Badania genetyczne - warto je wykonywać? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne — warto je wykonywać?

Bada­nia gene­ty­czne to ter­min wykony­wanych anal­iz na pod­staw­ie prób­ki DNA za pomocą tech­nik biologii moleku­larnej. To sto­sunkowo nowa ale dynam­icznie rozwi­ja­ją­ca się for­ma diag­nos­ty­ki laboratoryjnej.

Po co robić badania genetyczne, Jakie badania genetyczne dla dzieci, Jakie badania genetyczne dla dorosłych, Czy badania genetyczne są pewne

Po co robić bada­nia genetyczne?
Jakie bada­nia gene­ty­czne dla dzieci?
Jakie bada­nia gene­ty­czne dla dorosłych?
Czy bada­nia gene­ty­czne są pewne?

Po co robić badania genetyczne?

Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym może­my wykryć groźne dla zdrowia a nawet życia niepraw­idłowoś­ci i zmi­any w DNA. Umożli­wia­ją uzyskanie cen­nych wiado­moś­ci o stanie zdrowie pac­jen­ta. Są również najpewniejsza meto­da ustal­e­nia pokrewieńst­wa. Jeśli w Two­jej rodzinie były przy­pad­ki zachorowań na nowotwór warto pod­jąć decyzję o takim bada­niu. Wcześniejsze wykrycie zmi­an i niepraw­idłowoś­ci w kodzie gene­ty­cznym pozwala na szy­bką reakcję i wcześniejsze leczenie.

Choro­by, które moż­na wykryć dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym to:

Jakie badania genetyczne dla dzieci?

Wczesne bada­nia gene­ty­czne dla dzieci są niezwyk­le ważne. Pozwala­ją na poz­nanie zagraża­ją­cych mu chorób i wye­lim­i­nowanie ich skutków. Cza­sem w walce z choroba­mi gene­ty­czny­mi wystar­czy jedynie odpowied­nia dieta. A Two­ja pociecha będzie mogła cieszyć się zdrowiem. Coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się również bada­nia, które mają na celu pokazać do czego w przyszłoś­ci dziecko będzie miało predys­pozy­c­je. Bada­nia wskazu­ją także, że w upraw­ia­n­iu sportu poma­ga­ją geny HIF1A oraz EPOR. Za pomocą tego typu badań moż­na wykryć czy dziecko będzie zagrożone dyslek­sją. Bada­nia gene­ty­czne częs­to wyko­rzysty­wane są do poz­na­nia ojcost­wa. Są to wiary­godne dowody sądowe.

Jakie badania genetyczne dla dorosłych?

Obec­nie częs­to spo­tykane są różnego rodza­ju alergie i nietol­er­anc­je pokar­mowe. Niek­tóre z nich spowodowane są zmi­ana­mi gene­ty­czny­mi np. celi­akie (nietol­er­anc­ja glutenu), nietol­er­anc­ja lak­tozy czy również fruk­tozy. U ciężarnych kobi­et sto­su­je się bada­nia pre­na­talne, których celem jest oce­na stanu zdrowia pło­du. Już na wczes­nym etapie ciąży moż­na zdi­ag­no­zować wiele chorób. Jeśli jed­nak ist­nieją prob­le­my z zajś­ciem w ciążę należy wykon­ać szereg badań gene­ty­cznych na niepłod­ność. Dzię­ki temu moż­na ustal­ić przy­czynę niepłod­noś­ci i pod­jąć stosowne lecze­nie, które pomoże w uzyska­niu upragnionego potomstwa.

Czy badania genetyczne są pewne?

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją na zdi­ag­no­zowanie wielu chorób i są one pewne. Dzię­ki nasze­mu geno­ty­powi, doświad­c­zony lekarz może dokład­nie poz­nać i ocenić ryzyko wys­tąpi­enia poszczegól­nych zaburzeń. To coraz pop­u­larniejsza meto­da diag­nos­ty­ki. Każdy człowiek ma inne DNA a dzię­ki temu ta meto­da jest gwarancją na szy­bkie lecze­nie oraz zapo­b­ie­ganie wys­tąpi­e­niu chorób.

mail