ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

Test DNA na ojcostwo — jakie próbki możesz wykorzystać?

Test DNA na ojcost­wo to najpewniejsza meto­da wyk­luczenia albo potwierdzenia ojcost­wa. Nic dzi­wnego – bez wzglę­du na rodzaj wyko­rzys­tanej prób­ki rezul­tat zawsze jest jed­noz­naczny. Możesz więc przekazać do bada­nia m.in. słomkę po napo­ju czy uży­wany smoczek. Co jeszcze nada­je się do real­iza­cji tes­tu?

test dna na ojcostwo

Prywatny test DNA na ojcostwo – dowolne próbki

Test DNA na ojcost­wo, który jest wykony­wany dla włas­nej wiedzy, może być real­i­zowany na pod­staw­ie dowol­nych próbek. Co to oznacza? Do takiego bada­nia moż­na przekazać tak naprawdę każdy mate­ri­ał z DNA oso­by badanej. Najczęś­ciej wyko­rzys­tu­je się po pros­tu uży­wane przed­mio­ty codzi­en­nego użytku. Jakie?

Mogą to być m.in. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, gryza­czek, pusz­ka po napo­ju, niedopałek papierosa, włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka ze ślada­mi kataru, prez­er­waty­wa, pod­pas­ka czy guma do żucia.

Test DNA na ojcostwo do celów sądowych

Aby test DNA na ojcost­wo mógł być wyko­rzys­tany jako dowód rozstrzy­ga­ją­cy w sądzie, konieczne jest zachowanie pro­ce­dury for­mal­nej. Obe­j­mu­je ona między inny­mi konkret­ny rodzaj próbek – wymazy z policz­ka (najczęś­ciej) albo krew. Są one pobier­ane w placów­ce w obec­noś­ci świad­ków. Do tes­tu sądowego nie wyko­rzys­tu­je się dowol­nych próbek (mikrośladów), ponieważ sąd musi mieć całkow­itą pewność, do kogo należy mate­ri­ał DNA.

Test DNA na ojcostwo w ciąży

Jeśli chcesz wykon­ać test na ojcost­wo jeszcze zan­im dziecko przyjdzie na świat, możesz zde­cy­dować się na to już od 8 tygod­nia ciąży. Wów­czas próbką dziec­ka i mat­ki jest krew – po jej pobra­niu spec­jal­ista izolu­je z niej ich DNA. Od mężczyzny wyko­rzys­tu­je się wtedy wymaz z policz­ka. Ist­nieje również możli­wość wyko­na­nia bada­nia na pod­staw­ie płynu owod­niowego i dowol­nych próbek kobi­ety i mężczyzny.

Podob­ny artykuł: Test na ojcost­wo — poz­naj jego rodza­je 

Pewność wyniku – zawsze taka sama

Bez wzglę­du na to, jakie badanie wykonu­jesz i jakie prób­ki przekazu­jesz. Jak to możli­we? DNA człowieka jest takie samo w każdej komórce ciała. Co więcej, anal­i­zowane w takim teś­cie frag­men­ty DNA ustalone są w momen­cie poczę­cia, a później – pod­czas życia – nigdy nie ule­ga­ją zmi­an­ie.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na ojcost­wo? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciążybada­nia w ciążypołógćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­nośćlecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

Test DNA na ojcost­wo — jakie prób­ki możesz wyko­rzys­tać?

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
farmakogenetyka
Farmakogenetyka – czy leczenie może być bardziej skuteczne?

Artykuł sponsorowany, aktualizacja: 5 kwietnia 2018 r.  Dzieci mogą w bardzo odmienny sposób reagować na...

Zamknij
,,,