Badanie NIFTY pro Katowice - jak wygląda? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie NIFTY pro Katowice — jak wygląda?

NIFTY pro to niein­wazyjne badanie pre­na­talne, dzię­ki które­mu będziemy mogli wcześnie zbadać choro­by gene­ty­czne pło­du. Test NIFTY moż­na wykon­ać już po 10 tygod­niu ciąży, a wynik w wygod­ny sposób otrzy­mać on-line. Na badanie NIFTY możesz zapisać się w swo­jej placów­ce medy­cznej, bądź zamówić wiz­ytę w domu. Dlaczego warto jest go wykon­ać i gdzie w Katow­icach może­my umówić się na test NIFTY pro z kon­sul­tacją niepraw­idłowego wyniku w cenie badania?

Gdzie moż­na w Katow­icach wykon­ać badanie NIFTY pro?
Jak wyglą­da badanie NIFTY pro w Katowicach?
Jaka jest cena bada­nia NIFTY pro w Katowicach?

badanie nifty pro

REKLAMA

Gdzie można w Katowicach wykonać badanie NIFTY pro?

W Katow­icach funkcjonu­je wiele placówek wykonu­ją­cych tego typu testy, które również ogłasza­ją swo­je usłu­gi w Internecie. Bada­nia NIFTY pro w Katow­icach moż­na wykon­ać zarówno w auto­ry­zowanych cen­tra­ch medy­cznych, jak i umówić się na wiz­ytę domową, po uprzed­niej rez­erwacji wol­nego ter­minu (w zależnoś­ci od ofer­ty placów­ki). Per­son­el zapew­nia zachowanie wszel­kich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa, pod­czas wykony­wa­nia tes­tu, oraz wygodę.

Jak wygląda badanie NIFTY pro w Katowicach?

Test NIFTY pro pole­ga na pobra­niu krwi z żyły odłok­ciowej, co przy­pom­i­na trady­cyjny test mor­fo­log­iczny. W próbce zawarte będzie wolne płodowe DNA, które poprzez łożysko przeni­ka do krwioo­biegu mat­ki. Dzię­ki temu będzie moż­na wykon­ać test gene­ty­czny i określić ryzyko wys­tępowa­nia chorób u płodu.

Po wyko­na­niu bada­nia NIFTY w Katow­icach dostaniemy odpowiedź na stan zdrowia ciąży. Badanie potrafi osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia u pło­du takich chorób, jak zespoły tri­somii: Dow­na, Edward­sa, Patau, oraz tri­somie 9, 16 i 22 chro­mo­so­mu. Oprócz tego zespół Turn­era, Kline­fel­tera, Wol­fa-Hirschhor­na, Williamsa-Beure­na i wiele innych.

Jaka jest cena badania NIFTY pro w Katowicach?

W skład bada­nia NIFTY pro, oprócz wykry­wa­nia chorób gene­ty­cznych wchodzi: podanie płci dziec­ka (na prośbę rodz­iców), ubez­piecze­nie na wypadek wyda­nia fałszy­wego wyniku, oraz zwrot kosztów wyko­nanej diag­nos­ty­ki i bezpłatne ponowne wyko­nanie tes­tu, jeżeli poprzed­nie okaże się niewystarczające. 

Cena bada­nia NIFTY Pro w Katow­icach mieś­ci się w grani­cach 2000 – 2500 zł. W zależnoś­ci od placów­ki, w której badanie będzie wykony­wane, cena może niez­nacznie się różnić w obu wari­antach tj.: w przy­pad­ku wyko­na­nia tes­tu w cen­trum medy­cznym, bądź w przy­pad­ku dojaz­du do domu może być pobrana dodatkowa opła­ta. Niekiedy wyma­gane jest również wpłace­nie zadatku, potwierdza­jącego wyko­nanie rezerwacji. 

Więcej infor­ma­cji

Napisz i zapy­taj o bada­nia: redakcja@genetyczne.pl.

 

mail