Bezpieczne szczepienie Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczne szczepienie

Co wyróżnia badania przed szczepieniem, Dlaczego warto wykonać badania przed szczepieniem, Kto zleca badania przed szczepieniem, Jak przygotować się do badań przed szczepieniem

Wiele słyszymy o niepożą­danych skutkach szczepień. Nic więc dzi­wnego, że zaczy­namy się ich obaw­iać. Choć szczepi­enia ochronne są bard­zo ważnym ele­mentem pro­fi­lak­ty­ki zdrowot­nej, cza­sem ist­nieją prze­ci­wwskaza­nia do tego, aby wykon­ać szczepienie.

Co wyróż­nia bada­nia przed szczepieniem?
Dlaczego warto wykon­ać bada­nia przed szczepieniem?
Kto zle­ca bada­nia przed szczepieniem?
Jak przy­go­tować się do badań przed szczepieniem?

Co wyróżnia badania przed szczepieniem?

Bada­nia przed szczepi­e­niem są w stanie kom­plek­sowo pokazać stan zdrowia dziec­ka. Dlat­ego też przede wszys­tkim właśnie to wyróż­nia je na tle innych badań. Dzię­ki tym badan­iom skutecznie będzie moż­na stwierdz­ić czy ist­nieją jakieś prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia szczepienia.

Dlaczego warto wykonać badania przed szczepieniem?

Bada­nia wykony­wane przed szczepi­e­niem są bard­zo częs­to momentem, kiedy dowiadu­je­my się o chorobach, które doty­czą naszych dzieci. Poza tym niepoko­jące nas objawy mogą okazać się objawa­mi poważnych chorób, w tym takich, w przy­pad­ku których nie zale­ca się szczepień. Wykony­wany jest test NOVA czy test WES, czyli bard­zo skuteczne testy gene­ty­czne. Wyko­nanie takich badań może być także po pros­tu infor­ma­cją dla rodz­i­ca, że dziecko jest zdrowe.

Kto zleca badania przed szczepieniem?

Bada­nia przed szczepi­e­niem mogą być zle­cone przez lekarza. Tym lekarzem w przy­pad­ku dzieci jest lekarz pedi­atra. To on w momen­cie wys­tępowa­nia niepoko­ją­cych objawów decy­du­je czy konieczne jest przeprowadze­nie badań czy też decy­du­je, że nie ma prze­ci­wwskazań do szczepi­enia.

Jak przygotować się do badań przed szczepieniem?

W przy­pad­ku zle­conych badań przed szczepi­e­niem, należy się do nich odpowied­nio przy­go­tować. W zależnoś­ci od tego, jakie dokład­nie bada­nia lekarz zale­ci, musimy wypełnić odpowied­nie zalece­nia. Jest to konieczne do tego, aby wyni­ki badań były jak najbardziej skuteczne i przed­staw­ia­jące stan rzeczy­wisty. Na przykład niek­tóre sub­stanc­je mogą zakłó­cić wyni­ki badań i wykazać błędne wartoś­ci poszczegól­nych ele­men­tów. Dlat­ego też warto zwró­cić uwagę na takie kwest­ie. Jeśli bada­nia przed szczepi­e­niem wykazu­ją, że nie ma prze­ci­wwskazań do wyko­na­nia szczepi­enia, to wtedy prak­ty­cznie moż­na być pewnym, że szczepi­e­nie nie spowodu­je żad­nych negaty­wnych skutków.

Zobacz też:

Autyzm badanie dziec­ka — jakie możesz wykonać?

Badanie FRAX — czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

mail