Badanie WES - co warto wiedzieć? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES — co warto wiedzieć?

Badanie WES co warto wiedzieć

Coraz więcej osób decy­du­je się na to, aby wykon­ać badanie WES — badanie gene­ty­czne dziec­ka. Warto więc wiedzieć, czym ono jest i kiedy może okazać się fak­ty­cznie przy­datne. Istot­ną rolę w tej kwestii odgry­wa również jego cena, a także porów­nanie całego bada­nia do bada­nia WES Pre­mi­um. Dzię­ki temu moż­na odkryć bowiem czy fak­ty­cznie jest ono niezbędne oraz, w jaki sposób z niego skorzystać.

Badanie WES a badanie WES Pre­mi­um — co je rozróżnia
Jak wyglą­da cena bada­nia WES?
Jak wyglą­da cena bada­nia WES Premium
Które badanie ma szer­szy zakres: badanie WES czy badanie WES Premium 

Badanie WES a badanie WES Premium — co je rozróżnia

Warto wiedzieć, co to jest badanie WES oraz, jak wyglą­da badanie WES Pre­mi­um. Dzię­ki poz­na­niu różnic oraz podobieństw, o wiele łatwiej będzie zde­cy­dować się na konkretne badanie. Przede wszys­tkim warto wiedzieć o tym, że badanie WES Pre­mi­um jest znacznie dokład­niejsze. To właśnie ono pozwala na prze­badanie istot­nych genów oraz wykrycie pewnego rodza­ju patologii lub chorób. Pod tym wzglę­dem na pewno jest nieco czul­sze, niżeli zwykłe badanie WES, choć oczy­wiś­cie nie moż­na wyk­luczyć, iż również ono świet­nie się sprawdza w swo­jej roli.

Jak wygląda cena badania WES?

Badanie WES cena to bard­zo ważny aspekt. Takie badanie moż­na wykon­ać za 5497 zło­tych. Ist­nieje także możli­wość ratal­nego rozłoże­nia płat­noś­ci, co jest bard­zo wygodne w przy­pad­ku osób, które od razu nie mogą poz­wolić sobie na zapłatę całości.

Jak wygląda cena badania WES Premium

Oczy­wiś­cie kwes­t­ia bada­nia WES w wer­sji Pre­mi­um wiąże się z nieco więk­szy­mi kosz­ta­mi. Warto więc wspom­nieć, że są to opłaty powyżej 6000 zło­tych. Oba bada­nia jed­nak są bard­zo czułe i tym samym pozwala­ją wykryć niepoko­jące choro­by w szy­bkim tempie.

Które badanie ma szerszy zakres: badanie WES czy badanie WES Premium

Zaz­naczyć trze­ba, że oba bada­nia są bard­zo rozbu­dowane. W tej chwili uzna­je się prze­cież, że bada­nia typu WES są naj­dokład­niejszy­mi na rynku, które pozwala­ją na szy­bkie prze­badanie genów i ich ocenę. Warto jed­nak wiedzieć, że badanie WES Pre­mi­um jest jeszcze dokład­niejsze i obe­j­mu­je jeszcze bardziej złożoną anal­izę. Dzię­ki temu możli­we jest wykrycie wielu niepoko­ją­cych chorób jeszcze zan­im zdążą się one rozwinąć i zagrażać zdrowiu.

mail