Testy genetyczne noworodków - opis, charakterystyka, sposób wykonywania. eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Testy genetyczne noworodków — opis, charakterystyka, sposób wykonywania.

Bada­nia gene­ty­czne, to dzi­ała­nia mające na celu wykrycie zaburzeń wrod­zonych, gene­ty­cznych, jak również wye­lim­i­nowanie pewnych niepraw­idłowoś­ci. To w obec­nych cza­sach nieodłączny ele­ment medy­cyny, a także środek wyko­rzysty­wany w praw­ie i krymi­nal­istyce. Dzię­ki tego rodza­ju badan­iom możli­we jest również potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa, a także uję­cie spraw­cy przestępst­wa. Bada­nia mogą być wykony­wane w każdym wieku, począwszy od okre­su pło­du, noworod­ka, aż do śmier­ci. Czy warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne noworod­ka? Gdzie zro­bić bada­nia gene­ty­czne noworod­ka? Kiedy zro­bić bada­nia gene­ty­czne noworod­ka? Jakie bada­nia gene­ty­czne noworod­ka?

Czy warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Gdzie zro­bić bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Kiedy zro­bić bada­nia gene­ty­czne noworodka?
Jakie bada­nia gene­ty­czne noworod­ka?

Czy warto wykonać badania genetyczne noworodka?

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ków, stwarza­ją wiele możli­woś­ci i dostar­cza­ją ogrom wiedzy, którą moż­na wyko­rzys­tać w późniejszym okre­sie wychowa­nia. Warto zatem zas­tanow­ić się nad wyko­naniem tego rodza­ju badań, a także wybra­niu tych najbardziej powszech­nych i przy­dat­nych. Dzię­ki tego rodza­ju badan­iom, rodz­ic uzys­ka wiedzę na tem­at odży­wia­nia dziec­ka, czy dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych, mają­cych na celu zahamowanie roz­wo­ju chorób genetycznych.

Gdzie zrobić badania genetyczne noworodka?

Bada­nia gene­ty­czne moż­na wykon­ać zarówno we włas­nym domu, jak również w spec­jal­isty­cznych lab­o­ra­to­ri­ach prowadzą­cych tego rodza­ju bada­nia. Test moż­na zakupić w sieci, a następ­nie po otrzy­ma­niu paki­etu, pobrać wymaz z policz­ka dziec­ka i odesłać próbkę do porad­ni specjalistycznej.

Kiedy zrobić badania genetyczne noworodka?

Testy gene­ty­czne noworod­ków, należy wykon­ać jak najszy­b­ciej. Wyko­nanie takich badań możli­we jest już w drugiej dobie życia dziec­ka. Pobranie prób­ki jest bez­in­wazyjne, bezbolesne i łatwe, a noworodek nie odczu­je żad­nych niepożą­danych skutków. Im wcześniej wyko­nane badanie, tym więk­sze szanse na wykrycie i lecze­nie nieprawidłowości.

Jakie badania genetyczne noworodka?

Testy i bada­nia gene­ty­czne noworod­ków wykry­wa­ją wiele chorób gene­ty­cznych i zaburzeń, które z wiekiem mogą się rozwi­jać. Wśród chorób, które moż­na zdi­ag­no­zować u noworod­ka za pomocą testów gene­ty­cznych są:

- Zespół Marfana,

- dys­trofia mięśniowa,

- krzy­wica,

- celi­akia,

- Zespół Ret­ta,

- nietol­er­anc­ja laktozy,

- mukowis­cy­doza,

- wiele innych.

Odpowied­nio przy­go­towane i ułożone paki­ety badań dają możli­wość wykrycia nawet 87 rzad­kich wad wrod­zonych. Dzię­ki jed­no­ra­zowe­mu pobra­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego możli­we jest stworze­nie listy chorób, które dziecko mogło odziedz­iczyć po rodz­i­cach lub wyk­luczyć ich wystąpienie.

 

mail