Test NIFTY Warszawa czy inne badania prenatalne - co wybrać? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa czy inne badania prenatalne — co wybrać?

Test NIFTY Warszawa - metoda badania testu NIFTY proTest NIFTY Warsza­wa to nowoczesne badanie pre­na­talne, które anal­izu­je cffD­NA pło­du. Dzię­ki temu możli­we jest sprawdze­nie stanu zdrowia dziec­ka bez ryzy­ka poronienia. Nie ma możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z refun­dacji kosztów w ramach NFZ, dlat­ego ciężarne muszą zapłacić za badanie z włas­nej kieszeni. Jest to wydatek, który warto ponieść w celu uzyska­nia pewnoś­ci odnośnie zdrowia maluszka.

Test NIFTY Warsza­wa — meto­da bada­nia tes­tu NIFTY pro
Test NIFTY Warsza­wa to zale­cane badanie pre­na­talne po 35 roku życia?
Test NIFTY Warsza­wa — NIFTY a amniopunkcja
Test NIFTY Warsza­wa — NIFTY a inne bada­nia prenatalne

Test NIFTY Warszawa — metoda badania testu NIFTY PRO

Test NIFTY Warsza­wa opiera się na sek­wencjonowa­niu nowej gen­er­acji, czyli NGS. Jest to nowoczes­na meto­da anal­izy, dzię­ki której możli­we jest wyo­dręb­nie­nie i zbadanie DNA pło­du z prób­ki krwi żyl­nej pobranej od mat­ki. Meto­da NGS jest wyko­rzysty­wana we wszys­t­kich tes­tach NIPT, które obec­nie są jedyną tak skuteczną i niein­wazyjną metodą na zbadanie płodu.

Test NIFTY Warszawa to zalecane badanie prenatalne po 35 roku życia?

Po 35 roku życia wzras­ta ryzyko zaburzeń gene­ty­cznych pło­du — wów­czas u ciężarnych zale­ca się wykony­wać dodatkowe bada­nia pre­na­talne, a część z nich jest refun­dowana w ramach NFZ. Badanie NIFTY Warsza­wa jest badaniem, które warto wykony­wać po 35 roku życia z racji wysok­iej skutecznoś­ci i bez­pieczeńst­wa. Jeśli inne bada­nia wskaza­ły na wysok­ie ryzyko zaburzeń gene­ty­cznych to test NIFTY może potwierdz­ić lub wyk­luczyć ten wynik z dokład­noś­cią do 99%.

Test NIFTY Warszawa — NIFTY a amniopunkcja

Test NIFTY Warsza­wa jest całkiem innym badaniem niż amniop­unkc­ja — metody anal­izy wyko­rzys­tu­ją całkiem inną tech­nologię badań. Należy pod­kreślić, że test NIFTY i amniop­unkc­ja mają bard­zo podob­ną czułość i uzyskanym wynikom moż­na zau­fać. Częś­ciej wybier­any przez ciężarne jest test NIFTY pro Warsza­wa, który nie wiąże się z ryzykiem poronienia.

Test NIFTY Warszawa — NIFTY a inne badania prenatalne

Wiary­god­ność testów pre­na­tal­nych zależy do tego, jakie badanie jest wybier­ane przez ciężarną. NIFTY wykazu­je nawet 99% skutecznoś­ci, a test PAPP‑A około 90%. Badanie USG gene­ty­czne wskazu­je ryzyko chorób na poziomie 60–70%. Badanie NIFTY Warsza­wa jest bard­zo czułe, a ryzyko wyniku fałszy­wie pozy­ty­wnego wynosi mniej niż 0,05% — jest to wiary­god­ność porówny­wal­na do testów pre­na­tal­nych inwazyjnych.

mail