Badania genetyczne dziecka - jak wyglądają? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne dziecka — jak wyglądają?

Badania genetyczne dziecka

Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka budzą wiel­ki szum i zain­tere­sowanie. Fak­ty­cznie jest to tem­at, który ostat­nio porusza się coraz częś­ciej i nie ma w tym nic dzi­wnego. Bowiem dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym moż­na w krótkim cza­sie wykryć wszys­tkie niepraw­idłowoś­ci, a wiedza ta jest niezbęd­na ku temu, aby móc leczyć lub pra­cow­ać z dzieck­iem i popraw­ić jego stan. Warto więc wiedzieć o tych bada­ni­ach, jak najwięcej.

Badanie gene­ty­czne dziec­ka — jak wygląda?
Na czym pole­ga badanie gene­ty­czne dziecka?
Jak się zle­ca badanie gene­ty­czne dziecka?
Kiedy najlepiej wykon­ać badanie gene­ty­czne dziecka?

Badanie genetyczne dziecka — jak wygląda?

Badanie gene­ty­czne u dziec­ka jest całkowicie bezbolesne, ponieważ pole­ga jedynie na pobra­niu prób­ki krwi i przeanal­i­zowa­niu jej w lab­o­ra­to­ri­um. To dlat­ego takie badanie wykon­ać może każdy i naprawdę jest ono wyjątkowo mało stresujące.

Na czym polega badanie genetyczne dziecka?

Badanie gene­ty­czne dziec­ka pole­ga na dokład­nym przeanal­i­zowa­niu jego genów. Dzię­ki temu moż­na szy­bko dowiedzieć się o różnych chorobach, a tym samym móc szy­b­ciej dzi­ałać i na przykład zgłosić się z dzieck­iem do spec­jal­isty, który pomoże zapanować nad chorobą i wdrążyć odpowied­nie lecze­nie. Częs­to jest to również badanie na autyzm, który jest jed­ną z najczęś­ciej spo­tykanych chorób gene­ty­cznych u maluchów. Wykon­ać moż­na także badanie WES Pre­mi­um, które pokaże cały stan zdrowia.

Jak się zleca badanie genetyczne dziecka?

Warto poroz­maw­iać o tym na samym początku ze swoim lekarzem rodzin­nym. To on najlepiej dobierze rodzaj bada­nia. Następ­nie należy zgłosić się do lab­o­ra­to­ri­um, które się w tym spec­jal­izu­je i pobrać niezbędne prób­ki, które zostaną pod­dane badan­iom genetycznym.

Kiedy najlepiej wykonać badanie genetyczne dziecka?

Nie ma określonego cza­su na to, kiedy wykon­ać takie bada­nia gene­ty­czne u dziec­ka. Z całą pewnoś­cią jed­nak, im szy­b­ciej się je wykona, tym więcej możli­woś­ci radzenia sobie z tą przy­padłoś­cią. To właśnie w związku z tym badanie gene­ty­czne dziec­ka najczęś­ciej przeprowadzane jest w pier­wszych lat­ach jego życia, co ułatwia pod­ję­cie leczenia oraz zaplanowanie terapii.

mail