W jaki sposób badania na padaczkę przyspieszą diagnozę? Przeskocz do treści
coloalert

W jaki sposób badania na padaczkę przyspieszą diagnozę?

W jaki sposób badania na padaczkę przyspieszą diagnozęPadacz­ka to jed­no z najczęst­szych schorzeń neu­ro­log­icznych, które może dotknąć oso­by w każdym wieku. Częs­to pojaw­ia się jed­nak u dzieci. Dlat­ego wczesne rozpoz­nanie i wyko­nanie odpowied­nich testów, poz­woli na wprowadze­nie odpowied­niego leczenia padacz­ki. Wyzwaniem jest nie tylko jej lecze­nie, ale również dokład­na diag­noza. Warto więc wykon­ać bada­nia na padaczkę, szczegól­nie testy gene­ty­czne. Jak sze­rok­ie są bada­nia na padaczkę?

Czy bada­nia na padaczkę są szerokie?
Komu zale­cane są bada­nia na padaczkę?
Jak wybrać bada­nia na padaczkę?
Gdzie w Polsce moż­na zro­bić bada­nia na padaczkę?

Czy badania na padaczkę są szerokie?

Bada­nia na padaczkę obe­j­mu­ją szereg różnych metod diag­nos­ty­cznych. Pod­sta­wowy­mi są bada­nia EEG, które mon­i­toru­ją akty­wność elek­tryczną mózgu. W zależnoś­ci od potrzeb pac­jen­ta, mogą być również zale­cane bada­nia obra­zowe, takie jak rezo­nans mag­ne­ty­czny czy tomo­grafia kom­put­erowa. W niek­tórych przy­pad­kach sto­su­je się również bada­nia gene­ty­czne, na przykład test WES. To obec­nie najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych dostęp­ne na rynku.

Komu zalecane są badania na padaczkę?

Bada­nia na padaczkę są zale­cane osobom, które doświad­czyły napadów drgawkowych lub innych objawów padacz­ki. Mogą to być chwile dezori­en­tacji, mimowolne ruchy mięśni. Padacz­ka może mieć również podłoże gene­ty­czne. W takich sytu­ac­jach gene­ty­czne badanie WES jest w stanie rozpoz­nać leżącą w genach przy­czynę padaczki.

Jak wybrać badania na padaczkę?

Stan­dar­d­owe badanie na padaczkę kon­sul­towane jest z neu­rolo­giem. W przy­pad­ku gene­ty­cznych badań padacz­ki, jak bada­nia WES – rodzaj tes­tu jest zale­cany przez lekarza gene­ty­ka, pod­czas kon­sul­tacji. Na rynku dostęp­ne są różne rodza­je tego tes­tu – WES COMPLEX, WES Pre­mi­um, WES trio, WES Pro­fi­lak­ty­ka. W niek­tórych przy­pad­kach, lekarz może zale­cić wyko­nanie szeregu badań, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta.

Gdzie w Polsce można zrobić badania na padaczkę?

W Polsce bada­nia na padaczkę moż­na przeprowadz­ić w wielu placówkach. Część badań na padaczkę jest refun­dowanych w ramach NFZ. Badanie WES moż­na wykon­ać pry­wat­nie. Test kosz­tu­je od kilku do kilku­nas­tu tysię­cy zło­tych, w zależnoś­ci od wybranego rodza­ju. Diag­no­zowanie i lecze­nie padacz­ki wyma­ga zas­tosowa­nia kom­plek­sowych badań, które pozwala­ją na pre­cyzyjne zrozu­mie­nie przyczyn.

mail