Badania genetyczne dla noworodków-informacje Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne dla noworodków-informacje

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka są niezwyk­le istotne. Głównie dlat­ego, iż pozwala­ją one wykryć wady gene­ty­czne oraz różnego rodza­ju schorzenia, których lecze­nie moż­na rozpocząć, jak najszy­b­ciej i tym samym zwięk­szyć szanse na wylecze­nie. Warto jed­nak wiedzieć, jakie bada­nia wykon­ać i przede wszys­tkim gdzie. Jest to bard­zo ważne, ponieważ zawsze należy wybier­ać sprawd­zone miejs­ca, które ofer­u­ją usłu­gi najwyższej jakości.

Czy warto robić badania genetyczne noworodka, Gdzie można wykonać badania genetyczne noworodka, Kiedy badania genetyczne noworodka są niezbędne, Jaki jest koszt badań genetycznych noworodka

Czy warto robić bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Kiedy bada­nia gene­ty­czne noworod­ka są niezbędne?
Jaki jest koszt badań gene­ty­cznych noworodka?

Czy warto robić badania genetyczne noworodka?

Bada­nia gene­ty­czne przeprowad­zone testem NOVA, pozwala­ją na wykrycie aż 87 chorób wrod­zonych. Jest to doskon­ały wynik, który pozwala na zyskanie cen­nej wiedzy na tem­at zdrowia malucha. To mówi samo za siebie — badanie gene­ty­czne jest warte wyko­na­nia. Dodatkowo takie badanie powin­no zostać bezwzględ­nie wyko­nane, jeśli w najbliższej rodzinie obec­ne są choro­by gene­ty­czne.

Gdzie można wykonać badania genetyczne noworodka?

Zawsze warto wybier­ać spec­jal­isty­czne lab­o­ra­to­ri­um, które posi­a­da wiedzę oraz doświad­cze­nie. Tylko to jest gwaran­tem tego, iż bada­nia będą przeprowad­zone w 100% praw­idłowo. Na pewno warto wybier­ać testy NOVA, które dają ogrom­ną skuteczność i są jed­ny­mi z przo­du­ją­cych na tym rynku.

Kiedy badania genetyczne noworodka są niezbędne?

Z całą pewnoś­cią, wtedy gdy pojaw­ia się pode­jrze­nie chorób gene­ty­cznych i konieczne jest ich wyk­lucze­nie bądź potwierdze­nie. Takie bada­nia są konieczne także, wtedy gdy w najbliższej rodzinie były przy­pad­ki cięż­kich schorzeń gene­ty­cznych. Warto wykon­ać bada­nia także w przy­pad­ku, jeśli ciąża nie prze­b­ie­gała spoko­jnie i ist­ni­ało praw­dopodobieńst­wo jej niedonoszenia.

Jaki jest koszt badań genetycznych noworodka?

Wszys­tko zależne jest od wybranego lab­o­ra­to­ri­um oraz badań. Nato­mi­ast test NOVA, który wykry­wa wiele mutacji genowych oraz chorób, kosz­tu­je nieco poniżej 4 tysię­cy złotych.

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ka, z całą pewnoś­cią są niezwyk­le ważne. Zwłaszcza, wtedy gdy ist­nieje pode­jrze­nie chorób gene­ty­cznych. Na pewno lep­iej jest wykon­ać bada­nia i mieć pewność, niżeli żyć w obawie.

mail