Brak odporności u dziecka- czego może być wynikiem? Przeskocz do treści
coloalert

Brak odporności u dziecka- czego może być wynikiem?

Prob­le­my z odpornoś­cią są nieste­ty dość pop­u­larną przy­padłoś­cią, choć mogą być wywoły­wane z prz­eróżne czyn­ni­ki. Warto więc dowiedzieć się, z czego wynika­ją takie prob­le­my, ponieważ tylko w taki sposób moż­na sobie z nimi radzić.

Z czego wynika brak odporności u dziecka, Czy brak odporności u dziecka oznacza chorobę, Jak można zapobiec brakowi odporności u dziecka, Jak rozpoznać niedobór odporności u dziecka

Z czego wyni­ka brak odpornoś­ci u dziec­ka?
Czy brak odpornoś­ci u dziec­ka oznacza chorobę?
Jak moż­na zapo­biec brakowi odpornoś­ci u dziecka?
Jak rozpoz­nać niedobór odpornoś­ci u dziecka?

Z czego wynika brak odporności u dziecka?

Brak odpornoś­ci u dziec­ka moż­na rozważać pod kątem różnych schorzeń. Zdarza się bowiem, iż dziecko cier­pi na tak zwany wrod­zony brak odpornoś­ci, co jest dość poważną przy­padłoś­cią. Z tego też wzglę­du należy zbadać dziecko odpowied­nio wcześnie, aby móc rozpocząć ewen­tu­alne lecze­nie i łagodze­nie prze­biegu. W takim przy­pad­ku warto wykon­ać test NOVA, który wykry­wa wrod­zony brak odpornoś­ci. Oczy­wiś­cie nie zawsze jest to kwes­t­ia tak poważ­na. Częs­to jest to jedynie cza­sowy brak odporności.

Czy brak odporności u dziecka oznacza chorobę?

Wszys­tko zależne jest od tego, jak dłu­go utrzy­mu­je się taki stan rzeczy. Jeśli dziecko w ogóle nie naby­wa odpornoś­ci i wciąż jest chore, z całą pewnoś­cią warto wziąć pod uwagę możli­wość choro­by i dokład­nie prze­badać dziecko za pomocą tes­tu NOVA.

Jak można zapobiec brakowi odporności u dziecka?

Na pewno warto wspo­ma­gać orga­nizm dziec­ka nat­u­ral­ny­mi i łagod­ny­mi meto­da­mi. Pole­cane jest podawanie preparatów na zwięk­sze­nie odpornoś­ci, ale także zdrowe i pełnowartoś­ciowe odży­wian­ie się. Szczegól­nie u dziec­ka w fazie wzros­tu nie może zabraknąć wit­a­min oraz mikroele­men­tów. Dieta powin­na być w pełni zbilansowana.

Jak rozpoznać niedobór odporności u dziecka?

Warto dokład­nie obser­wować swo­je dziecko, ponieważ jest wiele objawów, które mogą zdradz­ić, iż z orga­nizmem dziec­ka dzieje się coś złego. Na pewno pier­wszym syg­nałem są noto­ryczne infekc­je, które niełat­wo zaleczyć. Dziecko jest ospałe, wiecznie zmęc­zone i blade. Są to pier­wsze symp­to­my, które mogą wskazy­wać na to, iż dzieje się coś niedo­brego. Dal­szym krok­iem na pewno będzie wyko­nanie tes­tu NOVA, który bada geny i dzię­ki temu łatwiej jest postaw­ić pre­cyzyjną diag­nozę, czyli wykryć lub wyk­luczyć wrod­zony brak odpornoś­ci u dziec­ka, który może dawać takie objawy.

mail