Badania DNA w diagnostyce zakażeń układu moczowo-płciowego Przeskocz do treści
coloalert

Badania DNA w diagnostyce zakażeń układu moczowo-płciowego

Wiele infekcji układu moc­zowo-płciowego nie daje wyraźnych objawów. Nielec­zone mogą jed­nak powodować poważne kon­sek­wenc­je zdrowotne, np. niepłod­ność, nowot­wory czy poronie­nie. Najpewniejszym sposobem ich wykrycia jest wyko­nanie badań DNA, które poz­wolą ujawnić schorze­nie nawet przy niewielkiej iloś­ci wirusa czy bak­terii w orga­nizmie. Szy­bkie wykrycie infekcji i wdroże­nie leczenia umożli­wia­ją uniknię­cie ich niebez­piecznych skutków.

zakażenia układu moczowo-płciowego

Zakażenie układu moczowo-płciowego – czym jest?

Zakaże­nia układu moc­zowo-płciowego to infekc­je spowodowane obec­noś­cią w ciele człowieka wirusów lub bak­terii. Drob­nous­tro­je dosta­ją się do orga­niz­mu najczęś­ciej drogą płciową, poprzez kon­tak­ty sek­su­alne z osobą zakażoną, ale niek­tóre z nich przenos­zone są również np. wraz z krwią lub śliną. Infekc­je mogą doty­czyć zarówno kobi­et, jak i mężczyzn, a cza­sa­mi również dzieci, jeśli zostaną zakażone przez matkę pod­czas porodu.

Najwięk­sze ryzyko zachorowa­nia doty­czy osób, które mają wielu part­nerów sek­su­al­nych lub upraw­ia­ją seks bez zabez­pieczenia, jed­nak nawet posi­adanie stałego part­nera nie wyk­lucza możli­woś­ci infekcji. Ma to związek z tym, ze infekc­je układu moc­zowo-płciowego częs­to nie mają żad­nych objawów, więc przekazać wirusa lub bak­ter­ię moż­na nieświadomie.

Pole­cany artykuł: Czeka Cię narkoza, oper­ac­ja, znieczu­le­nie? Zrób badanie DNA i sprawdź, czy nie masz tej mutacji!

Badania DNA – szybka diagnoza infekcji układu moczowo-płciowego

Obec­nie bada­nia DNA są najpewniejszą i najszyb­szą metodą wykrycia infekcji układu moc­zowo-płciowego. Test DNA pozwala bowiem ziden­ty­fikować mate­ri­ał gene­ty­czny bak­terii i wirusów odpowiedzial­nych za zakaże­nia, które nie dają żad­nych objawów. Test zwyk­le przeprowadza się na DNA, które zostało pobrane z wymazu z szyj­ki maci­cy lub cew­ki moc­zowej. Bada­nia te pozwala­ją wykryć nawet bard­zo niewielkie iloś­ci mate­ri­ału gene­ty­cznego wirusów lub bak­terii, dlat­ego moż­na rozpocząć lecze­nie już we wczes­nym sta­di­um infekcji.

Najczęst­sze infekc­je to zakaże­nie wirusem HPV (bro­daw­cza­ka ludzkiego), Chlamy­dia tra­choma­tis, opryszcz­ka narządów płciowych oraz Ure­aplas­ma ure­alyticum. Wszys­tkie je moż­na wykryć pod­czas badań DNA. Testy wykony­wane są najczęś­ciej w paki­etach, więc po pobra­niu jed­nej prób­ki moż­na mieć pewność co do ewen­tu­al­nego wys­tępowa­nia wszys­t­kich tych infekcji.

Badania DNA – kto powinien je wykonać?

Bada­nia DNA w kierunku infekcji układu moc­zowo-płciowego powin­ny wykon­ać wszys­tkie oso­by akty­wne sek­su­al­nie – szczegól­nie te, które posi­ada­ją wielu part­nerów. Poz­woli to nie tylko rozpocząć lecze­nie, ale także uniknąć zaraże­nia innych osób w przyszłości.

Tego typu testy zale­cane są również parom, które mają prob­lem z niepłod­noś­cią i zajś­ciem w ciążę ze wzglę­du na to, że infekc­je dróg rod­nych mogą przy­czynić się do tych kłopotów. Bada­nia DNA warto wykon­ać również po poronie­niu, by wyk­luczyć lub potwierdz­ić infekcję jako możli­wą jego przyczynę.

Wirus HPV – odpowiedzialny za 90% przypadków raka szyjki macicy

Wirus HPV posi­a­da pon­ad 100 różnych odmi­an, z których więk­szość nie stanowi niebez­pieczeńst­wa i ustępu­je samoist­nie. Ist­nieją jed­nak dwie zagraża­jące zdrow­iu odmi­any: 16 i 18. Nielec­zone mogą powodować raka szyj­ki maci­cy (są odpowiedzialne za 90% przy­pad­ków zachorowań na ten nowotwór), inne nowot­wory (np. odby­tu, krtani), a także prob­le­my z zajś­ciem w ciążę czy poronienie.

Wirus jest przenos­zony najczęś­ciej drogą płciową, a przy­na­jm­niej raz w życiu sty­czność z nim ma aż 80% kobi­et. Może nie mieć objawów, jed­nak jeśli takie wys­tępu­ją, związane są ze skórą. Mogą pojaw­ić się np. kurza­j­ki czy kłykciny kończyste przy narzą­dach płciowych.

To Cię zain­tere­su­je: Osteo­poroza – choro­ba, której przy­czy­na może tkwić w genach…

Chlamydia trachomatis – może prowadzić do poronienia

Chlamy­dioza to infekc­ja, która jest niebez­piecz­na szczegól­nie dla kobi­et w ciąży. Może ona prowadz­ić bowiem do przed­w­czes­nego poro­du, pęknię­cia błon płodowych, a nawet poronienia. Częs­to nie daje żad­nych objawów, jed­nak mogą pojaw­ić się upławy u kobi­et, bóle i piecze­nie pod­czas odd­awa­nia moczu, bóle w pod­brzuszu czy wydzieli­na z cew­ki moc­zowej, a także obrzę­ki jąder u mężczyzn.

Bak­terie chlamy­diozy przenos­zone są drogą płciową i mogą stanow­ić niebez­pieczeńst­wo nie tylko dla ciężarnych. Nielec­zona choro­ba może trwale uszkodz­ić narządy rodne, w kon­sek­wencji prowadząc do niepłodności.

Opryszczka narządów płciowych

Opryszcz­ka narządów płciowych spowodowana jest wirusem HPV typu 2, z którego nosi­cielst­wa niek­tórzy nie zda­ją sobie sprawy. Infekc­ja może nie dawać bowiem widocznych objawów, co prowadzi co nieświadomego zakaża­nia innych osób. Ujawnie­nie choro­by częs­to pole­ga na pojaw­ie­niu się owr­zodzeń i pęcherzy w okoli­cach narządów płciowych, zarówno kobi­et, jak i mężczyzn.

Warto wiedzieć, że opryszcz­ka przenos­zona jest drogą płciową, jed­nak może być zagroże­niem także dla ciąży i dziec­ka. Zakaże­nie dziec­ka przy porodzie może prowadz­ić do uszkodzenia jego cen­tral­nego układu nerwowego.

Ureaplasma urealyticum – bardzo powszechna bakteria

To bak­te­ria, którą zakażonych jest ok. 70% wszys­t­kich osób – kobi­et i mężczyzn. Ure­aplas­ma ure­alyticum przenos­zona jest nie tylko drogą płciową, ale także przez ślinę, krew czy z mat­ki na dziecko pod­czas porodu.

Ze wzglę­du na to, że nie daje żad­nych charak­terysty­cznych objawów (może prze­jaw­iać się bólem pod­czas odd­awa­nia moczu, par­ciem na pęcherz czy bólem brzucha), wiele osób jest nieświadomych, że posi­a­da ją w orga­nizmie. Może to mieć poważne kon­sek­wenc­je zdrowotne, do których należy zapale­nie opon móz­gowych, przed­w­czes­ny poród czy nawet poronienie.

Autor: Agniesz­ka
Zdję­cie:  ©Andriy Popov/ 123rf.com

 

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail