Badania genetyczne dla noworodków Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne dla noworodków

Bard­zo częs­to wykony­wanie badań gene­ty­cznych noworod­kom jest bard­zo istotne. Poma­ga ono w wykryciu chorób gene­ty­cznych, które zdarza­ły się w rodzinie i ich szy­bkim zapo­b­ie­ga­niu. Dzię­ki temu możli­we jest pod­ję­cie spec­jal­nych kroków i być może wczesne rozpoczę­cie leczenia. To dlat­ego bada­nia gene­ty­czne dla noworod­ków są tak ważne.

Jakie badania genetyczne dla noworodków warto zrobić, Po co robić badania genetyczne dla noworodków, Ile kosztują badania genetyczne dla noworodków, Gdzie zrobić badania genetyczne dla noworodków

Jakie bada­nia gene­ty­czne dla noworod­ków warto zrobić?
Po co robić bada­nia gene­ty­czne dla noworodków?
Ile kosz­tu­ją bada­nia gene­ty­czne dla noworodków?
Gdzie zro­bić bada­nia gene­ty­czne dla noworodków?

Jakie badania genetyczne dla noworodków warto zrobić?

Jed­nym z kluc­zowych badań, które moż­na wykon­ać po nar­o­dz­i­nach dziec­ka, jest tak zwany test NOVA. Jest to bowiem pier­wsze tak pre­cyzyjne badanie gene­ty­czne przez­nac­zone dla dzieci. Test NOVA pozwala na prze­badanie nawet 12 000 zmi­an w genach, które mogą powodować choro­by. Jest to test niesamowicie innowa­cyjny. Przede wszys­tkim jest w 100% niein­wazyjny, ponieważ opiera się on na wymazie z policz­ka, a nie z krwi i pozwala ustal­ić nawet skuteczność konkret­nych leków na orga­nizm dziec­ka, co jest niesamowicie przy­datne pod­czas leczenia nawet najprost­szych schorzeń.

Po co robić badania genetyczne dla noworodków?

Bada­nia gene­ty­czne dla noworod­ków są niesamowicie istotne, gdy w rodzinie wys­tępu­ją różnego rodza­ju choro­by gene­ty­czne, które mogły zostać odziedz­ic­zone przez dziecko. Takie bada­nia są w dzisiejszych cza­sach bard­zo dokładne, co spraw­ia, że ich wynik jest wiarygodny.

Ile kosztują badania genetyczne dla noworodków?

Ceny badań gene­ty­cznych są różne w zależnoś­ci od badanych genów oraz wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Cena tes­tu NOVA oscy­lu­je w grani­cach 4 tysię­cy zło­tych i jest to opła­ta jed­no­ra­zowa, która zaw­iera w sobie wszelkie bada­nia genów i ich analizę.

Gdzie zrobić badania genetyczne dla noworodków?

Najlep­szym pomysłem jest zgłosze­nie się do spec­jal­nego lab­o­ra­to­ri­um, które zaj­mu­je się przeprowadzaniem badań DNA. Tylko wtedy moż­na mieć całkow­itą pewność, że bada­nia wyko­nane są rzetel­nie, a prób­ki nie są zanieczyszczone.

Warto pamię­tać o tym, że tego typu bada­nia są niezwyk­le istotne i warto wykon­ać je już w wieku niemowlę­cym, aby szy­bko wykryć ewen­tu­alne choro­by oraz anom­alie dziejące się w orga­nizmie dziecka.

mail