Badanie WES - co daje i jakie są jego największe zalety? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES — co daje i jakie są jego największe zalety?

Czy psychiatra uwzględnia badanie WES do dokumentacji medycznej? Jak można zdobyć dofinansowanie do badania WES? Co daje badanie WES? Jak jest największa zaleta badania WES?

Badanie WES ( Whole Exome Sequenc­ing) to jed­no z najsz­er­szych dostęp­nych obec­nie na rynku badań gene­ty­cznych, które przez­nac­zone są zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest ono bard­zo dokładne, dlat­ego jest w stanie wykazać nawet bard­zo niewielkie anom­alie. Dowiedz się, na czym pole­ga i jakie są jego najwięk­sze zalety.

Czy psy­chi­a­tra uwzględ­nia badanie WES do doku­men­tacji medycznej?
Jak moż­na zdobyć dofi­nan­sowanie do bada­nia WES?
Co daje badanie WES?
Jak jest najwięk­sza zale­ta bada­nia WES?

Czy psychiatra uwzględnia badanie WES do dokumentacji medycznej?

Wyni­ki bada­nia WES mogą wykazać bard­zo różne anom­alie i choro­by o podłożu gene­ty­cznym. Może być wykony­wane zarówno w momen­cie, kiedy są ku temu wskaza­nia, jak i jedynie w celach pro­fi­lak­ty­cznych. Wyni­ki badań mogą być uwzględ­nione w doku­men­tacji medy­cznej lekarza psy­chi­a­try. Jest to szczegól­nie istotne w momen­cie diag­no­zowa­nia i leczenia dzieci w spek­trum autyz­mu. To schorze­nie może być bowiem zdi­ag­no­zowane na postaw­ie bada­nia WES.

Jak można zdobyć dofinansowanie badania WES?

Badanie WES najczęś­ciej wykony­wane jest w pry­wat­nych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych. Warto jed­nak wiedzieć, że w szczegól­nych przy­pad­kach samo badanie może być dofi­nan­sowane z Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. Z dofi­nan­sowa­nia mogą sko­rzys­tać na przykład oso­by z pode­jrze­niem chorób gene­ty­cznych, przy pode­jrzeni­ach prob­lemów pło­du albo w momen­cie, kiedy rodz­ice dziec­ka są ze sobą blisko spokrewnieni.

Co daje badanie WES?

Badanie WES daje nam pewność diag­nozy lub wyk­luczenia bard­zo sze­rok­iego spek­trum chorób gene­ty­cznych. Od autyz­mu przez zaburzenia hema­to­log­iczne i kar­di­o­log­iczne aż po prob­le­my neu­ro­log­iczne czy zaburzenia odpornoś­ci organizmu.

Jak jest największa zaleta badania WES?

Badanie WES ma bard­zo wiele zalet. Przede wszys­tkim iden­ty­fiku­je ono zmi­any w genach jeszcze przed tym jak pojaw­ią się objawy potenc­jal­nej choro­by. Może być wykony­wane zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Trady­cyjne bada­nia gene­ty­czne umożli­wia­ją jed­no­ra­zowe zbadanie jedynie kilku genów, nato­mi­ast badanie WES pozwala na jed­noczesne prze­badanie wszys­t­kich genów obec­nych w naszym orga­nizmie. A jest ich, w przy­bliże­niu, dwadzieś­cia trzy tysiące.

mail