Badanie na celiakię - czy warto je robić Przeskocz do treści
coloalert

Badanie na celiakię — czy warto je robić

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na, potocznie nazy­wana nietol­er­ancją glutenu lub trwałą nietol­er­ancją glutenu. Celi­akia ma podłoże gene­ty­czne i charak­teryzu­je się nietol­er­ancją glutenu trwa­jącą całe życie. Gluten jest frakcją biał­ka i zna­j­du­je się w zbożach, takich jak: pszeni­ca, jęczmień, żyto, a także oraz owies, który może być zanieczyszc­zony glutenem.

Po co robić badanie na celiakię, Ile kosztuje badanie na celiakię, Gdzie zrobić badanie na celiakię, O czym mówi wynik badania na celiakię

Po co robić badanie na celiakię?
Ile kosz­tu­je badanie na celiakię?
Gdzie zro­bić badanie na celiakię?
O czym mówi wynik bada­nia na celiakię?

Po co robić badanie na celiakię?

Gluten, dzi­ała­jąc toksy­cznie na orga­nizm chorego, prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych, czyli wypustek błony ślu­zowej, odpowiada­ją­cych za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych. Taki stan jeli­ta prowadzi do dys­funkcji układu traw­ienia i zaburza wchła­ni­an­ie pokar­mów, a to powodu­je pojaw­ie­nie się różnych objawów klinicznych.
Na celi­ak­ię mogą chorować oso­by w każdym wieku, ale jest ona częs­to nazy­wana choro­ba wieku dziecięcego. Na celi­ak­ię mogą chorować oso­by mające w puli genowej przy­na­jm­niej jeden z genów HLA: DQ2,2, DQ2,5, DQ8. Warto wcześnie rozpoz­nać u siebie celi­ak­ię, gdyż samo rozpoz­nanie nie jest wyrok­iem, a szan­są aby powró­cić do zdrowia i dobrego samopoczu­cia po wprowadze­niu odpowied­niej, bezg­lutenowej diety. Rozpoz­nanie tej choro­by pozwali uniknąć groźnych powikłań, takich jak osteo­poroza, nowot­wory układu pokar­mowego czy prob­lemów z płodnością.
Według badań, aż 95% ludzi nie wie, że jest chorych na celiakię.

Ile kosztuje badanie na celiakię?

Koszt wyko­na­nia bada­nia na celi­ak­ię wynosi 297 zł.

Gdzie zrobić badanie na celiakię?

Badanie na celi­ak­ię moż­na wykon­ać np. korzys­ta­jąc z tes­tu dostęp­nego na stron­ie: www.testdna.pl. Moż­na zamówić test do domu lub umówić się na badanie w jed­nej z dostęp­nych placówek.

O czym mówi wynik badania na celiakię?

Aby zdi­ag­no­zować celi­ak­ię, należy pod­dać się przy­na­jm­niej 2 badan­iom. Pier­wszym badaniem jest badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię. Brak genów DQ2,2, DQ2,5, DQ8 oznacza, iż diag­nos­ty­ka celi­akii może zostać zakońc­zona już na pier­wszym kroku. Co więcej, na wynik tes­tu DNA nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne, takie jak wiek, sta­di­um choro­by, czy dieta ogranicza­ją­ca gluten. W przy­pad­ku gdy test wykaże obec­ność przy­na­jm­niej jed­nego z genów, należy wykon­ać badanie z krwi na prze­ci­w­ci­ała. Wyni­ki obu badań należy skon­sul­tować z lekarzem, który postawi dokład­ną diagnozę.

mail