Celiakia - badania i najczęstsze objawy eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Celiakia — badania i najczęstsze objawy

Celi­akia bada­nia — to właśnie bada­nia DNA stanow­ią obec­nie najlep­szą for­mę diag­nos­ty­ki celi­akii.  Celi­akia, potocznie zwana nietol­er­ancją glutenu to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym, dlat­ego też w przy­pad­ku jej wys­tępowa­nia celi­akii najlepiej zacząć od badań genetycznych.

celiakia badania

Czym jest celiakia?

Warto pamię­tać, że celi­akia (choro­ba trzew­na) wys­tępu­je zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, a objaw­ia się głównie zaburzeni­a­mi traw­ienia oraz wchła­ni­a­nia jeli­towego. Dzi­ała­ją­cy toksy­cznie gluten prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych jeli­ta cienkiego (maleń­kich wypustków błony ślu­zowej, których zadaniem jest zwięk­sze­nie jego powierzch­ni oraz przede wszys­tkim wchła­ni­an­ie wit­a­min i sub­stancji odży­w­czych z pożywienia).

Celiakia badania i objawy

Powszech­nie przyjęło się, że typowe objawy nietol­er­ancji glutenu doty­czą głównie układu pokar­mowego. Po częś­ci jest to praw­da — oso­by dotknięte celi­ak­ią doświad­cza­ją częs­to nud­noś­ci, wymiotów i biegunek. Warto jed­nak pamię­tać, że symp­to­my tego schorzenia obe­j­mu­ją również inne niedo­god­noś­ci, takie jak prob­le­my z kon­cen­tracją, bóle głowy, bóle stawów, poronienia i bezpłod­ność, a nawet nowot­wory. Wszys­tkie te objawy powin­ny skła­ni­ać do wyko­na­nia diag­nos­ty­ki celi­akii. Celi­akia badanie najlepiej rozpocząć od np. badań genetycznych.

Celiakia badanie, diagnostyka

Ciężko jed­noz­nacznie rozpoz­nać celi­ak­ię, ponieważ ma ona wiele charak­terysty­cznych objawów, które równie dobrze moż­na pow­iązać z inny­mi choroba­mi. Jakie są wskaza­nia do wyko­na­nia badań gene­ty­cznych w kierunku celiakii?

  • klin­iczne pode­jrze­nie nietol­er­ancji glutenu,
  • wys­tępowanie celi­akii w rodzinie danej osoby,
  • posi­adanie krewnych pier­wszego i drugiego stop­nia, którzy cho­ru­ją na nietol­er­ancję glutenu,
  • wys­tępowanie schorzeń pow­iązanych z celi­ak­ią, takich jak schorzenia tar­czy­cy, Hashimo­to czy cukrzy­ca typu I

Ist­nieje u Ciebie silne pode­jrze­nie celi­akii? Badanie gene­ty­czne w więk­szoś­ci przy­pad­ków jest w stanie potwierdz­ić lub wyk­luczyć chorobę – około 96% chorych na nietol­er­ancję glutenu ma typowy układ genów predys­ponu­ją­cy do choro­by — HLA-DQ2, HLA-DQ8.

mail