Brak miesiączki - sprawdź co może być tego przyczyną. Dowiedz się Przeskocz do treści
coloalert

Brak miesiączki — co może być tego przyczyną

Wiek, w którym dziew­czyn­ka dosta­je swój pier­wszy okres jest sprawą indy­wid­u­al­ną i uza­leżnioną od bard­zo wielu czyn­ników. Na to kiedy pojawi się men­stru­ac­ja wpłynie na pewno kondy­c­ja zdrowot­na dziew­czyn­ki, ale też sposób jej odży­wia­nia czy masa ciała. Swo­ją rolę ode­gra­ją tutaj również geny, okazu­je się bowiem, że pod tym wzglę­dem bard­zo wiele kobi­et jest podob­nych do swoich matek. Menar­che, bo tak w języku medy­cznym określa się pier­wszą miesiączkę, wys­tępu­je zwyk­le między 12. a 16. rok­iem życia.

brak miesiączki

Oczy­wiś­cie nie jest to regułą. Obec­nie miesiączku­ją już coraz młod­sze dziew­czyn­ki, nawet 10, 9 – let­nie. Przy­puszczal­nie jest to wynikiem zmieni­a­ją­cych się warunk­ów środowiska oraz żywnoś­ci – na potęgę fasze­rowanej chemią.

17 lat i dalej nic — czym jest pierwotny brak miesiączki

Pier­wszy okres jest momentem przeło­mowym dla każdej nas­to­lat­ki, momentem w którym sta­je się ona kobi­etą. Co jed­nak jeśli w wieku 16 – 17 lat okres dalej się nie pojaw­ia? Nie trze­ba od razu wpadać w panikę, warto jed­nak zas­tanow­ić się co może być przy­czyną takiego pier­wot­nego braku miesiączki.

Pierwotny brak miesiączki – jakie mogą być tego przyczyny braku okresu

Obfite krwaw­ienia, bóle w pod­brzuszu, złe samopoczu­cie… Owszem, okres jest dla wielu kobi­et niczym więcej jak tylko utrapi­e­niem. Z jego braku nie należy się jed­nak cieszyć, a już na pewno nie wol­no go bagatelizować! Może to być prze­cież objawem jakiejś poważnej choro­by. Brak menar­che będzie wynikać np. z zaburzeń hor­mon­al­nych czy chorób układu rozrodczego.

Brak miesiączki a choroby genetyczne

Wśród przy­czyn pier­wot­nego braku miesiącz­ki dość częs­to wymienia się też czyn­ni­ki gene­ty­czne. Takie pode­jś­cie jest zresztą bard­zo słuszne. Ist­nieje bowiem wiele chorób gene­ty­cznych, powodu­ją­cych zaburzenia dojrze­wa­nia płciowego, a co się z tym wiąże brak men­stru­acji. Zal­icza się do nich:

 

  • Zespół Turn­era – to zespół wad wrod­zonych wys­tępu­ją­cy wyłącznie u kobi­et. Jego obec­ność jest skutkiem pełnego też niepełnego zaniku jed­nego z dwóch chro­mo­somów X. Cechą charak­terysty­czną dla pac­jen­tek z tym zespołem jest nis­ki wzrost. W więk­szoś­ci przy­pad­ków objaw­ia się on również bezpłod­noś­cią, słabo widoczny­mi trze­ciorzę­dowy­mi cecha­mi płciowy­mi oraz właśnie pier­wot­nym brakiem miesiącz­ki. Cza­sem okres pojaw­ia się na chwilę, po czym bard­zo szy­bko zani­ka. Zespół Turn­era jest chy­ba najbardziej znaną przy­czyną pier­wot­nego braku miesiącz­ki i to jego warto wyk­luczyć w pier­wszej kolejności.
  • Zespół May­era-Roki­tan­sky’ego-Küstera-Hausera – to kole­j­na choro­ba o podłożu gene­ty­cznym, która powodu­je brak men­stru­acji. A to dlat­ego, że u cier­pią­cych na to zaburze­nie kobi­et w ogóle nie dochodzi do wyk­sz­tałce­nia się niek­tórych narządów płciowych, w tym przy­pad­ku pochwy i macicy.
  • Zespół Kali­mana – stanowi grupę wrod­zonych wad roz­wo­jowych objaw­ia­ją­cych się m.in. zaburzeni­a­mi węchu oraz tzw. hipog­o­nadyzmem hipog­o­nadotropowym, który spraw­ia, że gonady przes­ta­ją pełnić swo­je funkcje.

Nie masz miesiączki –  porozmawiaj z genetykiem i poznaj przyczyny braku miesiączki

Nie wiado­mo dlaczego tak wielu ludzi boi się kon­sul­tacji z gene­tykiem. Pac­jen­t­ki z zaburzeni­a­mi miesiączkowa­nia bard­zo częs­to bie­ga­ją od gabi­ne­tu do gabi­ne­tu, tracąc czas i pieniądze, a lekarze i tak bezrad­nie rozkłada­ją ręce. Tym­cza­sem szuka­jąc przy­czyny prob­le­mu, jakim jest brak menar­che, pier­wsze kro­ki warto skierować właśnie do porad­ni gene­ty­cznej. Gene­tyk, pod­czas takiej wiz­y­ty przeprowadzi szczegółowy wywiad lekars­ki, ustali czy fak­ty­cznie za brak men­stru­acji mogą odpowiadać wady wrod­zone, a być może zle­ci też bada­nia, które szy­bko odpowiedzą na pytanie o przy­czynę zaburzeń. Obec­nie taka kon­sul­tac­ja może się również odbyć drogą telefoniczną.

Aktu­al­iza­c­ja: 3 wrześ­nia 2018 r.
Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny
Zdję­cie: Pexels.com

 

 

5/5 — (5 głosów / głosy) 
mail