Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa: kompleksowe badanie prenatalne dla spokoju Twojej ciąży

Test NIFTY Warsza­wa, w tym jego zaawan­sowana wer­s­ja NIFTY pro, stanowi przełom w prze­siewowej diag­nos­tyce pre­na­tal­nej, ofer­u­jąc przyszłym rodz­i­com niein­wazyjne i dokładne metody oce­ny zdrowia gene­ty­cznego pło­du. Warto sprawdz­ić zdrowie malusz­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Dużo kobi­et decy­du­je się na wyko­nanie właśnie tego bada­nia wol­nego DNA pło­du. Jakie są wskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY, czy może on wykryć zespół Dow­na? Jakie są zale­ty wer­sji NIFTY pro oraz czy warto zain­west­ować w to badanie?Test NIFTY Warszawa - czy warto

Test NIFTY Warsza­wa — jakie są wskazania?
Test NIFTY Warsza­wa — czy zba­da zespół Downa?
Test NIFTY Warsza­wa — zale­ty NIFTY pro
Test NIFTY Warsza­wa — czy warto?

Test NIFTY Warszawa — jakie są wskazania?

Test NIFTY Warsza­wa jest rekomen­dowany dla kobi­et w ciąży, które zna­j­du­ją się w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka wys­tąpi­enia niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych u pło­du. Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia NIFTY obe­j­mu­ją m.in. ciążę po 35 roku życia, kiedy poprzed­nie bada­nia prze­siewowe wykaza­ły ryzyko chorób u dziec­ka. Oczy­wiś­cie każ­da ciężar­na, która martwi się o zdrowie malusz­ka może wykon­ać test NIFTY.

Test NIFTY Warszawa — czy zbada zespół Downa?

Jed­nym z głównych powodów, dla których rodz­ice decy­du­ją się na test NIFTY, jest jego zdol­ność do wykry­wa­nia ryzy­ka tri­somii , w tym zespołu Dow­na (tri­so­mia 21). Badanie NIFTY pro jest niezwyk­le dokładne w iden­ty­fikacji tej niepraw­idłowoś­ci, ofer­u­jąc skuteczność na poziomie pon­ad 99%. Pon­ad­to, test NIFTY pro Warsza­wa obe­j­mu­je jeszcze szer­szy zakres anal­iz, umożli­wia­jąc sprawdze­nie ryzy­ka 102 niepraw­idłowoś­ci. W cenie tes­tu NIFTY pro moż­na także sprawdz­ić płeć dziec­ka na życzenie.

Test NIFTY Warszawa — zalety NIFTY pro

NIFTY pro to rozsz­er­zona wer­s­ja stan­dar­d­owego tes­tu NIFTY, ofer­u­ją­ca dodatkowe korzyś­ci. Badanie ma sze­ro­ki zakres i wysoką dokład­ność dla trios­mii 21. Oprócz tego pozwala na poz­nanie płci dziec­ka. Czas oczeki­wa­nia na wynik tes­tu NIFTY nie jest dłu­gi — maksy­mal­nie 10 dni. Niein­wazyjne testy NIPT nie są refun­dowane w ramach NFZ, moż­na je wykon­ać prywatnie.

Test NIFTY Warszawa — czy warto?

Test NIFTY Warsza­wa warto wykon­ać. Przyszłe mamy decy­du­ją się na to badanie wol­nego płodowego DNA. Inwest­y­c­ja w test NIFTY w Warsza­w­ie pozwala na wczesne wykrycie ryzy­ka potenc­jal­nych prob­lemów gene­ty­cznych, co jest nieoce­nione. Wyso­ka dokład­ność, niein­wazyjność oraz sze­ro­ki zakres anal­iz spraw­ia­ją, że test NIFTY jest jed­ną z najlep­szych dostęp­nych opcji w prze­siewowej diag­nos­tyce prenatalnej.

mail