mi­as­towej inter­wencji chirurgicznej.

Takie objawy mogą również wys­tąpić przy sil­nym, dłu­gotr­wałym stre­sie. Jeśli więc mamy ner­wową pracę lub doświad­czyliśmy w ostat­nim cza­sie jak­iś negaty­wnych przeżyć, zas­tanówmy się czy przy­pad­kiem to nie one są przy­czyną naszych dolegliwości.

Uwaga to może być celiakia! Ból brzucha a choroba genetyczna

Celi­akia to autoim­muno­log­icz­na choro­ba gene­ty­cz­na. Choro­ba trzew­na, bo tak się ją również nazy­wa, pole­ga na nietol­er­ancji glutenu, czyli biał­ka zawartego w zbożach (jęczmie­niu, życie, pszeni­cy). U zdrowego człowieka gluten nie będzie wywoły­wał żad­nych szkód. Dla oso­by cier­piącej na celi­ak­ię jego obec­ność w poży­wie­niu może być jed­nak bard­zo niebezpieczna.

celiakia-czat-genetyczne

 

Choro­ba prowadzi do stop­niowego zaniku kosmków jeli­towych, a wiec struk­tur, których zadaniem jest zwięk­sze­nie powierzch­ni wchła­ni­a­nia skład­ników pokar­mowych przez orga­nizm. Ich brak może spowodować niedoży­wie­nie, ane­mię oraz inne poważne prob­le­my zdrowotne.

Do objawów typowych dla celi­akii zal­icza się m.in.:

  • bóle brzucha
  • wzdę­cia
  • utratę masy ciała
  • brak apety­tu
  • apatię
  • zmi­any nastrojów
  • biegun­ki
  • zanik szk­li­wa zębowego

Aby uniknąć ww. objawów chory musi wye­lim­i­nować ze swo­jego jadłospisu, wszys­tkie te wyro­by żywnoś­ciowe, które w swoim składzie będą zaw­ier­ać szkodli­we białko. Dieta bezg­lutenowa, bo o nią tutaj chodzi, jest dietą bard­zo wyma­ga­jącą i nieste­ty jeszcze dość drogą. Na szczęś­cie na rynku pojaw­ia się coraz więcej pro­duk­tów oznac­zonych sym­bol­em przekreślonego kłosa, a więc przez­nac­zonych dla osób z nietol­er­ancją glutenu.

Autor: Redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celi­ak­ię? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

 

5/5 — (8 głosów / głosy) 
mail