Ból nóg przyczyny - szukaj ich w genach! Przeskocz do treści
coloalert

Ból nóg — przyczyny szukaj w genach!

Two­je nogi są spuch­nięte i obo­lałe? W dodatku towarzyszy Ci uczu­cie ciężkoś­ci przy chodze­niu? Swo­je dolegli­woś­ci tłu­maczysz zapewne siedzącą pracą i przemęcze­niem. Wiedz jed­nak, że w rzeczy­wis­toś­ci za tego typu objawa­mi mogą kryć się poważne prob­le­my zdrowotne - zaburzenia krąże­nia, choro­by nerek, schorzenia krę­gosłu­pa, niepraw­idłowa reakc­ja na niek­tóre leki czy zakrzepi­ca – tej ostat­niej przy­czyny bólu nóg szczególe nie wol­no bagatelizować.

ból nóg przyczyny

Obrzęk i ból nóg przyczyny – zaburzenia krążenia, choroby nerek

Spuch­nięte nogi mogą świad­czyć o niewydol­noś­ci krąże­nia. Na początku obrzęk pojaw­ia się tylko wiec­zo­ra­mi, później także nad ranem. Przy­czyną bólu i obrzęku nóg częs­to okazu­je się również miażdży­ca. Powodu­je ona niedokr­wie­nie kończyn dol­nych, przez co sta­ją się one blade, zimne, a oprócz tego bolą i puch­ną. W początkowej fazie dolegli­woś­ci te wys­tępu­ją tylko przy chodze­niu, z cza­sem dyskom­fort pojaw­ia również wtedy, gdy cho­ra oso­ba leży albo siedzi.

Podob­ne objawy dają schorzenia układu moc­zowego, w tym choro­by nerek. Obrzę­ki całego ciała, m.in. również nóg będą w tym przy­pad­ku wynikiem zatrzy­ma­nia sodu i wody w organizmie.

Obrzęk i ból nóg przyczyny – problemy z kręgosłupem, nieprawidłowa reakcja na leki

Z bóla­mi krę­gosłu­pa bory­ka się obec­nie coraz więcej Polaków. Powodów jest wiele – siedzą­cy tryb życia, brak ruchu, niepraw­idłowa postawa ciała, urazy, zmi­any zwyrod­nieniowe związane m.in. ze starze­niem się orga­niz­mu. O tym, że z naszym krę­gosłu­pem dzieje się coś niedo­brego może sug­erować właśnie przewlekły ból nóg.

Może on być również następst­wem niepraw­idłowej reakcji na niek­tóre leki. Szczegól­nie chodzi tu o sub­stanc­je lecznicze, które prowadzą do zatrzy­ma­nia wody w orga­nizmie. Takie właś­ci­woś­ci będą miały m.in. leki na nad­ciśnie­nie, leki hor­mon­alne oraz prze­ci­wza­palne. Obrzęk i ból nóg może również świad­czyć o tym, że mamy nad­wrażli­wość na jak­iś ze skład­ników leku, który obec­nie zażywamy.

Ból nóg przyczyny – powodem dolegliwości może być zakrzepica

Statysty­cznie na zakrzepicę każdego roku zapa­da ok. 50 — 70 osób w Polsce [1]. Choro­ba ta pole­ga na tworze­niu się w żyłach i tęt­ni­cach (przede wszys­tkim kończyn dol­nych) skrzeplin, które utrud­ni­a­ją bądź też całkowicie uniemożli­wia­ją swo­bod­ny przepływ krwi . Zakrzepi­ca może rozwinąć się pod wpły­wem wielu czyn­ników – wiel­o­godzin­nej podróży samolotem czy długiego siedzenia przed kom­put­erem w jed­nej pozy­cji. W grupie ryzy­ka zna­j­du­ją się też palacze, oso­by otyłe, kobi­ety w ciąży oraz sto­su­jące antykon­cepcję hormonalną.

Do zakrzepicy moż­na być również predys­ponowanym gene­ty­cznie. Doty­czy to osób posi­ada­ją­cych trom­bofil­ię wrod­zoną, czyli gene­ty­cznie uwarunk­owaną skłon­ność do nad­miernego krzep­nię­cia krwi. Jest ona spowodowana mutac­ja­mi w genach, głównie mutacją w genie pro­trom­biny oraz mutacją czyn­ni­ka V Leiden.

trombofilia wrodzona badanie

O obec­noś­ci skrzepliny w żyle kończyny dol­nej może świad­czyć ból, zacz­er­wie­nie­nie i opuch­nię­cie nogi. Skóra chorej kończyny może być też cieple­jsza i wrażli­wsza na dotyk. Trze­ba jed­nak mieć świado­mość, że zakrzepi­ca w więk­szoś­ci przy­pad­ków prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo. Chory najczęś­ciej trafia do lekarza, gdy dojdzie już do zatoru płuc­nego — stanu zagraża­jącego życiu. Skąd zator w prze­biegu zakrzepicy? Skrzeplina, zwłaszcza ta świeża, może oder­wać się od ściany naczy­nia krwionośnego, w której pow­stała i przemieś­cić w górę do krąże­nia płuc­nego, powodu­jąc zator płucny.

Ze wzglę­du na możli­we powikła­nia, zarówno zakrzepi­ca, jak i predys­pozy­c­je do jej pow­sta­nia, powin­ny zostać jak najszy­b­ciej rozpoz­nane. Obec­ną już zakrzepicę diag­nozu­je się na kil­ka sposobów – sprawdza­jąc m.in. poziom D‑dimerów czy wykonu­jąc USG Dopplera. Aby potwierdz­ić gene­ty­czne predys­pozy­c­je do zakrzepicy, wystar­czy nato­mi­ast wykon­ać prosty test DNA w kierunku wspom­ni­anych mutacji, czyli m.in. mutacji czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutac­ja genu pro­trom­biny.

Źródła:

[1] W. Noszczyk, P. Ciostek, Żyl­na choro­ba zakrzpowo-zatorowa, W: Chirur­gia tęt­nic i żył obwodowych, T. 1, Warsza­wa 1998.

 

Autor: Redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl
Zdję­cie: Designed by Freepik

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

5/5 — (4 głosów / głosy) 
mail