banner nova
banner nova

Cierpisz na ból stawów? Sprawdź poziom żelaza

Ból stawów to nieprzy­jem­na dolegli­wość, która potrafi skutecznie uprzykrzyć życie… Nieste­ty postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy wcale nie jest łatwe. Tym­cza­sem tylko poz­nanie przy­czyny pozwala rozpocząć odpowied­nie lecze­nie i zmniejszyć ból. Czy wiesz, że za Two­je kłopo­ty może odpowiadać zbyt wyso­ki poziom żelaza?

ból stawów

Ból stawów – przyczyna może Cię zdziwić

Do częstych przy­czyn należą reuma­toidalne zapale­nie stawów, dna moczanowa czy choro­ba zwyrod­nieniowa. Jed­nak niewiele osób zda­je sobie sprawę, że ból stawów może być spowodowany też nad­mi­arem żelaza w orga­nizmie. Przeład­owanie tym pier­wiastkiem może objaw­iać się właśnie w taki sposób.

Skąd bierze się nad­mi­ar żelaza? Zwyk­le powodu­je go wrod­zona hemochro­ma­toza – jed­na z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych, która jest wywoły­wana mutac­ja­mi w genie HFE. Cho­ru­je na nią aż jed­na na 200 osób! [1]

Zmęczenie, ból brzucha, osłabienie… inne objawy hemochromatozy

Oprócz bólu stawów towarzyszą Ci któreś z następu­ją­cych objawów: zmęcze­nie i osła­bi­e­nie, bóle brzucha, kłopo­ty z potencją, nad­ciśnie­nie, brą­zowe plamy na skórze czy cukrzy­ca? To może być hemochro­ma­toza!

Skąd tak różnorodne objawy? Nad­mi­ar żelaza odkła­da się w narzą­dach, co powodu­je ich niepraw­idłową pracę. Uszkadza nie tylko stawy, ale też serce, wątrobę, przysad­kę móz­gową i inne organy. Co więcej, nielec­zona hemochro­ma­toza pod­wyższa ryzyko zachorowa­nia na raka – aż 200 razy [1].

Zobacz też: Cukrzy­ca – czy na pewno znasz jej powód?

Nie zwlekaj z diagnozą i pozbądź się bólu stawów

Ból stawów to jeden z pier­wszych objawów hemochro­ma­tozy. Jeśli Ci dokucza, to ide­al­ny moment na wyko­nanie bada­nia i rozpoczę­cie leczenia. Jeśli zaczniesz dzi­ałać szy­bko, możli­we będzie cofnię­cie zmi­an i uniknię­cie kole­jnych powikłań. Śred­ni czas diag­nos­ty­ki hemochro­ma­tozy trwa aż 10 lat [2] – nie pozwól, żeby nad­mi­ar żelaza niszczył Twój orga­nizm tak dłu­go!

Jak szy­bko i skutecznie wykryć hemochro­ma­tozę? Jedynym sposobem na potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie choro­by jest wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego. Badanie genu HFE poz­woli Ci sprawdz­ić, czy ból stawów wiąże się z nad­mi­arem żelaza.

hemochromatoza baner

Wykry­to u Ciebie hemochro­ma­tozę? Pamię­taj, że to choro­ba dziedz­icz­na – ist­nieje więc ryzyko, że wys­tępu­je też u Twoich blis­kich. Na szczęś­cie wykonu­jąc bada­nia DNA również u nich, możesz odpowied­nio zad­bać o ich zdrowie.

Zdję­cie: Designed by Freepik

Źródła:

[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.
[2] K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60.

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, cukrzy­cachoro­ba Gauchera, choro­ba Menke­sachoro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zmi­any osobowoś­ci i zachowa­niazespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży ‚ poródktóry tydzień ciąży, 1 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciążybada­nia w ciążypołóg, ćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­ność, lecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
cukrzyca
Cukrzyca – czy na pewno znasz jej powód?

Masz cukrzycę? Na pewno droga do postawienia diagnozy była długa… Być może warto jednak sprawdzić,...

Zamknij
,,,