Test DNA na ojcostwo – jakie próbki możesz wykorzystać? Przeskocz do treści
coloalert

Test DNA na ojcostwo — jakie próbki możesz wykorzystać?

Test DNA na ojcost­wo to najpewniejsza meto­da wyk­luczenia albo potwierdzenia ojcost­wa. Nic dzi­wnego – bez wzglę­du na rodzaj wyko­rzys­tanej prób­ki rezul­tat zawsze jest jed­noz­naczny. Możesz więc przekazać do bada­nia m.in. słomkę po napo­ju czy uży­wany smoczek. Co jeszcze nada­je się do real­iza­cji testu?

test dna na ojcostwo

Prywatny test DNA na ojcostwo – dowolne próbki

Test DNA na ojcost­wo, który jest wykony­wany dla włas­nej wiedzy, może być real­i­zowany na pod­staw­ie dowol­nych próbek. Co to oznacza? Do takiego bada­nia moż­na przekazać tak naprawdę każdy mate­ri­ał z DNA oso­by badanej. Najczęś­ciej wyko­rzys­tu­je się po pros­tu uży­wane przed­mio­ty codzi­en­nego użytku. Jakie?

Mogą to być m.in. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, gryza­czek, pusz­ka po napo­ju, niedopałek papierosa, włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka ze ślada­mi kataru, prez­er­waty­wa, pod­pas­ka czy guma do żucia.

Test DNA na ojcostwo do celów sądowych

Aby test DNA na ojcost­wo mógł być wyko­rzys­tany jako dowód rozstrzy­ga­ją­cy w sądzie, konieczne jest zachowanie pro­ce­dury for­mal­nej. Obe­j­mu­je ona między inny­mi konkret­ny rodzaj próbek – wymazy z policz­ka (najczęś­ciej) albo krew. Są one pobier­ane w placów­ce w obec­noś­ci świad­ków. Do tes­tu sądowego nie wyko­rzys­tu­je się dowol­nych próbek (mikrośladów), ponieważ sąd musi mieć całkow­itą pewność, do kogo należy mate­ri­ał DNA.

Test DNA na ojcostwo w ciąży

Jeśli chcesz wykon­ać test na ojcost­wo jeszcze zan­im dziecko przyjdzie na świat, możesz zde­cy­dować się na to już od 8 tygod­nia ciąży. Wów­czas próbką dziec­ka i mat­ki jest krew – po jej pobra­niu spec­jal­ista izolu­je z niej ich DNA. Od mężczyzny wyko­rzys­tu­je się wtedy wymaz z policz­ka. Ist­nieje również możli­wość wyko­na­nia bada­nia na pod­staw­ie płynu owod­niowego i dowol­nych próbek kobi­ety i mężczyzny.

Podob­ny artykuł: Test na ojcost­wo — poz­naj jego rodzaje 

Pewność wyniku – zawsze taka sama

Bez wzglę­du na to, jakie badanie wykonu­jesz i jakie prób­ki przekazu­jesz. Jak to możli­we? DNA człowieka jest takie samo w każdej komórce ciała. Co więcej, anal­i­zowane w takim teś­cie frag­men­ty DNA ustalone są w momen­cie poczę­cia, a później – pod­czas życia – nigdy nie ule­ga­ją zmianie.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na ojcost­wo? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail