Na czym polega idea rodzicielstwa bliskości? Przeskocz do treści
coloalert

Rodzicielstwo bliskości, czyli jak zbudować silną więź z dzieckiem?

Roz­wo­jowi dziec­ka najbardziej sprzy­ja sil­na więź z rodz­icem. Dzię­ki temu będzie ono czuło się kochane i bez­pieczne, co poz­woli mu swo­bod­nie wzras­tać i się rozwi­jać. Choć o rodzi­cielst­wie bliskoś­ci słyszymy dopiero od niedaw­na, to jest to jeden z najs­tarszych sposobów opiekowa­nia się dzieck­iem. Zobacz, na czym polega!rodzicielstwo bliskości

Spis treś­ci:

  1. Na czym pole­ga rodzi­cielst­wo bliskości?
  2. Jak zbu­dować sil­ną więź z dzieckiem?

Na czym polega rodzicielstwo bliskości?

Rodzi­cielst­wo bliskoś­ci to styl wychowaw­czy, który opiera się na bliskoś­ci, wza­jem­nym sza­cunku i speł­ni­a­n­iu potrzeb dziec­ka i rodz­i­ca. Nie ma w nim miejs­ca na niere­al­isty­czne oczeki­wa­nia doty­czące roz­wo­ju malusz­ka. Rodz­ice sku­pi­a­ją się na wyt­worze­niu z dzieck­iem sil­nej więzi emocjon­al­nej opartej na cieple i wza­jem­nym sza­cunku. Takie wychowanie nie opiera się na porad­nikach. To rodz­ice są odpowiedzial­ni za swo­je dziecko.

Jak zbudować silną więź z dzieckiem?

Więź emocjon­al­ną budować może­my już z noworod­kiem. Tworzy się ona od pier­wszych chwil życia dziec­ka. Najważniejsza jest w niej bliskość i reagowanie na potrze­by malusz­ka. Już pier­wszy kon­takt skóra do skóry zaraz po nar­o­dz­i­nach jest jej podstawą.
W budowa­niu sil­nej więzi emocjon­al­nej z dzieck­iem pomogą nam następu­jące wskazówki:
• Bycie blisko zaraz po nar­o­dz­i­nach – pier­wsze tygod­nie po nar­o­dz­i­nach są niezwyk­le ważne dla wyt­worzenia więzi. Dziecko i mat­ka powin­ni więc być ze sobą jak najwięcej cza­su. Dzię­ki temu dziecko spełni swo­ją nat­u­ral­ną potrze­bę bliskoś­ci, a mat­ka opieki.
• Karmie­nie pier­sią — uczy ono matkę odczy­ty­wać syg­nały, które wysyła dziecko. Poprzez ssanie pier­si orga­nizm mat­ki zaczy­na także pro­dukować więcej pro­lak­tyny i oksy­to­cyny, co również wpły­wa na wzmoc­nie­nie więzi i pow­stanie przywiązania.
• Nosze­nie dziec­ka — “nie noś, bo przyzwycza­isz” — takie słowa usłysza­ła zapewne niejed­na przyszła mama. Jest to jed­nak ogrom­ny mit. W pier­wszych miesią­cach życia d maleńst­wo trze­ba nosić jak najczęś­ciej. Sprzy­ja to ufnoś­ci i spokojowi.
• Spanie w pobliżu dziec­ka — jeśli będziemy blisko dziec­ka w nocy, to zmniejszymy jego lęki przed tą porą dnia. Będzie ono czuło się także bardziej zaopiekowane.
• Reagowanie na płacz — małe dzieci nigdy nie płaczą bez powodu. Jeśli tylko usłyszymy płacz, to powin­niśmy reagować.

Pamię­ta­jmy, że wrażli­wy i świadomy emocjon­al­nie rodz­ic nie zapom­i­na także o sobie. Reagu­jmy więc odpowied­nio na syg­nały płynące od naszego dziec­ka, ale zad­ba­jmy także o własne potrze­by. Jest to zgodne z duchem rodzi­cielst­wa bliskości.

Oceń
mail