Przeskocz do treści
coloalert

Cukrzyca – czy na pewno znasz jej powód?

Masz cukrzy­cę? Na pewno dro­ga do postaw­ienia diag­nozy była dłu­ga… Być może warto jed­nak sprawdz­ić, co spowodowało chorobę, by leczyć nie tylko przykre objawy, ale przede wszys­tkim przy­czynę? Mało kto zda­je sobie sprawę, że za cukrzy­cę może odpowiadać zbyt wyso­ki poziom żelaza! Jak to możliwe?cukrzyca

Nadmiar żelaza jest naprawdę niebezpieczny…

Cho­ci­aż żela­zo jest niezbędne do praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu, jego poziom musi zna­j­dować się w ide­al­nej równowadze. Wszyscy wiemy, że jego niedobór powodu­je niebez­pieczną ane­mię, ale to nad­mi­ar tego pier­wiast­ka jest dla człowieka groźniejszy!

Przeład­owanie żelazem powodu­je m.in. niepraw­idłowe funkcjonowanie trzust­ki, a kon­sek­wencji – insuli­nooporność. Jeśli masz cukrzy­cę, warto więc sprawdz­ić poziom tego pier­wiast­ka w organizmie.

Zobacz też: Cukrzy­ca — czym jest ta choro­ba genetyczna

Przeładowanie żelazem – to może być hemochromatoza

To bard­zo częs­ta choro­ba gene­ty­cz­na, na którą cho­ru­je aż 1 na 200 osób! Z powodu mutacji w genie HFE żela­zo kumu­lu­je się w organach i powodu­je ich zniszcze­nie. Oprócz trzust­ki niepraw­idłowo funkcjonować mogą też m.in. wątro­ba, serce, przysad­ka móz­gowa czy jądra.

Two­ja cukrzy­ca może więc wiązać się właśnie z nielec­zoną hemochro­ma­tozą, która nie bez powodu nazy­wana jest też cukrzy­cą brunatną lub cukrzy­cą brą­zową… Inne objawy hemochro­ma­tozy to m.in. zmęcze­nie i osła­bi­e­nie, bóle brzucha, impo­tenc­ja, niepłod­ność, kar­diomiopa­tia czy nawet marskość wątroby.

Ciekawy artykuł: Masz za wyso­ki poziom żelaza we krwi? Możesz być odporny na dżumę!

Diagnostyka hemochromatozy zwykle trwa zbyt długo

Od wys­tąpi­enia pier­wszych objawów do zdi­ag­no­zowa­nia choro­by mija nawet 10 lat! To dlat­ego, że objawy są tak różnorodne i mało kto zda­je sobie sprawę, że mogą wiązać się właśnie z przeład­owaniem żelazem.

Tym­cza­sem szy­b­ka diag­noza umożli­wia zatrzy­manie – lub nawet cofnię­cie – przykrych objawów i ochronę przed inny­mi, groźny­mi powikła­ni­a­mi! Być może wystar­czy praw­idłowa diag­noza, by nieprzy­jemne objawy cukrzy­cy ustąpiły?

Szybką diagnozę umożliwia badanie genetyczne

Test DNA w kierunku mutacji w genie HFE to jedyny sposób, by postaw­ić jed­noz­naczną diag­nozę. Jeśli męczy Cię cukrzy­ca i chcesz poz­nać jej przy­czynę – badanie gene­ty­czne może Ci pomóc. Jeśli hemochro­ma­toza zostanie wykry­ta odpowied­nio wcześnie, znacznie zwięk­szysz szan­sę na powrót do zdrowia i poprawę jakoś­ci życia.

hemochromatoza baner

Co ważne, hemochro­ma­toza jest chorobą dziedz­iczną, więc może wys­tępować także u Twoich blis­kich. Wyko­nanie bada­nia u najbliższych krewnych chorego pozwala odpowied­nio zad­bać o ich zdrowie.

Zdję­cie: Designed by Freepik

Źródła:

  1. D. K. Moczul­s­ki, W. Grzeszczak, B. Gaw­lik, Role of Hemochro­mato­sis C282Y and H63D Muta­tions in HFE Gene In Devel­op­ment of Type 2 Dia­betes and Dia­bet­ic Nephropath, DIABETES CARE, VOLUME 24, NUMBER 7, JULY 2001.
  2. K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.
  3. K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie bada­nia DNA na hemochro­ma­tozę? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

 

 

Oceń
mail