badania po poronieniu
badania po poronieniu

Ból nóg — przyczyny szukaj w genach!

Two­je nogi są spuch­nięte i obo­lałe? W dodatku towarzyszy Ci uczu­cie ciężkoś­ci przy chodze­niu? Swo­je dolegli­woś­ci tłu­maczysz zapewne siedzącą pracą i przemęcze­niem. Wiedz jed­nak, że w rzeczy­wis­toś­ci za tego typu objawa­mi mogą kryć się poważne prob­le­my zdrowotne - zaburzenia krąże­nia, choro­by nerek, schorzenia krę­gosłu­pa, niepraw­idłowa reakc­ja na niek­tóre leki czy zakrzepi­ca – tej ostat­niej przy­czyny bólu nóg szczególe nie wol­no bagatelizować.

ból nóg przyczyny

Obrzęk i ból nóg przyczyny – zaburzenia krążenia, choroby nerek

Spuch­nięte nogi mogą świad­czyć o niewydol­noś­ci krąże­nia. Na początku obrzęk pojaw­ia się tylko wiec­zo­ra­mi, później także nad ranem. Przy­czyną bólu i obrzęku nóg częs­to okazu­je się również miażdży­ca. Powodu­je ona niedokr­wie­nie kończyn dol­nych, przez co sta­ją się one blade, zimne, a oprócz tego bolą i puch­ną. W początkowej fazie dolegli­woś­ci te wys­tępu­ją tylko przy chodze­niu, z cza­sem dyskom­fort pojaw­ia również wtedy, gdy cho­ra oso­ba leży albo siedzi.

Podob­ne objawy dają schorzenia układu moc­zowego, w tym choro­by nerek. Obrzę­ki całego ciała, m.in. również nóg będą w tym przy­pad­ku wynikiem zatrzy­ma­nia sodu i wody w orga­nizmie.

Obrzęk i ból nóg przyczyny – problemy z kręgosłupem, nieprawidłowa reakcja na leki

Z bóla­mi krę­gosłu­pa bory­ka się obec­nie coraz więcej Polaków. Powodów jest wiele – siedzą­cy tryb życia, brak ruchu, niepraw­idłowa postawa ciała, urazy, zmi­any zwyrod­nieniowe związane m.in. ze starze­niem się orga­niz­mu. O tym, że z naszym krę­gosłu­pem dzieje się coś niedo­brego może sug­erować właśnie przewlekły ból nóg.

Może on być również następst­wem niepraw­idłowej reakcji na niek­tóre leki. Szczegól­nie chodzi tu o sub­stanc­je lecznicze, które prowadzą do zatrzy­ma­nia wody w orga­nizmie. Takie właś­ci­woś­ci będą miały m.in. leki na nad­ciśnie­nie, leki hor­mon­alne oraz prze­ci­wza­palne. Obrzęk i ból nóg może również świad­czyć o tym, że mamy nad­wrażli­wość na jak­iś ze skład­ników leku, który obec­nie zaży­wamy.

Ból nóg przyczyny – powodem dolegliwości może być zakrzepica

Statysty­cznie na zakrzepicę każdego roku zapa­da ok. 50 — 70 osób w Polsce [1]. Choro­ba ta pole­ga na tworze­niu się w żyłach i tęt­ni­cach (przede wszys­tkim kończyn dol­nych) skrzeplin, które utrud­ni­a­ją bądź też całkowicie uniemożli­wia­ją swo­bod­ny przepływ krwi . Zakrzepi­ca może rozwinąć się pod wpły­wem wielu czyn­ników – wiel­o­godzin­nej podróży samolotem czy długiego siedzenia przed kom­put­erem w jed­nej pozy­cji. W grupie ryzy­ka zna­j­du­ją się też palacze, oso­by otyłe, kobi­ety w ciąży oraz sto­su­jące antykon­cepcję hor­mon­al­ną.

Do zakrzepicy moż­na być również predys­ponowanym gene­ty­cznie. Doty­czy to osób posi­ada­ją­cych trom­bofil­ię wrod­zoną, czyli gene­ty­cznie uwarunk­owaną skłon­ność do nad­miernego krzep­nię­cia krwi. Jest ona spowodowana mutac­ja­mi w genach, głównie mutacją w genie pro­trom­biny oraz mutacją czyn­ni­ka V Lei­den.

trombofilia wrodzona badanie

O obec­noś­ci skrzepliny w żyle kończyny dol­nej może świad­czyć ból, zacz­er­wie­nie­nie i opuch­nię­cie nogi. Skóra chorej kończyny może być też cieple­jsza i wrażli­wsza na dotyk. Trze­ba jed­nak mieć świado­mość, że zakrzepi­ca w więk­szoś­ci przy­pad­ków prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo. Chory najczęś­ciej trafia do lekarza, gdy dojdzie już do zatoru płuc­nego — stanu zagraża­jącego życiu. Skąd zator w prze­biegu zakrzepicy? Skrzeplina, zwłaszcza ta świeża, może oder­wać się od ściany naczy­nia krwionośnego, w której pow­stała i przemieś­cić w górę do krąże­nia płuc­nego, powodu­jąc zator płuc­ny.

Ze wzglę­du na możli­we powikła­nia, zarówno zakrzepi­ca, jak i predys­pozy­c­je do jej pow­sta­nia, powin­ny zostać jak najszy­b­ciej rozpoz­nane. Obec­ną już zakrzepicę diag­nozu­je się na kil­ka sposobów – sprawdza­jąc m.in. poziom D-dimerów czy wykonu­jąc USG Dopplera. Aby potwierdz­ić gene­ty­czne predys­pozy­c­je do zakrzepicy, wystar­czy nato­mi­ast wykon­ać prosty test DNA w kierunku wspom­ni­anych mutacji, czyli m.in. mutacji czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutac­ja genu pro­trom­biny.

Źródła:

[1] W. Noszczyk, P. Ciostek, Żyl­na choro­ba zakrzpowo-zatorowa, W: Chirur­gia tęt­nic i żył obwodowych, T. 1, Warsza­wa 1998.

 

Autor: Redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl
Zdję­cie: Designed by Freepik

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Alzheimera, choro­ba Cana­vanchoro­ba Gauchera, Dal­tonizm, Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a, feny­loke­tonuria, hemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Dow­na, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, zespół Pradera-Williego, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, zespół Ushera, badanie gene­ty­czne, pora­da gene­ty­ka, rzad­kie choro­by gene­ty­czne, badanie kar­i­o­ty­pu


1 tydzień ciąży, 2 tydzień ciąży, 3 tydzień ciąży, 4 tydzień ciąży, 5 tydzień ciąży, 6 tydzień ciąży, 7 tydzień ciąży, 8 tydzień ciąży, 9 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciąży, 13 tydzień ciąży, 14 tydzień ciąży, 15 tydzień ciąży, 16 tydzień ciąży, 17 tydzień ciąży, 18 tydzień ciąży, 19 tydzień ciąży, 20 tydzień ciąży, 21 tydzień ciąży, 22 tydzień ciąży, 23 tydzień ciąży, 24 tydzień ciąży, 25 tydzień ciąży, 26 tydzień ciąży, 27 tydzień ciąży, 28 tydzień ciąży, 29 tydzień ciąży, 30 tydzień ciąży, 31 tydzień ciąży, 32 tydzień ciąży, 33 tydzień ciąży, 34 tydzień ciąży, 35 tydzień ciąży, 36 tydzień ciąży, 37 tydzień ciąży, 38 tydzień ciąży, 39 tydzień ciąży, 40 tydzień ciąży


 

Ból nóg — przy­czyny szukaj w genach!
5 (100%) 4 votes

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
choroba canavan
Choroba Canavan – objawy, diagnostyka, leczenie

Choroba Canavan (zwyrodnienie gąbczaste układu nerwowego, leukodystrofia gąbczasta, Canavan-van Bogaerta-Bertranda) jest bardzo rzadką dziedziczną chorobą...

Zamknij
,,,