Przeskocz do treści
coloalert

Cierpisz na ból stawów? Sprawdź poziom żelaza

Ból stawów i zwyrod­nie­nie stawów to nieprzy­jemne dolegli­woś­ci, które potrafią skutecznie uprzykrzyć życie… Nieste­ty postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy wcale nie jest łatwe. Tym­cza­sem tylko poz­nanie przy­czyny pozwala rozpocząć odpowied­nie lecze­nie i zmniejszyć ból. Czy wiesz, że za Two­je kłopo­ty może odpowiadać zbyt wyso­ki poziom żelaza?

ból stawów

Ból stawów – przyczyna może Cię zdziwić

Do częstych przy­czyn prob­lemów ze stawa­mi należy odkładanie się krysz­tałków wap­nia lub moczanu, bądź stany zapalne. Zależnie od podłoża, chorobę stawów diag­nozu­je się na przykład jako chon­drokalcynozę (dnę rzekomą), dnę moczanową, reuma­toidalne zapale­nie stawów lub chorobę zwyrod­nieniową stawów. Jed­nak niewiele osób zda­je sobie sprawę, że powyższe schorzenia, mogą być spowodowane także nad­mi­arem żelaza w orga­nizmie. Przeład­owanie tym pier­wiastkiem może objaw­iać się właśnie w taki sposób.

A skąd bierze się nad­mi­ar żelaza? Zwyk­le powodu­je go wrod­zona hemochro­ma­toza – jed­na z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych, która jest wywoły­wana mutac­ja­mi w genie HFE. Cho­ru­je na nią aż jed­na na 200 osób! [1]

Zmęczenie, ból brzucha, osłabienie… inne objawy hemochromatozy

Oprócz bólu stawów towarzyszą Ci któreś z następu­ją­cych objawów: zmęcze­nie i osła­bi­e­nie, bóle brzucha, kłopo­ty z potencją, nad­ciśnie­nie, brą­zowe plamy na skórze czy cukrzy­ca? To może być hemochro­ma­toza!

Skąd tak różnorodne objawy? Nad­mi­ar żelaza odkła­da się w narzą­dach, co powodu­je ich niepraw­idłową pracę. Uszkadza nie tylko stawy, ale też serce, wątrobę, przysad­kę móz­gową i inne organy. Co więcej, nielec­zona hemochro­ma­toza pod­wyższa ryzyko zachorowa­nia na raka – aż 200 razy [2].

Zobacz też: Cukrzy­ca – czy na pewno znasz jej powód?

Nie zwlekaj z diagnozą i pozbądź się bólu stawów

Ból stawów to jeden z pier­wszych objawów hemochro­ma­tozy. W hemochro­ma­tozie nad­mi­ar żelaza najczęś­ciej powodu­je nad­mierne odkładanie się krysz­tałków wap­nia, co prowadzi do choro­by zwyrod­nieniowej stawów i dny rzekomej. Rzad­ko zdarza­ją się zapale­nia stawów, jed­nak udowod­niono, że jed­na z mutacji odpowiada­jącej za hemochro­ma­tozę (H63D) predys­ponu­je także do zachorowa­nia na RZS [3] . Nieste­ty u pac­jen­tów z nielec­zoną hemochro­ma­tozą, choro­ba zwyrod­nieniowa stawów postępu­je szy­bko i częs­to dochodzi do zabiegu wszczepi­enia endo­pro­tezy. Jeśli masz bóle stawów, lub już zdi­ag­no­zowaną chorobę stawów, to ide­al­ny moment na wyko­nanie bada­nia i rozpoczę­cie leczenia.

Według wyty­cznych Amerykańskiego Towarzyst­wa Chorób Wątro­by, w diag­no­zowa­niu chorób stawów powin­no się wyk­luczyć hemochro­ma­tozę jako ich przy­czynę [4].

Jeśli zaczniesz dzi­ałać szy­bko, możli­we będzie cofnię­cie zmi­an i uniknię­cie kole­jnych powikłań. Śred­ni czas diag­nos­ty­ki hemochro­ma­tozy trwa aż 10 lat [2] – nie pozwól, żeby nad­mi­ar żelaza niszczył Twój orga­nizm tak długo!

Jak szy­bko i skutecznie wykryć hemochro­ma­tozę? Jedynym sposobem na potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie choro­by jest wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Badanie genu HFE poz­woli Ci sprawdz­ić, czy ból stawów wiąże się z nad­mi­arem żelaza.

hemochromatoza baner

Europe­jskie Towarzyst­wo Badań Chorób Wątro­by rekomen­du­je, żeby każdy pac­jent ze zdi­ag­no­zowaną dną rzekomą powinien wykon­ać test DNA na obec­ność zmi­an w genie HFE [4].

Wykry­to u Ciebie hemochro­ma­tozę? Pamię­taj, że to choro­ba dziedz­icz­na – ist­nieje więc ryzyko, że wys­tępu­je też u Twoich blis­kich. Na szczęś­cie wykonu­jąc bada­nia DNA również u nich, możesz odpowied­nio zad­bać o ich zdrowie.

Tekst spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 13 lutego 2018 r. 

 

 

Zdję­cie: Designed by Freepik

Źródła:

[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­­pa-Szabłows­­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.
[2] K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60.
[3] M. Stevens. C.Q. Edwards, Iden­ti­fy­ing and man­ag­ing hemochro­mato­sis arthropa­thy, Rheuma­tol­ogy Net­work, 2009, vol. 26.
[4]  B. Bacon, P. Adams, K. Kowd­ley, L. Pow­ell, A. Tavill, Diag­no­sis and Man­age­ment of Hemochro­mato­sis: 2011 Prac­tice Guide­line by the Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Study of Liv­er Dis­easesHEPATOLOGY, July 2015.
[5]I, McCur­die, J. D. Per­ry, Haemochro­mato­sis and exer­cise relat­ed joint painsBMJ, 1999 Feb 13; 318(7181): 449–451.
[6] EASLEASL prac­ti­cal guid­ance for HFE hemochro­mato­sis, Jour­nal of Hepa­tol­ogy 2010 vol. 53/ 3–22.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie bada­nia DNA na hemochro­ma­tozę? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail