Badanie na celiakię - zobacz wszystko co i jak eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Badanie na celiakię — zobacz wszystko co i jak

Coraz więcej ludzi w kra­ju zaczy­na chorować celi­ak­ię, czyli nietol­er­ancję glutenu. Może pobaw­ić się w dowol­nym wieku i nawet oso­by, które przez całe swo­je życie zajadały się białym pieczy­wem i nic im nie było, z dnia na dzień mogą zacząć go nie tolerować. Wszys­tko przez zmieni­a­jącą się błonę i florę w jeli­tach, ale także przez coraz więk­szą ingerencję w biał­ka produktów.

Jakie badania na celiakię, Na czym polega badanie w kierunku celiakii, Czy badanie na celiakię jest płatne, Ile kosztuje badanie na celiakię

Jakie bada­nia na celiakię?
Na czym pole­ga badanie w kierunku celiakii?
Czy badanie na celi­ak­ię jest płatne?
Ile kosz­tu­je badanie na celiakię?

Jakie badania na celiakię?

Gas­trolog zle­ca pac­jen­towi z pode­jrze­niem celi­akii liczne bada­nia krwi, ale najważniejsze, aby wykryć celi­ak­ię są:

  • trans­g­lu­t­a­m­i­naza tkankowa (tTG)
  • całkow­ity poziom IgA
  • deaminowane­my pep­tyd gli­a­dyny (DGP)
  • endomy­si­um mięśni gład­kich (EmA)

Badanie na celi­akie — oprócz bada­nia krwi, lekarz wykonu­je także testy gene­ty­czne, przeprowadza wywiad doty­czą­cy wys­tępowa­nia tej choro­by w rodzinie, a także może zle­cić biop­sję z wycin­ka z błony ślu­zowej jeli­ta cienkiego.

Na czym polega badanie w kierunku celiakii?

Więk­szość badań jest przeprowadzana przy stan­dar­d­owym pobiera­niu krwi. Jed­nak, jeżeli chodzi o biop­sję jeli­ta cienkiego, to badanie jest przeprowadzane pod­czas gas­troskopii lub endoskopii. Mała son­da z kamerką na jej końcu musi zostać połknię­ta przez pac­jen­ta. To daje pełny i prze­jrzysty obraz jeli­ta cienkiego. Pod­czas takiego obrazu lekarz jest w stanie pobrać mały wycinek jeli­ta cienkiego. Przy wykony­wa­niu zabiegu pac­jent może odczuwać lek­ki dyskom­fort, ale jest to do zniesienia. Poprzez pobranie wycin­ka, lekarz jest w stanie stwierdz­ić jak duży jest zanik kosmków jeli­towych, przy pomo­cy których pokarm jest prze­suwany przez jeli­ta, ale także dzię­ki nim pokarm jest wchła­ni­any do krwioobiegu.

Czy badanie na celiakię jest płatne?

Tak naprawdę, lekarz prowadzą­cy pode­jrze­wa­jąc wys­tąpi­e­nie celi­akii powinien skierować daną osobę na bada­nia gene­ty­czne, które są w stanie wyk­luczyć lub potwierdz­ić tą chorobę w 100%. Jed­nak, częs­to jest tak, że za dane badanie trze­ba zapłacić, ponieważ lekarz prowadzą­cy nie jest skłon­ny do skierowa­nia na tego typu badania.

Ile kosztuje badanie na celiakię?

Test gene­ty­czny, który jest najskuteczniejszy w diag­no­zowa­niu celi­akii może kosz­tować nawet ok. 300 zł.
Wszys­tkie bada­nia krwi, które pomogą w diag­nozie celi­akii kosz­tu­ją ok. 250 zł.
Biop­s­ja jeli­ta cienkiego, która sprawdza stan kosmków jeli­towych kosz­tu­je najwięcej, bo aż 350 zł.

 

mail