Badania genetyczne – czy warto je robić? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne – czy warto je robić?

Bada­nia gene­ty­czne są nieodłącznym ele­mentem współczes­nej medy­cyny. Są pon­ad­to przy­datne w praw­ie i krymi­nal­istyce oraz wielu innych dziedz­i­nach. Dzię­ki nim moż­na sprawdz­ić obec­ność genów odpowiedzial­nych za niek­tóre choro­by, w jed­noz­naczny sposób potwierdz­ić albo wyk­luczyć ojcost­wo czy ziden­ty­fikować np. spraw­cę zbrodni.

Jak wyglądają badania genetyczne, Po co robić badania genetyczne, Dlaczego warto robić badania genetyczne, Czy badania genetyczne są pewne

Jak wyglą­da­ją bada­nia genetyczne?
Po co robić bada­nia genetyczne?
Dlaczego warto robić bada­nia genetyczne?
Czy bada­nia gene­ty­czne są pewne?

Jak wyglądają badania genetyczne?

To, jak wyglą­da­ją bada­nia gene­ty­czne, zależy od rodza­ju tes­tu. Opier­a­ją się one o anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego pochodzącego od danej oso­by. Przykład­owo: badanie kar­i­o­ty­pu pole­ga na oce­nie budowy, licz­by i struk­tu­ry chro­mo­somów, a badanie w kierunku celi­akii określa, czy u pac­jen­ta wys­tępu­ją geny związane z trwałą nietol­er­ancją glutenu. W przy­pad­ku testów na ojcost­wo usta­la się nato­mi­ast pro­fil gene­ty­czny dziec­ka, który moż­na porów­nać z pro­filem dom­nie­manego ojca.

Po co robić badania genetyczne?

A po co robić bada­nia gene­ty­czne? Tak naprawdę mają one wiele zas­tosować: od diag­nos­ty­ki chorób wrod­zonych, przez sprawdze­nie predys­pozy­cji do zachorowa­nia czy ustal­e­nie ojcost­wa, aż po iden­ty­fikację osob­niczą. Bada­nia DNA opier­a­ją się o anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego, który się nie zmienia, dlat­ego wystar­czy wykon­ać test DNA raz w życiu.

Dlaczego warto robić badania genetyczne?

Zatem dlaczego warto robić bada­nia gene­ty­czne? Przede wszys­tkim dlat­ego, że gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik. Rezul­tat tes­tu DNA pozwala również np. wdrożyć odpowied­nie lecze­nie czy pro­fi­lak­tykę, jeszcze zan­im wys­tąpią objawy choro­by. Są pon­ad­to niein­wazyjne (do bada­nia wystar­czą najczęś­ciej wymaz z policz­ka, krew lub nawet prób­ki ślad­owe, np. szc­zotecz­ka do zębów), bez­pieczne i możli­we do wyko­na­nia w każdym wieku.

Czy badania genetyczne są pewne?

Jeśli zas­tanaw­iasz się, czy bada­nia gene­ty­czne są pewne, warto pamię­tać – jeśli wykonu­jesz je w wiary­god­nym lab­o­ra­to­ri­um, są pewne. Na ich wynik nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne, takie jak infekc­ja czy choro­ba towarzyszą­ca, wiek, ciąża, stosowane leki czy uży­w­ki. Anal­i­zowane frag­men­ty DNA są pon­ad­to niezmienne.

mail