Przeskocz do treści
coloalert

Masz opuchnięte i bolące nogi? Uważaj! To może być zakrzepica!

Doskwier­a­ją ci bóle i obrzę­ki nóg? Do tego dochodzi uczu­cie ciężkoś­ci i zacz­er­wieni­a­nia? Swój stan tłu­maczysz oczy­wiś­cie przemęcze­niem oraz siedzącą pracą. Tym­cza­sem przy­czyny takich objawów mogą być naprawdę bard­zo różne. Od zaburzeń układu krąże­nia, niewydol­noś­ci nerek, po reakcję na niek­tóre leki. Powo­dem może być też zakrzepi­ca — choro­ba, której nie wol­no lekceważyć.

zakrzepica, opuchnięte nogi, bolące nogi

Bóle i obrzę­ki nóg mogą mieć różne przy­czyny: zakrzepi­ca, choro­ba ser­ca, a może niewydol­ność nerek
Zakrzepi­ca – choro­ba nazy­wana „cichym zabójcą”
Jakie objawy mogą świad­czyć o roz­wo­ju zakrzepicy
Na czym pole­ga lecze­nie zakrzepicy?
Kto jest w grupie ryzy­ka? Zakrzepi­ca i jej diagnostyka

Bóle i obrzęki nóg mogą mieć różne przyczyny: zakrzepica, choroba serca, a może niewydolność nerek –

Obrzę­ki nóg są bard­zo częstym objawem niewydol­noś­ci krąże­niowej. Początkowo nogi puch­ną tylko wiec­zorem. W miarę postępu choro­by obrzę­ki pojaw­ia­ją się już zarówno w godz­i­nach wiec­zornych, jak i nad ranem. Wywołane miażdży­cą przewlekłe niedokr­wie­nie nóg również sprzy­jać będzie pow­stawa­niu opuch­lizny i bólu kończyn dol­nych. W pier­wszym okre­sie może on dokuczać tylko przy chodze­niu, potem pojawi się także pod­czas siedzenia czy leże­nia. Nogi oso­by cier­piącej na niedokr­wie­nie są też częs­to blade i zimne.Podobnie dzieje się w zaburzeni­ach układu moc­zowego. Przy chorobach nerek, oprócz zmi­any częs­totli­woś­ci odd­awa­nia moczu, wys­tępu­je również opuch­liz­na, nie tylko nóg, ale i całego ciała. Jest to najczęś­ciej wynikiem zatrzy­ma­nia się wody i sodu w organizmie.

Takie dolegli­woś­ci bywa­ją pon­ad­to skutkiem dzi­ała­nia wybranych leków, szczegól­nie tych, których zaży­wanie będzie powodować zastój wody. Negaty­wną reakcję mogą wywołać np. niek­tóre leki na nad­ciśnie­nie, leki prze­ci­wza­palne oraz hor­mo­ny. Cza­sem opuch­liz­na jest odpowiedz­ią naszego ciała na konkret­ny skład­nik danego medyka­men­tu, na który jesteśmy uczuleni.

O tym jak wielu Polaków ma kłopo­ty z krę­gosłu­pem wiado­mo nie od dziś! One również mogą być przy­czyną uczu­cia dyskom­for­tu w nogach. Prob­le­my z krę­gosłu­pem są najczęś­ciej rezul­tatem urazu prze­bytego w przeszłoś­ci lub zmi­an zwyrod­nieniowych, co jest już związane ze starze­niem się organizmu.

Kole­jnym schorze­niem mogą­cym wywoły­wać podob­ne objawy będzie zakrzepi­ca. Choro­ba ta może pocią­gać za sobą poważne kon­sek­wenc­je, jeśli nie jest właś­ci­wie leczona.

Zakrzepica – choroba nazywana „cichym zabójcą”

Żyl­na choro­ba zakrzepowo- zatorowa, zwana też zakrzepicą jest poważną chorobą, pole­ga­jącą na zaburzeni­ach krzep­nię­cia krwi. Schorze­nie to może wywołać trom­bofia wrod­zona (gene­ty­cznie uwarunk­owana podat­ność na zakrzepicę) i mutac­ja V Lei­den, czyli zmu­towany czyn­nik krzep­nię­cia krwi, bądź też mutac­ja genu pro­trom­biny. Dla pac­jen­tów z zakrzepicą sza­le­nie niebez­pieczne są przede wszys­tkim tworzące się zakrzepy. Mają one najczęś­ciej postać zbitych krwinek, które przylepiły się do ściany naczy­nia, bądź też biał­ka lub tzw. włókni­ka. Zakrzep prowadzi do zwęże­nia się naczy­nia krwionośnego, co spraw­ia, że krew nie jest w stanie swo­bod­nie w nim przepły­wać. Cza­sem dochodzi do oder­wa­nia się takiego zakrzepu i jego popłynię­cia wraz z prą­dem krwi do ważnych narządów wewnętrznych. Właśnie w taki sposób pow­sta­je np. zator płuc­ny, który jest już stanem zagraża­ją­cym życiu chorego. Jakie objawy mogą świad­czyć o tym, że w twoim ciele doszło do roz­wo­ju zakrzepicy?

trombofilia wrodzona badanie

Zakrzepica — jakie objawy mogą świadczyć o jej rozwoju

Zakrzepi­ca może dawać objawy podob­ne do tych, jakie omówiliśmy już na początku artykułu. Tym co powin­no wzbudz­ić Twój niepokój będą zatem:

  • Obrzę­ki i bóle kończyn
  • Zacz­er­wie­nie­nie skóry kończyn
  • Dusznoś­ci i bóle w klatce piersiowej

Nie wszys­tkie z wymienionych wyżej objawów muszą wys­tępować jed­nocześnie. Cza­sem choro­ba w ogóle nie daje o sobie znać. To dlat­ego o zakrzepicy częs­to mówi się „cichy zabójca”.

Zakrzepica — na czym opiera się leczenie chorych żył

W lecze­niu zakrzepicy sto­su­je następu­jące metody:

  • Podawanie leków prze­ci­wza­krzepowych, które hamu­ją rozrost skrzepów i zapo­b­ie­ga­ją pow­stawa­niu nowych
  • Roz­puszczanie obec­nych zakrzepów
  • Oper­ac­je chirurgiczne
  • Zakładanie spec­jal­nych opasek i pod­kolanówek uciskowych

Kto jest w grupie ryzyka? Zakrzepica i jej diagnostyka

Zakrzepi­ca grozi przede wszys­tkim osobom prowadzą­cym niezdrowy tryb życia, a więc osobom otyłym, palac­zom oraz wszys­tkim stron­ią­cym od akty­wnoś­ci fizy­cznej. Szczegól­ną czu­jność powin­ny również zachować kobi­ety sto­su­jące lub zamierza­jące stosować antykon­cepcję hor­mon­al­ną. Warto zbadać się na obec­ność zakrzepicy jeśli planu­je­my dłużą podróż lub oper­ację, po której będziemy dłu­go unieruchomieni.

No dobrze, ale jak sprawdz­ić czy za roz­wo­jem zakrzepicy nie sto­ją wspom­ni­ane mutac­je gene­ty­czne? To proste! Wykon­ać test DNA w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, który jed­noz­nacznie potwierdzi lub wyk­luczy obec­ność zmi­an gene­ty­cznych, które pod­noszą ryzyko roz­wo­ju zakrzepicy. Sama chorobę, bo trom­bofil­ia jeszcze chorobą nie jest, diag­nozu­je się kilko­ma sposoba­mi — przy pomo­cy tzw. USG Dopplera, które bada przepływ krwi w żyłach lub tes­ta­mi bio­chemiczny­mi, sprawdza­ją­cy­mi poziom specy­ficznych sub­stancji w orga­nizmie pac­jen­ta, tzw. poziom D‑dimerów.

Ciekawe artykuły:


Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny
Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

4/5 — (6 głosów / głosy) 
mail