Bezpieczny start w przyszłość: test NIFTY Warszawa dla przyszłych Mam Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczny start w przyszłość: test NIFTY Warszawa dla przyszłych Mam

Jaki zakres ma test NIFTY WarszawaCiąża to niezwyk­le istot­ny okres w życiu kobi­ety, pełen emocji oraz licznych pytań doty­czą­cych zdrowia i roz­wo­ju dziec­ka. Przyszłe mamy poszuku­ją bez­piecznych metod, aby zapewnić sobie spokój oraz zdobyć infor­ma­c­je na tem­at zdrowia swo­jego dziec­ka. Jed­nym z dostęp­nych narzędzi jest test NIFTY Warsza­wa — niein­wazyjne badanie pre­na­talne. Czym jest i dlaczego warto się zdecydować?

Jaki zakres ma test NIFTY Warszawa?
Test NIFTY Warsza­wa — jaka jest prób­ka do badania?
Test NIFTY Warsza­wa — NIFTY pro ma ubez­piecze­nie wyniku?
Test NIFTY Warsza­wa — pozy­ty­wne opinie mam

Jaki zakres ma test NIFTY Warszawa?

Zrozu­mie­nie zakre­su tes­tu NIFTY Warsza­wa to klucz do świadomego pode­j­mowa­nia decyzji doty­czą­cych zdrowia dziec­ka. Test ten jest znany ze swo­jej niein­wazyjnoś­ci i bez­pieczeńst­wa, anal­izu­jąc wolne DNA płodowe w krwi mat­ki. Bard­zo sze­ro­ki zakres badanych chorób ma rozsz­er­zona wer­s­ja bada­nia – test NIFTY pro. Zawarte są tam m.in. trzy najczęst­sze tri­somie, takie jak zespół Dow­na, Pataua czy Edward­sa. W cenie tes­tu NIFTY pro może­my również określić płeć dziec­ka na życzenie.

Test NIFTY Warszawa — jaka jest próbka do badania?

Pro­ce­du­ra tes­tu NIFTY Warsza­wa jest niein­wazyj­na i bezbolesna, a więc całkowicie bez­piecz­na dla przyszłej mamy i nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. W prze­ci­wieńst­wie do innych badań pre­na­tal­nych, takich jak amniop­unkc­ja. Próbką do bada­nia NIFTY jest jedynie krew przyszłej mamy. W niej krąży wolne płodowe DNA, które podle­ga anal­izie. Test określa się jako badanie wol­nego płodowego DNA. Kole­jną zaletą NIFTY jest możli­wość wyko­na­nia od 10 tygod­nia ciąży.

Test NIFTY Warszawa — NIFTY pro ma ubezpieczenie wyniku?

Warto pod­kreślić, że test NIFTY Warsza­wa jest dostęp­ny w kilku wari­antach, a jeden z nich to NIFTY Pro. Jako jedyny NIPT na rynku, w cenie zaw­iera ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Warto zapoz­nać się dokład­nie z ofer­tą tes­tu NIFTY pro w Warsza­w­ie i sprawdz­ić, co dokład­nie zaw­iera cena bada­nia NIFTY. Kosz­ty mogą być różne i zależne od wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Śred­nio test NIFTY kosz­tu­je około 2300 zł. Za wer­sję pro tego bada­nia zapłacimy około 2400 zł.

Test NIFTY Warszawa — pozytywne opinie mam

Doświad­czenia mam, które zde­cy­dowały się na test NIFTY Warsza­wa są pełne słów uzna­nia dla bez­in­wazyjnoś­ci i kom­for­tu bada­nia. Opinie tes­tu NIFTY częs­to pod­kreśla­ją również wartość uzyskanych infor­ma­cji oraz pro­fesjon­al­izm zespołów medy­cznych przeprowadza­ją­cych test. Dzię­ki niein­wazyjne­mu bada­niu pre­na­tal­ne­mu NIPT przyszłe mamy mają szan­sę na spoko­jniejszą ciążę. Sprawdź zdrowie swo­jego dziec­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi z NIFTY.

mail