Anonimowy czat na portalu Genetyczne.pl - zadaj pytanie! Przeskocz do treści
coloalert

Anonimowy czat z konsultantem testDNA – zapraszamy do zadawania pytań!

Już od 6 czer­w­ca wszyscy Czytel­ni­cy Genetyczne.pl mogą sko­rzys­tać z dar­mowych porad na cza­cie prowad­zonym przez kon­sul­tan­tów medy­cznych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um sp. z o.o. Kon­sul­tan­ci udzielą szy­bkiej i fachowej infor­ma­cji na tem­at badań DNA.

czat z konsultantem medycznym testdna

 O co możesz pytać?

Korzys­ta­jąc z cza­ta dostęp­nego w ser­wisie Genetyczne.pl moż­na uzyskać infor­ma­c­je na tem­at badan gene­ty­cznych w kierunku:

 • celi­akii
 • nietol­er­ancji laktozy
 • trom­bofil­ii wrodzonej
 • hemochro­ma­tozy
 • wari­antów C677T/A1298C genu MTHFR
 • badań po poronie­niu w kierunku płci i wad gene­ty­cznych płodu
 • tes­tu pre­na­tal­nego - test NIFTY pro
 • tes­tu prze­siewowego dla noworod­ków i małych dzieci NOVA

 Czat prowadzony przez konsultantów testDNA jest:

 • Dar­mowy
 • Dyskret­ny
 • Prowad­zony na żywo
 • Prowad­zony przez doświad­c­zonych kon­sul­tan­tów medycznych
 • Dostęp­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach w godz­i­nach 7:00–16:00

Pod­czas anon­i­mowej i niewiążącej roz­mowy z kon­sul­tan­tem medy­cznym testD­NA możesz poz­nać korzyś­ci płynące z wyko­na­nia danego bada­nia gene­ty­cznego, dowiedzieć się, jak wyglą­da pro­ce­du­ra zlece­nia takiego bada­nia, na czym ono pole­ga, dla kogo jest przez­nac­zone i o czym mówi uzyskany wynik.

 

Zachę­camy do zadawa­nia pytań na cza­cie online!

.

.

Aktu­al­iza­c­ja: 20 listopa­da 2018 r. 

 

Oceń
mail