Badania genetyczne noworodka - co dzięki nim zyskujemy? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne noworodka — co dzięki nim zyskujemy?

Badania genetyczne noworodka - kto je wykonuje, Badania genetyczne noworodka - czy są obowiązkowe, Badania genetyczne noworodka - kiedy nie trzeba ich wykonywać, Badania genetyczne noworodka - co dają

W dzisiejszych cza­sach nowoczes­na medy­cy­na jest w stanie diag­no­zować i leczyć choro­by gene­ty­czne już na etapie niemowlęct­wa. Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka mogą pomóc rodz­i­com i lekar­zom uzyskać bard­zo istot­ną wiedzę na tem­at zdrowia malucha.

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka — kto je wykonuje?
Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka — czy są obowiązkowe?
Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka — kiedy nie trze­ba ich wykonywać?
Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka — co dają?

Badania genetyczne noworodka — kto je wykonuje?

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ków wykony­wane są w spec­jal­nych lab­o­ra­to­ri­ach, które ofer­u­ją bard­zo pro­fesjon­alne usłu­gi i sze­roką pulę badań gene­ty­cznych. Jeżeli chce­my, aby bada­nia dziec­ka były wyko­nane pro­fesjon­al­nie warto zwró­cić się do lab­o­ra­to­ri­um, które posi­a­da wszelkie kom­pe­tenc­je do wykony­wa­nia sze­ro­kich pro­filów badań.

Badania genetyczne noworodka — czy są obowiązkowe?

Rodz­ice nie mają obow­iązku wykony­wa­nia badań gene­ty­cznych dziec­ka. Warto jed­nak zdawać sobie sprawę, że tego typu bada­nia mogą wykazać bard­zo wiele różnego rodza­ju chorób i wad, które w nor­mal­nych okolicznoś­ci­ach pozostały­by niewykryte. Pozwala to na szy­bkie zas­tosowanie odpowied­niej ter­apii i leczenia.

Badania genetyczne noworodka — kiedy nie trzeba ich wykonywać?

Nie ma obow­iązku wykony­wa­nia badań gene­ty­cznych u noworod­ka. Jed­nak mając w świado­moś­ci to, że mogą one wykazać nawet min­i­malne zmi­any w DNA, które prowadzą do różnego rodza­ju schorzeń, warto rozważyć taką opcję. Szczegól­nie rekomen­dowane jest to u dzieci, które wykazu­ją objawy chorób wrodzonych.

Badania genetyczne noworodka — co dają?

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka mogą wykazać wiele chorób wrod­zonych, które przez wiele lat są w stanie pozostawać w ukryciu. Warto wykon­ać je także u noworod­ków, które nie wykazu­ją po urodze­niu żad­nych objawów. Wyni­ki takich badań mogą rozwiać wąt­pli­woś­ci doty­czące zdrowia malucha i dać jego rodz­i­com poczu­cie pewnoś­ci i spoko­ju. W razie wys­tąpi­enia jakichkol­wiek niepo­ją­cych wyników moż­na zacząć dzi­ałać szy­bko i przy­go­tować odpowied­ni sce­nar­iusz leczenia. Bada­nia gene­ty­czne niemowla­ka dają nam wszelką wiedzę na tem­at stanu zdrowia dziec­ka oraz pewność, że w przyszłoś­ci nie zaskoczą nas żadne nieprzewidziane okoliczności.

Zobacz też:

Autyzm badanie dziec­ka — jakie możesz wykonać?

Badanie FRAX — czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Bada­nia na padaczkę

mail