Badania neurologiczne niemowlęcia Przeskocz do treści
coloalert

Badania neurologiczne niemowlęcia

Kiedy warto wykonać badania neurologiczne niemowlaka, Jakie sa dostępne badania neurologiczne niemowlaka, Jak wybrać badania neurologiczne niemowlaka, Ile się czeka na wynik badań neurologicznych niemowlakaBada­nia spec­jal­isty­czne są bard­zo ważne dla człowieka w każdym wieku. Szczegól­nie, wtedy kiedy pojaw­ia­ją się niepoko­jące objawy. Uda­jąc się do lekarza pier­wszego kon­tak­tu, który nie jest jed­noz­nacznie zdi­ag­no­zować przy­padłoś­ci, która nas dotknęła, powinien skierować nas do spec­jal­isty, który pomoże postaw­ić diag­nozę i wdroży odpowied­nie lecze­nie. Choro­ba może nas dotknąć na każdym etapie życia, więc warto od razu sko­rzys­tać z pomo­cy lekarza. Bard­zo istotne jest jak najszy­b­ciej rozpoz­nać chorobą. Dlat­ego bard­zo ważne jest dban­ie o zdrowie już od okre­su niemowlęcego. Już w pier­wszych dni­ach życia dziec­ka, gdy zauważymy coś niepoko­jącego, powin­niśmy zad­bać o szereg badań, w tym badań gene­ty­cznych dziec­ka które rozwieją nasze wątpliwości.

Kiedy warto wykon­ać bada­nia neu­ro­log­iczne niemowlaka?
Jakie sa dostęp­ne bada­nia neu­ro­log­iczne niemowlaka?
Jak wybrać bada­nia neu­ro­log­iczne niemowlaka?
Ile się czeka na wynik badań neu­ro­log­icznych niemowlaka?

Kiedy warto wykonać badania neurologiczne niemowlaka?

Badanie neu­ro­log­iczne u niemowląt przeprowadza się wów­czas, kiedy lekarz bądź rodz­ice zauważą coś niepoko­jącego. U niemowla­ka sprawdzana jest praw­idłowość odruchów bezwarunk­owych: przede wszys­tkim odruch ssa­nia, zaciska­nia rączek czy pros­towa­nia pal­ców u stóp pod­czas dotyku, a także odruch chwyta­nia. Wszys­tkie te odruchy wyk­sz­tał­ca­ją się już od pier­wszych dni życia, jeśli nie zostaną zauważone, lub będą praw­ie niewidoczne warto skon­sul­tować się z neurologiem.

Jakie są dostępne badania neurologiczne niemowlaka?

Badań neu­ro­log­icznych u niemowla­ka możli­wych do wyko­na­nia jest kil­ka. Pod­sta­wowym z nich jest EEG- badanie elek­trofizjo­log­iczne, które pozwala na ocenę bioelek­trycznej czyn­noś­ci mózgu. Mówiąc proś­ciej, na głowę zosta­je założony czepek, który rejestru­je syg­nały gen­erowane przez impul­sy przekazy­wane między neu­ron­a­mi. Badanie jest niein­wazyjne, bez­pieczne, a przede wszys­tkim bard­zo dokładne.
Niemowlę­ta moż­na również pobrać krew, aby wykryć ewen­tu­alne prob­le­my zdrowotne.
Moż­na również przeprowadz­ić rent­gen cza­sz­ki, USG lub rezo­nans głowy.

Jeśli mamy pode­jrze­nie, że zaburzenia neu­ro­log­iczne dziec­ka spowodowane są chorobą gene­ty­czną, to moż­na wykon­ać badanie WES, pod­czas którego każdy gen zostanie wiele razy sprawd­zony. Dzię­ki temu bada­niu będzie moż­na wyk­luczyć lub potwierdz­ić, że choro­ba ma podłoże genetyczne.

Badanie WES sprawdza jed­nocześnie 23 tysiące genów co powodu­je, że jest to najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dostęp­ne na rynku.

Jak wybrać badania neurologiczne niemowlaka?

Przede wszys­tkim należy zau­fać lekar­zowi, który wie, na jakie badanie skierować dziecko. Oczy­wiś­ci najlep­sze było­by EEG, ponieważ jest najbardziej pre­cyzyjne, jed­nakże w niek­tórych sytu­ac­jach wystar­czy pobranie krwi czy rezo­nans głowy. Warto jed­nak pamię­tać, że jeśli nie jesteśmy przeko­nani co do wyboru bada­nia przez lekarza, to warto z nim poroz­maw­iać i przed­staw­ić swo­je obawy. Lekarz powinien obsz­ernie odpowiedzieć na zadane pyta­nia i wyjaśnić, dlaczego takie badanie wybrał.

Ile się czeka na wynik badań neurologicznych niemowlaka?

Czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia jest zależny od tego, jakie badanie zostało wyko­nane. Jeśli została pobrana krew do anal­izy, to wynik powinien być już gotowy następ­nego dnia. Nato­mi­ast jeśli przeprowad­zone zostało badanie EEG to wynik mamy naty­ch­mi­as­towo, ponieważ maszy­na druku­je wykres już w trak­cie trwa­nia bada­nia. Czas oczeki­wań pozostałych badań jest zróżni­cow­any przez to, które badanie zostało wyko­nane, a także, w jakiej placów­ce zostało wykonane.
Bada­nia dziec­ka to zawsze stre­su­ją­ca sytu­ac­ja, ale jak wiado­mo lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć. Jeśli zauważymy jakieś niepraw­idłowoś­ci u swo­jego malucha, to naty­ch­mi­ast powin­niśmy udać się do spec­jal­isty. W razie ewen­tu­al­nej choro­by im szy­b­ciej zostanie wykry­ta, tym lepiej.

mail