Niski wzrost u dziecka - przyczyny, diagnostyka, leczenie Przeskocz do treści
coloalert

Niski wzrost u dziecka — przyczyny, diagnostyka, leczenie

Nis­ki wzrost u dziec­ka nie zawsze jest powo­dem do zmartwień. Kluc­zową rolę w tej materii odgry­wa reg­u­lar­na kon­tro­la dziec­ka i ścisła współpra­ca z pedi­atrą. Na nisko­rosłość cier­pi niewiel­ki odsetek naszego społeczeńst­wa, ale mimo to warto wiedzieć jaka jest diag­nos­ty­ka i lecze­nie tej choroby.

Jakie są przyczyny niskiego wzrostu u dziecka, Jakie są badania na niski wzrost u dziecka, Jak wygląda leczenie niskiego wzrostu u dziecka, Gdzie można leczyć niski wzrost u dziecka

Jakie są przy­czyny niskiego wzros­tu u dziecka?
Jakie są bada­nia na nis­ki wzrost u dziecka?
Jak wyglą­da lecze­nie niskiego wzros­tu u dziecka?
Gdzie moż­na leczyć nis­ki wzrost u dziecka?

Jakie są przyczyny niskiego wzrostu u dziecka?

Bard­zo częs­to zan­im prze­jdziemy do poz­nawa­nia przy­czyn stricte medy­cznych, sprawdzane są warun­ki w jakich wychowu­je się dziecko. Nisko­rosłość może być pow­iązana z tzw. chorobą sie­rocą i w dużej mierze doty­ka dzieci ze środowisk pato­log­icznych. Jed­nak trze­ba pamię­tać, że nie jest to jedy­na ewen­tu­al­ność. Kole­jną częstą przy­czyną zaburzenia wzros­tu u dzieci są zaburzenia hor­mon­alne, np. niedobór hor­monu wzros­tu lub niedoczyn­ność tar­czy­cy. Nisko­rosłość może towarzyszyć także innym prob­le­mom zdrowot­nym takim jak: choro­by płuc czy nerek, ale też częs­to mogą być pow­iązane z celi­ak­ią — chorobą gene­ty­czną doty­czącą trwałej nietol­er­ancji glutenu.

Jakie są badania na niski wzrost u dziecka?

Nis­ki wzrost u dziec­ka w pier­wszej fazie kon­trolu­je się na pod­staw­ie siatek centy­lowych. W uproszcze­niu — są to wzo­ry określa­jące normy wzros­tu i wagi u dzieci w zależnoś­ci od wieku. Lekarze zwraca­ją w tym kon­tekś­cie także uwagę na wzrost rodz­iców, ponieważ jest to kwes­t­ia dziedz­icz­na. Jed­nym z pier­wszych badań jest także RTG prze­dramienia, które pozwala określić wiek kost­ny. Później kole­jno wyk­lucza się schorzenia innych organów, np. ser­ca, nerek, płuc oraz bada się gospo­darkę hor­mon­al­ną. Jeśli nato­mi­ast skła­ni­amy się ku diag­nos­tyce celi­akii wów­czas należy zro­bić gene­ty­czne bada­nia na celi­ak­ię.

Jak wygląda leczenie niskiego wzrostu u dziecka?

Lecze­nie oczy­wiś­cie uza­leżnione jest od przy­czyny niskiego wzros­tu u dziec­ka. Jeśli przy­czyną jest niedobór hor­monu wzros­tu, wprowadza się ter­apię uzu­peł­ni­a­jącą dany czyn­nik. Jest to ter­apia dłu­go­let­nia i żmud­na. Pole­ga ona na codzi­en­nym domięśniowym wstrzyknię­ciu leku. Na szczęś­cie dzię­ki nowoczes­nym urządzeniom jest to zabieg bezbolesny i bard­zo łatwy w przeprowadze­niu. Inne przy­czyny stanu chorobowego wyma­ga­ją pod­ję­cia innych środ­ków medycznych.

Gdzie można leczyć niski wzrost u dziecka?

Pier­wszą osobą, do którego powin­ni uda się rodz­ice jest lekarz pedi­atra. To on sprawdzi, czy ich obawy są zasadne i czy należy pod­jąć diag­nos­tykę. Później, w zależnoś­ci od przy­czyn choro­by, dzieck­iem powinien opiekować się odpowied­ni spec­jal­ista. Sprawa najbardziej kom­p­liku­je się, gdy w grę wchodzi niewystar­cza­ją­ca ilość hor­monu wzros­tu, ponieważ w tym wypad­ku koniecz­na jest kwal­i­fikac­ja do pod­ję­cia leczenia wys­taw­iona na pod­staw­ie wniosku skierowanego do Zespołu Koor­dy­na­cyjnego ds. Leczenia Hor­monem Wzros­tu. Trze­ba przy­go­tować się na na to, że kwal­i­fikac­ja ta to również dłu­gotr­wały i bard­zo restryk­cyjny proces.

mail