Badania na padaczkę - który z dostępnych testów wybrać? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę — który z dostępnych testów wybrać?

W jakich sytuacjach warto wykonać badania na padaczkę, Jakie są dostępne badania na padaczkę, Jak wykonać badania na padaczkę, Ile się czeka na wynik badań na padaczkęBada­nia na padaczkę dostęp­ne na rynku są ogrom­nym ułatwie­niem dla lekarzy pod­czas pro­ce­su rozpoz­na­nia choro­by oraz leczenia. Decy­du­jąc się na bada­nia gene­ty­czne padacz­ka jest jed­ną z chorób, którą w prosty i dokład­ny sposób moż­na zdi­ag­no­zować. Jeśli zas­tanaw­iasz się, jakie bada­nia na padaczkę wykon­ać, przeczy­taj poniższy artykuł, a z pewnoś­cią odpowiemy na wszys­tkie Two­je pytania!

W jakich sytu­ac­jach warto wykon­ać bada­nia na padaczkę?
Jakie są dostęp­ne bada­nia na padaczkę?
Jak wykon­ać bada­nia na padaczkę?
Ile się czeka na wynik badań na padaczkę?

W jakich sytuacjach warto wykonać badania na padaczkę?

Bada­nia na padaczkę warto wykon­ać w przy­pad­ku jakichkol­wiek, nawet najm­niejszych pode­jrzeń wys­tępowa­nia objawów padacz­ki u dziec­ka. Obec­nie na rynku dostęp­ne są bada­nia diag­nos­ty­czne, takie jak badanie WES, które poz­wolą lekar­zowi na postaw­ie­nie trafnej diag­nozy już na początku wys­tępowa­nia objawów chorobowych. Padacz­ka jest chorobą, która wyma­ga odpowied­niego oraz dokład­nie dos­tosowanego leczenia, dlat­ego tak ważne jest, aby praw­idłowo rozpoz­nać rodzaj choro­by, z którą zma­ga się dziecko.

Jakie są dostępne badania na padaczkę?

Bada­nia na padaczkę dostęp­ne obec­nie na rynku, m.in. badanie WES, to bada­nia gene­ty­czne, które są bard­zo dokład­ny­mi narzędzi­a­mi diag­nos­ty­czny­mi. Pozwala­ją one na dokładne określe­nie rodza­ju padacz­ki, na które cho­ru­je dziecko. Oczy­wiś­cie spec­jal­ista zle­ci szereg innych badań, takich jak EEG czy rezo­nans mag­ne­ty­czny, jed­nak wykonu­jąc bada­nia gene­ty­cz­na padacz­ka gene­ty­cz­na będzie o wiele łatwiejsza do rozpoznania.

Jak wykonać badania na padaczkę?

Bada­nia na padaczkę, takie jak badanie WES, najlepiej wykon­ać w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, które posi­a­da doświad­cze­nie w wykony­wa­niu badań diag­nos­ty­cznych. Badanie to możesz wykon­ać nie wychodząc z domu, wystar­czy, że zamówisz paki­et z pałeczka­mi do pobra­nia wymazu. Zostanie on wysłany pod wskazany przez Ciebie adres na tere­nie całej Polski!

Ile się czeka na wynik badań na padaczkę?

Czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia na padaczkę, takiego jak badanie WES, to od 6 do 10 tygod­ni. Wszys­tko zależy od wari­antu bada­nia, jakie zde­cy­du­jesz się wykon­ać. Ponieważ czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia jest dosyć dłu­gi, warto zde­cy­dować się na jego wyko­nanie już w pier­wszym etapie diag­nozy choro­by co poz­woli na postaw­ie­nie diag­nozy gene­ty­cznej.

mail