Badania genetyczne dzieci - w jakich okolicznościach warto je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne dzieci — w jakich okolicznościach warto je wykonać?

Kiedy warto się zdecydować na badania genetyczne dla dzieci, Jakie choroby można wykryć za pomocą badań genetycznych dla dzieci, Gdzie można wykonać badania genetyczne dla dzieci, Jaki jest koszt badań genetycznych dla dzieciChoro­ba dziec­ka zawsze wiąże się dla rodz­i­ca z ogrom­nym stre­sem. Doty­czy to w szczegól­noś­ci małych dzieci, które nie są w stanie zgłosić wszys­t­kich niepoko­ją­cych objawów lub rozwi­ja­ją się w sposób niepraw­idłowy. Ogrom­ną szan­są dla lekarzy są bada­nia gene­ty­czne noworod­ków i dzieci, które mogą stanow­ić nieoce­nioną pomoc przy staw­ia­n­iu trafnej diagnozy.

Kiedy warto się zde­cy­dować na bada­nia gene­ty­czne dla dzieci?
Jakie choro­by moż­na wykryć za pomocą badań gene­ty­cznych dla dzieci?
Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia gene­ty­czne dla dzieci?
Jaki jest koszt badań gene­ty­cznych dla dzieci?

Kiedy warto się zdecydować na badania genetyczne dla dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci są zale­cane w przy­pad­ku wys­tępowa­nia niepoko­ją­cych objawów, takich jak zaburzenia układu pokar­mowego, brak przy­ros­tu wagi, opóźnie­nie roz­wo­ju dziec­ka, częste infekc­je czy niepraw­idłowe rysy twarzy. Wiele chorób nie daje typowych objawów, dlat­ego bard­zo ciężko jest je diag­no­zować, szczegól­nie u małych dzieci.

Jakie choroby można wykryć za pomocą badań genetycznych dla dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją na wykrycie wszys­t­kich chorób, za które odpowiedzialne są zmi­any w genach (oczy­wiś­cie, o ile są to zmi­any, które medy­cy­na potrafi wykryć). Zwyk­le wykonu­je się bada­nia na odporność, ukierunk­owane na wykry­wanie chorób meta­bol­icznych, autyz­mu czy epilep­sji. Nowoczesne metody diag­nos­ty­czne są jed­nak znacznie szer­sze, za co odpowia­da badanie WES.

Gdzie można wykonać badania genetyczne dla dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci ofer­owane są przez sprawd­zone lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne, które moż­na znaleźć na tere­nie całego kra­ju. Warto skon­sul­tować się z lekarzem prowadzą­cym dziecko, który może pole­cić rekomen­dowaną placówkę. Rodz­ice muszą zwró­cić uwagę na wysoką jakość świad­c­zonych usług, szczegól­nie wybier­a­jąc badanie WES.

Jaki jest koszt badań genetycznych dla dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne nie należą do naj­tańszych, jed­nak mają ogrom­ną wartość w diag­nos­tyce chorób u dzieci. Przykład­owo badanie WES będące najsz­er­szą anal­izą na rynku obe­j­mu­jącą 23 tysiące genów to koszt około 6 tysię­cy zło­tych. Warto jed­nak pod­kreślić, że wynik jest ważny przez całe życie, dlat­ego moż­na go wyko­rzysty­wać wielokrot­nie. Poje­dyncze bada­nia kosz­tu­ją od kilkuset do kilku tysię­cy zło­tych, dlat­ego jeśli należy wykon­ać ich kil­ka, WES jest rozsąd­nym wyborem.

mail