Przeskocz do treści
coloalert

Postępujące porażenie najądrowe — objawy, przyczyny, leczenie

Postępu­jące poraże­nie jądrowe to niebez­pieczne schorze­nie, które w krótkim cza­sie doprowadza do całkowitego unieru­chomienia pac­jen­ta. Częs­to myli się je z chorobą Parkin­sona, ponieważ choro­by te mogą objaw­iać się podob­nie. Co jest przy­czyną postępu­jącego poraże­nia najądrowego? Jak rozpoz­nać tę chorobę? Czy moż­na ją wyleczyć? Dowiedz się poniżej!postępujące porażenie najądrowe

Spis treś­ci:

  1. Czym jest postępu­jące poraże­nie najądrowe?
  2. Przy­czyny postępu­jącego poraże­nia najądrowego
  3. Postępu­jące poraże­nie najądrowe — objawy
  4. Postępu­jące poraże­nie najądrowe — rokowa­nia i leczenie

Czym jest postępujące porażenie najądrowe?

Postępu­jące poraże­nie najądrowe (inaczej PSP lub zespół Steel’a‑Richardsona-Olszewskiego) to dość rzad­ka choro­ba neu­rode­gen­er­a­cyj­na. Wys­tępu­je ona śred­nio u sześ­ciu na sto tysię­cy osób. Na PSP cier­pią głównie mężczyźni po 60 roku życia.

Przyczyny postępującego porażenia najądrowego

Postępu­jące poraże­nie najądrowe to taupoa­t­ia, czyli choro­ba powodu­ją­ca nagro­madze­nie biał­ka tau w tkance ner­wowej pac­jen­ta. Prowadzi to do zaburzenia pra­cy komórek ner­wowych oraz ich stop­niowego obu­miera­nia. W kon­sek­wencji układ ner­wowy chorego nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo.

U niek­tórych pac­jen­tów białko tau gro­madzi się w tkance ner­wowej na skutek mutacji w genie MAPT. Jest to jed­nak tylko niewiel­ki odsetek przy­pad­ków. U więk­szoś­ci chorych przy­czy­na tego stanu nie została jeszcze poznana.

Postępujące porażenie najądrowe — objawy

Objawy postępu­jącego poraże­nia najądrowego zależą od tego, w jakiej częś­ci układu ner­wowego gro­madzą się biał­ka tau. U pac­jen­tów z tą chorobą pojaw­ić może się:

● Prob­le­my z poruszaniem się np. niesta­bil­ny chód, częste upadki
● Prob­le­my z porusze­niem gałka­mi ocznymi
● Trud­noś­ci z połykaniem (dysfa­gia)
● Pochyle­nie szyi do tyłu
● Zaburzenia mowy
● Otępienie
● Huśtaw­ki nastrojów
● Szty­wność mięśniowa
● Persew­er­ac­je słowne, czyli pow­tarzanie tych samych słów lub zdań

Postępujące porażenie najądrowe — rokowania i leczenie

Aktu­al­nie nie jest znana for­ma leczenia, która mogła­by całkowicie wyleczyć postępu­jące poraże­nie najądrowe. Możli­wa jest jed­nak ter­apia far­mako­log­icz­na, która nieco złagodzi pojaw­ia­jące się dolegli­woś­ci. Pac­jen­tom zale­ca się również uczęszczanie na reha­bil­i­tację, która usprawni ich narządy ruchu i poz­woli dłużej zachować sprawność ruchową.

Postępu­jące poraże­nie najądrowe jest chorobą, która nasi­la się z biegiem cza­su. W ciągu maksy­mal­nie 7 lat od postaw­ienia diag­nozy dochodzi do całkowitego unieru­chomienia pac­jen­ta, co w więk­szoś­ci przy­pad­ków prowadzi do śmierci.

Oceń
mail